Search glas

24-04-23

Bra start på året med god lönsamhet och positivt kassaflöde

”Under kvartalet uppgick koncernens totala omsättning till 7 680 MSEK, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA uppgick till 733 MSEK, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA-marginalen var i linje med motsvarande period föregående år och uppgick till 9,5 procent. Kvartalet påverkades av höga jämförelsetal samt två färre försäljningsdagar. Den organiska försäljningen uppgick till -4 procent (+15%), främst relaterat till negativ tillväxt inom HVAC om 7 procent (+17%). Trots höga jämförelsetal rapporterade OEM en bra organisk tillväxt om 9 procent (+24%). Kommersiell och industriell kyla hade en svagt negativ organisk tillväxt om 3 procent (+10%). Mot slutet av kvartalet noterade vi en normalisering av de höga jämförelsetalen. En kontrollerad lageruppbyggnad, anpassad efter säsongsvariationer, bidrog till ett starkt operationellt kassaflöde om 582 MSEK,” säger CEO Christopher Norbye.

Telekonferens Q1 2024

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid en kombinerad telekonferens och webbsändning där CEO Christopher Norbye och CFO Joel Davidsson presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2024. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter. Mötet är den 23 april kl. 13:00 CET.

Om du önskar delta via webcasten använd följande länk: Beijer Ref Q1 Report 2024 (financialhearings.com)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via följande länk: Call Access (financialhearings.com). Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från klockan 12:00 den 23 april.

Delårsrapporten för Beijer Ref (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö 23 april 2024

Beijer Ref AB (publ)
Christopher Norbye, CEO

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Willstrand
Director of Global Communications
Telefon 040-35 89 00
E-post nwd@beijerref.com

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-23 12:00 CET.