Search glas

05-04-29 regulatorisk

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN G & L BEIJER AB

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 29 april 2005 bolagsstämma för verksamhetsåret 2004. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 4,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 4 maj 2005. Utbetalning från VPC beräknas ske den 10 maj 2005.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2004 och utvecklingen under första kvartalet 2005. VD konstaterade att 2004 blev ett mycket händelserikt år med det strategiska förvärvet av Elsmark-gruppen som innebar att affärsområdet Beijer Ref blev Europas största kylgrossist.

VD kommenterade det första kvartalet under 2005 som visade en kraftigt ökad omsättning jämfört med samma period föregående år. Större delen av omsättningsökningen förklaras av förvärvet av Elsmark som får effekt under årets fem första månader i jämförelse med föregående år. Mönstret med ett säsongsmässigt svagt första kvartal har förstärkts med förvärvet men rörelseresultatet kunde ändå öka något, bland annat beroende på att Elsmark visat vinst under första kvartalet, vilket Elsmark inte gjort under de föregående åren, före Beijers ägande.

Stämman bemyndigade styrelsen att före ordinarie bolagsstämma 2006 fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på Stockholmsbörsen. Överlåtelse skall omfatta högst 21 800 aktier av serie B och får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet syftar till att bolaget skall kunna använda erhållna likvida medel i bolagets verksamhet.

Stämman beslutade vidare:

- att antalet styrelseledamöter skall vara fem och att inga styrelsesuppleanter utses.
- att arvode till styrelsen skall utgår med 770 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut.
- att arvode till revisorerna skall utgår enligt lämnad offert.
- att omvälja styrelseledamöterna Joen Magnusson, Peter Jessen Jurgensen, Poul Friis, Mikael Karlsson och Anne-Marie Pålsson.
- att till nya revisorer välja auktoriserade revisorn Mikael Eriksson och auktoriserade revisorn Lars Nilsson, båda vid Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers, Malmö, för tiden intill slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs år 2009.

Malmö den 29 april 2005
G & L Beijer AB (publ)

Styrelsen