Search glas

01-04-26 regulatorisk

Bolagsstämmokommuniké från G & L Beijer AB

Bolagsstämmokommuniké från G & L Beijer AB 2001-04-25

G & L Beijer AB hade idag den 25 april 2001 bolagsstämma för
verksamhetsåret 2000. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat-
och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om en
utdelning om 6,00 kronor per aktie varav 1,50 kronor utgör bonus samt
att avstämningsdag skall vara den 30 april 2001. Utbetalning från VPC
beräknas ske den 4 maj 2001.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för
verksamheten under 2000 och utvecklingen under första kvartalet 2001. VD
redogjorde även för koncernens strategi efter utdelningen av Beijer
Electronics förra året. Huvudlinjerna i den nya strategin är renodling
och koncentration till affärsområdena Kyla och Industriteknik.

Expansion inom Kyla skall ske genom bland annat förvärv i närområdet
kring Östersjön och inom Industriteknik genom förvärv på huvudmarknaden
i Norden. VD konstaterade också att flera lyckade förvärv under 2000
bidrog positivt till en
god inledning på 2001.

På stämman omvaldes ledamöterna Gunnar Ekdahl, Jan Hain, Bo Liedholm,
Peter Jessen Jürgensen och Joen Magnusson.

Malmö den 25 april 2001

G & L Beijer AB (publ)

Styrelsen

För mer information, ring Joen Magnusson, VD
G & L Beijer AB, telefon 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00390/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00390/bit0002.pdf