Search glas

02-04-25 regulatorisk

Bolagsstämmokommuniké från G & L Beijer AB

Bolagsstämmokommuniké från G & L Beijer AB

G & L Beijer AB hade idag den 25 april 2002 bolagsstämma för
verksamhetsåret 2001. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat-
och balansräkningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om
3,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 30 april
2002. Utbetalning från VPC beräknas ske den 6 maj 2002. Stämman
beslutade vidare att ägare av A-aktier får rätt att omvandla dessa till
B-aktier, så kallad konverteringsrätt.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för
verksamheten under 2001 och utvecklingen under första kvartalet 2002. VD
konstaterade att G & L Beijers nya strategi med koncentration på
affärsområdena Kyla och Industriteknik slagit väl ut. Koncernen har haft
en fortsatt stabil utveckling under inledningen av året. Omsättningen
steg med fem procent och resultatet före skatt ökade med 25 procent
under första kvartalet.

På stämman omvaldes styrelseledamöterna Gunnar Ekdahl, Jan Hain, Bo
Liedholm, Peter Jessen Jürgensen och Joen Magnusson.

Malmö den 25 april 2002

G & L Beijer AB (publ)

Styrelsen

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT01770/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT01770/wkr0002.pdf