Search glas

02-10-24 regulatorisk

Bolagsstämmokommuniké från G & L Beijer AB

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN G & L BEIJER AB

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 24 oktober 2002 extra bolagsstämma.

G & L Beijer ABs VD Joen Magnusson redogjorde i sitt anförande för
verksamheten och bolagets utveckling under det tredje kvartalet 2002. VD
konstaterade därvid att G&L Beijer visade en fortsatt positiv och stabil
utveckling under det tredje kvartalet. Omsättningen steg med drygt sex
procent till 360 mkr och vinsten före skatt mer än fördubblades till 20
mkr under perioden. Under de tre första kvartalen uppgick omsättningen
till närmare 1,1 miljarder kronor och vinsten före skatt blev 54 mkr.
Koncernen hade också en balanserad utveckling där båda affärsområdena
Beijer Kyla och Beijer Industriteknik bidrog till den goda
resultatuppgången. Sammantaget har G&L Beijer förstärkt sin position på
marknaden och den finansiella ställningen under året.

Stämman bemyndigade styrelsen att före ordinarie bolagsstämma 2003 vid
ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier samt verkställa sådana beslut. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets
kapitalstruktur samt - om så skulle bedömas lämpligt - möjliggöra
förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Förvärv av
egna aktier skall avse B-aktier och skall uppgå till högst 1/10 av det
totala antalet utgivna aktier i bolaget. Förvärv skall ske över börs
eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Överlåtelse av egna
aktier skall uppgå till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten
förvärvats enligt ovan och skall ske över börs eller genom avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet,
varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Styrelsen skall
iaktta den rekommendation "Rekommendation rörande köp och försäljning av
egna aktier" som Näringslivets Börskommitté (NBK) utfärdat den 10 mars
2000, vilket bl.a. innebär att köp och försäljning av egna aktier skall
ske inom det på börsen vid var tid gällande registrerade
kursintervallet.

På stämman avgick som tidigare meddelats Jan Hain på egen begäran från
sitt uppdrag som styrelseledamot. Poul Friis utsågs genom nyval att
ersätta Jan Hain som styrelseledamot för tiden intill nästa ordinarie
bolagsstämma. Poul Friis (f 1939) är civilingenjör och har en lång
erfarenhet från danskt och internationellt näringsliv i en rad olika
positioner. I dag är Poul Friis styrelseordförande i Dantec Dynamics
A/S, IKI A/S, Labotek A/S, Drufort A/S och Alfotech A/S. Han är
därutöver ledamot i styrelserna för G&L Beijer A/S och Müller Print A/S.

Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman valdes Bo Liedholm till ny
styrelseordförande efter Gunnar Ekdahl som kvarstår som styrelseledamot.

Malmö den 24 oktober 2002

G & L Beijer AB (publ)

Styrelsen

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01470/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01470/wkr0002.pdf