Search glas

04-04-29 regulatorisk

Bolagsstämmokommuniké från G & L Beijer AB

Bolagsstämmokommuniké från G & L Beijer AB

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 29 april 2004 bolagsstämma för
verksamhetsåret 2003. Bolagsstämman fastställde den framlagda
koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning av
4,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara
den 4 maj 2004. Utbetalning från VPC beräknas ske den 7 maj 2004.

G & L Beijers VD Joen Magnusson redogjorde i sitt stämmoanförande för
verksamheten under 2003 och utvecklingen under första kvartalet 2004. VD
konstaterade att verksamheten successivt förbättrats under 2003 och att
koncernen visar en fortsatt stabilitet vad gäller omsättning och
resultat. Inledningen på 2004 har också börjat bra med en ökad
försäljning av industrivaror vilket är ett positivt tecken på att
konjunkturen är på väg upp.

VD kommenterade även den nyligen aviserade avsiktsförklaringen att
förvärva Danfoss europeiska kylgrossistverksamhet. Om affären fullföljs
innebär den ett stort och strategiskt viktigt steg för koncernen som
blir en ledande aktör i den pågående konsolideringen av kylbranschen i
Europa, sade Joen Magnusson.

Stämman bemyndigade även styrelsen att före ordinarie bolagsstämma 2005
vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier samt
verkställa sådana beslut. Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst
1/10 av det totala antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över
börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Överlåtelse av
egna aktier skall uppgå till högst det antal som vid
överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske genom
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av
verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar.
Förvärv och överlåtelse av aktier får endast ske till ett pris inom det
vid var tid registrerade kursintervallet, d v s intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Stämman beslutade vidare:

- att antalet styrelseledamöter skall vara fem och att inga
styrelsesuppleanter utses.
- att arvode till styrelsen skall utgå med 770 000 kronor att fördelas
mellan ledamöterna efter styrelsens beslut.
- att arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.
- att styrelseledamöterna Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen, Poul
Friis, Mikael Karlsson och Anne-Marie Pålsson omväljs.
- att förslag från Sverige Aktiesparares Riksförbund att stämman skall
utse en nomineringskommitté avslås. Stämman beslutade istället att
styrelsens ordförande vad gäller förslag till styrelseledamöter skall
samråda med de fyra i slutet av året största aktieägarna utöver dem som
redan är representerade i styrelsen eller anställda i bolaget.

Malmö den 29 mars 2004
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT01170/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT01170/wkr0002.pdf