Search glas

11-02-10

Bokslutskommuniké januari – december 2010

  • Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 mkr (4757,7).
  • Rörelseresultatet ökade till 484,0 mkr (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 mkr genom försäljningen av Beijer Tech.
  • Vinsten efter skatt steg till 398,7 mkr (192,1) inklusive realisationsvinsten på 140 mkr.
  • Vinsten per aktie steg till 18,85 kronor (9,39). Exklusive realisationsvinsten uppgick vinsten per aktie till 12,25 kronor.
  • Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).
  • Förvärv i Thailand och Italien i slutet av 2010 med en förväntad årsomsättning på 350 mkr.

Ovanstående avser kvarvarande verksamhet samt realisationsvinst från avyttringen av Beijer Tech.

Koncernen
Den positiva trenden fortsatte under det fjärde kvartalet. G & L Beijer-koncernen visade en ökad organisk tillväxt samtidigt som resultatet fortsatte att förbättras. I slutet av det första kvartalet avyttrades affärs­området Beijer Tech, vilket innebär att Beijer Techs omsättning och resultat inte ingår i nedanstående redovisade siffror. Koncernens omsättning ökade 2010 med sex procent till 5044,3 mkr (4757,7). Under det fjärde kvartalet steg omsättningen med tre procent till 1178,1 mkr (1140,0). Den organiska tillväxten bortsett från valutaeffekter uppgick till 11 procent.

Koncernens rörelseresultat för helåret steg till 484,0 mkr (280,1). I resultatet ingår en realisationsvinst på 140 mkr från avyttringen av Beijer Tech. Exklusive denna blev resultatet 344,0 mkr, motsvarande en ökning på 23 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet steg med 27 procent till 80,1 mkr (62,9).

Beijer Ref
Beijer Refs omsättning ökade med sex procent till 5044,3 mkr (4757,7) under helåret. Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent. En starkare svensk valuta påverkade omsättningen negativt vid omräkning till svenska kronor. Under det fjärde kvartalet steg omsättningen med tre procent till 1178,1 mkr (1140,0). Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent under kvartalet.

Trenden från tidigare kvartal höll i sig under det fjärde kvartalet då i stort sett alla marknader som Beijer Ref bearbetar visade fortsatt tillväxt. Ett flertal marknader hade en särskilt positiv försäljningstillväxt, såsom Sydafrika, Storbritannien, Holland, Finland, Frankrike, Spanien och Italien.

Beijer Refs rörelseresultat steg med 22 procent till 365,8 mkr (299,3) för helåret. Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 84,2 mkr (67,9) under det fjärde kvartalet. Resultatförbättringarna förklaras i allt väsentligt av högre försäljningsvolymer, synergier från förvärvet av Carrier ARW samt en god omkostnadskontroll.

Beijer Ref genomförde i slutet av året två förvärv med en förväntad sammanlagd årsomsättning på cirka 350 mkr.

Koncernens resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto uppgick till 1,0 mkr (-9,6) under helåret och -0,5 mkr (0,3) under det fjärde kvartalet. I finansnettot ingår en resultatandel på 8,0 mkr (7,4) och 2,0 mkr (1,2) i intresseföretag för respektive period. Resultatet före skatt inklusive reavinst blev 485,0 mkr (270,5) för helåret. Det ökade med 26 procent till 79,6 mkr (63,2) det fjärde kvartalet. Resul­tatet efter skatt uppgick till 398,7 mkr (192,1) och 61,1 mkr (40,6) för respektive period. Vinsten per aktie blev 18,85 kronor (9,39) för helåret. Exklusive realisationsvinsten på 140 mkr uppgick vinsten per aktie för kvarvarande verksamheter till 12,25 kronor (9,39). 

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 8,00 kronor per aktie (6,50).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 33,8 mkr (1132,5) under helåret. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 244,2 mkr (234,6). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 478,4 mkr (537,6) vid årsskiftet. Det egna kapitalet uppgick till 2392,1 mkr (2175,5). Nettoskulden uppgick till 395,4 mkr (400,2). Soliditeten var 60,3 procent (54,3). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 1657 (1591).

Väsentliga händelser
G & L Beijer avyttrade under det första kvartalet affärsområdet Beijer Tech till Beijer Alma. G & L Beijer erhöll i köpeskilling 2,7 miljoner nyemitterade B-aktier i Beijer Alma och 38,7 mkr kontant. Totalt värderas affären till cirka 345 mkr och G & L Beijers realisationsvinst uppgick till 140 mkr. Avyttringen av Beijer Tech var ett led i renodlingen av G & L Beijer mot kylgrossistverksamheten. G & L Beijer blev med affären en betydande aktie­ägare i Beijer Alma. Beijer Techs omsättning uppgick till 141,8 mkr (140,1) under det första kvartalet 2010 och genomsnittligt antal anställda var 175. Rörelseresultatet blev 6,3 mkr (6,5).

Beijer Ref tecknade under det tredje kvartalet ett strategiskt avtal med franska GDF Suez som är ett av de ledande bolagen inom energiområdet. Av­talet, som är ett globalt ramavtal, innebär att Beijer Ref blir en prioriterad leverantör (preferred supplier) till GDF Suez. Avtalet är det första i sitt slag som Beijer Ref tecknat med en global kund. 

G & L Beijer förvärvade i december tillgångarna i Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Thailand. Verksamheten omsätter cirka 130 mkr och har 50 anställda. Förvärvet gjordes genom bildandet av ett samägt bolag. Beijers andel uppgår till 49 procent av kapitalet och drygt 50 procent av rösterna. Förvärvet var ytterligare ett steg i Beijer Refs globala strategi där den thailändska verksamheten kan komma att bilda plattform för en vidare expansion i Sydostasien. Förvärvet har inte haft någon påverkan på omsättningen 2010.

G & L Beijer tecknade i slutet av året avtal om förvärv av italienska SCM Frigo med en årsomsättning på cirka 220 mkr. SCM Frigo designar, utvecklar och bygger kylaggregat. Verksamheten har 70 anställda. Bolaget ligger långt fram när det gäller den tekniska utvecklingen av kylaggregat för nya miljö­vänliga lösningar. SCM Frigo är dessutom en av de ledande leverantörerna i Europa vad gäller sammansättning av konventionella kylaggregat. SCM Frigo är ett strategiskt förvärv på en växande marknad. Miljövänliga och energieffektiva lösningar får en allt större betydelse inom kylbranschen. G & L Beijer förvärvar initialt 51 procent av aktierna i SCM Frigo med option att förvärva resterande 49 procent.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den all­männa ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt för­knippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse­risker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åt­gärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer AB är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens.

Kommande rapporter
-  Årsredovisning för 2010 publiceras i april 2011.
-  Tremånadersrapport för 2011 publiceras den 4 maj 2011.

 
Malmö den 10 februari 2011
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen

 
För mer information:
Joen Magnusson, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04


Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.3.

G & L Beijer AB tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderings­metoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen.

www.beijers.com