Search glas

05-02-07

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2004

Tolvmånadersrapport

• Omsättningen ökade med 40,9 procent till 1973,7 mkr (1400,9) under helåret 2004.
• Rörelseresultatet steg med 8,0 procent till 65,0 mkr (60,2) under samma period.
• Rörelseresultatet belastas med engångskostnader om 11,3 mkr.
• Vinsten efter skatt uppgick till 32,8 mkr (34,3).
• Vinsten per aktie efter skatt blev 5,28 kronor (5,54).
• Utdelningen föreslås till 4,25 kronor per aktie (4,00).
• Viktig testorder inom spetsteknologi.

Utvecklingen under helåret och fjärde kvartalet
G & L Beijer-koncernen visade en stark underliggande utveckling för helåret 2004. Förvärvet av Elsmark Holding A/S, som ingår i koncernens räkenskaper från 1 juni, har bidragit till såväl omsättning som resultat för helåret i enlighet med förväntningarna. Elsmark har en avsevärt större säsongsmässig variation än G & L Beijer i övrigt, med starkare andra och tredje kvartal och svagare första och fjärde kvartal vad gäller omsättning och resultat.

Det har inneburit att tillväxttakten blev lägre under det fjärde kvartalet jämfört med det föregående kvartalet. Resultatmässigt hade Elsmark en viss negativ påverkan på koncernens resultat under det fjärde kvartalet.

Kylas kvartalsresultat belastas med kostnader av engångskaraktär om sammanlagt 11,3 mkr. Av dessa svarar kostnader i samband med nedläggningen av tillverkningen av kylbatterier i Danmark för 5,4 mkr. Därutöver har Kyla reserverat 5,9 mkr för befarade tullar och avgifter avseende åren 2002 och 2003.

Beijer Kyla inledde integrationen av Elsmarkbolagen under hösten. Det danska huvudkontoret lades ned med en väsentlig besparing som följd. I Storbritannien inleddes ett omstruktureringsprogram som bland annat reducerat antalet filialer och antalet anställda. Dessutom startades ett program för att samordna inköpen mellan de olika bolagen. Nedläggningen av tillverkningen i Danmark har medfört en ökad specialisering med högre volymer och ett tydligare fokus för kvarvarande tillverkningsenheter.

Integrationsprocessen av Elsmark går enligt plan och tillsammans med övriga interna åtgärdsprogram har affärsområdet Kyla sammantaget sänkt kostnadsmassan med 25 mkr på årsbasis med effekt från årsskiftet 2004/05.

Omsättning
Koncernens omsättning steg med 40,9 procent till 1973,7 mkr (1400,9) under 2004. Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 53,1 procent till 514,1 mkr (335,9). Ökningarna förklaras av Elsmarkförvärvet samt organisk tillväxt inom både Kyla och Industriteknik bland annat till följd av en förbättrad konjunktur.

För AFFÄRSOMRÅDET KYLA ökade omsättningen med 60,8 procent till 1405,6 mkr (874,3) under helåret och med 86,6 procent till 369,3 mkr (197,9) under det fjärde kvartalet. Elsmark har svarat för merparten av omsättningsökningen. I övrigt har Kylas verksamheter i Östeuropa visat en fortsatt positiv utveckling. Försäljningen har fortsatt att öka i Sverige och Finland medan den minskade i Danmark och Norge under året.

Den danska verksamheten har påverkats av omstruktureringen av de tillverkande bolagen. Handels- och grossistbolagen, som svarar för cirka 85 procent av affärsområdets försäljning, ökade sin försäljning kraftigt.

AFFÄRSOMRÅDET INDUSTRITEKNIK ökade sin omsättning med 7,9 procent till 568,1 mkr (526,6) under 2004 och med 4,9 procent till 144,8 mkr (138,0) under det fjärde kvartalet. Försäljningen av förnödenheter till industrin har fortsatt att öka till följd av den förbättrade konjunkturen och ökade marknadsandelar. Konsumentvaror visade en oförändrad omsättning under det året och försäljningen inom slanggrossistverksamheten har ökat något.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 84,6 mkr (74,8) för helåret. För det fjärde kvartalet blev motsvarande resultat -2,2 mkr (10,0). Exklusive kostnader av engångskaraktär blev resultatet 95,9 mkr för helåret och 9,1 mkr för det fjärde kvartalet.

AFFÄRSOMRÅDET KYLAS rörelseresultat steg med 8,1 procent till 64,1 mkr (59,3) under helåret 2004. Förbättringen förklaras huvudsakligen av Elsmarkförvärvet som dock bidrog negativt under det säsongsmässigt svaga fjärde kvartalet då resultatet blev -5,6 mkr (7,4). Rörelseresultatet belastades med engångskostnader om 11,3 mkr som angivits ovan. Exklusive engångskostnader blev resultatet 75,4 mkr för helåret och 5,7 mkr för det fjärde kvartalet.

För AFFÄRSOMRÅDET INDUSTRITEKNIK steg rörelseresultat med 18,7 procent till 34,9 mkr (29,4) under helåret. Under det fjärde kvartalet steg resultatet med 8,8 procent till 6,2 mkr (5,7). Resultatökningarna är hänförliga till högre försäljningsvolymer.

Koncernens avskrivningar på goodwill var 19,6 mkr (14,6) för helåret och 6,0 mkr (3,7) det fjärde kvartalet. Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar ökade med 8,0 procent till 65,0 mkr (60,2) under helåret. För det fjärde kvartalet uppgick resultatet till -8,1 mkr (4,4). Exklusive engångskostnader blev resultatet 76,3 mkr för helåret och 3,2 mkr för det fjärde kvartalet.

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto uppgick till -12,6 mkr (-9,7) under helåret och till -3,0 mkr (-2,0) det fjärde kvartalet. Resultatet före skatt steg med 3,8 procent till 52,4 mkr (50,5) under helåret. Resultatet före skatt uppgick till -11,2 mkr (4,3) under det fjärde kvartalet. Resultatet efter beräknad skatt blev 32,8 mkr (34,3) under helåret 2004 och -8,1 mkr (4,4) under det fjärde kvartalet. Exklusive engångskostnader blev resultatet efter skatt 40,7 mkr för helåret och -0,2 mkr för det fjärde kvartalet.

Vinst per aktie
Vinsten per aktie efter beräknad skatt uppgick till 5,28 kronor (5,54) för helåret 2004. Exklusive engångskostnader blev vinsten per aktie 6,56 kronor.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 4,25 kronor per aktie (4,00).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner samt förvärv uppgick under helåret till 165,2 mkr (40,9). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 162,4 mkr (117,9) per den sista december 2004. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 406,7 mkr (401,4). Soliditeten uppgick vid utgången av 2004 till 28,5 procent (45,4). Nedgången förklaras av förvärvet av Elsmark som bland annat medförde en goodwill på 147,9 mkr och ökade skulder. Nettoskulden steg till 579,4 mkr (218,2) per den sista december. Medeltalet anställda var 838 (645).

IFRS
G & L Beijer kommer från och med 2005 att övergå till rapportering enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Arbetet med anpassning till det nya regelverket har genomförts under 2004. Om de nya IFRS-reglerna hade gällt under 2004 skulle resultat- och balansräkningar ha påverkats enligt följande.

I samband med förvärvet av Elsmark lades en omstruktureringsreserv upp på 24,3 MSEK vilken netto efter skatt ökat goodwill med 17,0 MSEK. Enligt IFRS kommer dessa omstruktureringskostnader netto efter skatt istället att belasta resultatet för 2004 och medför en minskning av goodwill-värdet.

Goodwill får inte skrivas av utan skall regelbundet prövas, minst årligen, för eventuellt nedskrivningsbehov. Då inget nedskrivningsbehov finns innebär det, att resultatet enligt IFRS skulle ha påverkats positivt med 19,6 MSEK motsvarande årets goodwillavskrivningar.

Vid utgången av 2004 skulle det egna kapitalet ha påverkats positivt med 2,6 mkr genom nettoeffekten av omstruktu¬rerings¬reserv och slopandet av goodwillavskrivningar.

Viktiga händelser
G & L Beijer beslutade i mars att specialisera tillverkningsenheterna inom affärsområdet Kyla. Den nya produktionsstrukturen medför en ökad specialisering med högre volymer och ett tydligare fokus för respektive tillverkningsenheter. I september beslutades att fullfölja renodlingen av produktionsstrukturen genom att flytta tillverkningen av kylbatterier från Danmark till Sverige. Kostnadsbesparingar och samordningsvinster är beräknade till 7-8 mkr på årsbasis med effekt 2005.

G & L Beijer tecknade i juli genom affärsområdet Kyla ett slutligt köpeavtal med danska Danfoss om förvärvet av Elsmark Holding A/S. Förvärvet omfattade sex bolag med verksamhet i åtta europeiska länder. Bolagen har en sammanlagd omsättning på 900 mkr och har cirka 380 anställda. Elsmarkgruppen ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 juni 2004.

I augusti förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet Industriteknik industrihandelsföretaget Höiness Sverige AB beläget i Borås. Höiness Sverige AB marknadsför och säljer produkter för högglänsning, polering, borstning och slipning av metaller till svensk industri. Höiness Sverige AB ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med den 1 juli 2004.

G & L Beijer har genom affärsområdet Beijer Kylas norska dotterbolag har fått en viktig testorder på fyra kylbatterier av titan till den amerikanska flottan – U S Navy. Om tester och utvärdering faller väl ut har Beijer Kyla goda möjligheter till ytterligare order.

Bolagsstämma
G & L Beijers ordinarie bolagsstämma äger rum den 29 april 2005.

Kommande rapporter
Rapport för det första kvartalet 2005 publiceras i samband med bolags¬stämman den 29 april 2005.
Halvårsrapport för 2005 lämnas den 19 augusti 2005.
Niomånadersrapport för 2005 lämnas den 21 oktober 2005.
Bokslutskommuniké för 2005 lämnas under februari 2006.

Malmö den 7 februari 2005
G & L Beijer AB
Styrelsen

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Från och med denna delårsrapport tillämpar G & L Beijer Redovisningsrådets nya rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda. Den nya rekommendationens övergångsregler tillämpas och har medfört att pensionsskulden netto efter skatt vid årets början har ökat med 0,7 MSEK vilket har redovisats direkt mot eget kapital. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen.
G & L Beijers ITP-planer finansieras genom försäkring i Alecta. Planerna omfattar 210 av totalt 365 anställda i Sverige och redovisas, i enlighet med uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp URA 42, som avgiftsbestämd pensionsplan.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Välkommen att besöka
www.beijers.com