Search glas

02-01-31

Bokslutskommuniké för G & L Beijer AB, januari – december 2001

Bokslutskommuniké för G & L Beijer AB, januari - december 2001

· Nettoomsättningen steg med 17 procent till 1357,7 mkr.
· Rörelseresultatet före engångsposter steg med 17 procent till 55,5
mkr (47,5).
· Resultatet före engångsposter och skatt blev 40,9 mkr (34,3).
· I resultatet före skatt ingick engångsposter med -0,7 mkr (40,0).
· Resultatet före skatt blev 40,2 mkr (74,3).
· Styrelsen föreslår en utdelning på 3,00 kronor (6,00).

Koncernens omsättning
G & L Beijerkoncernen ökade omsättningen med 17 procent till 1357,7 mkr
(1162,2) under helåret 2001 exklusive Beijer Electronics som delades ut
till aktieägarna i juni 2000. Nedanstående sifferjämförelser exkluderar
därför genomgående Beijer Electronics. Koncernens omsättning steg med 12
procent till 338,8 mkr (302,5) under det fjärde kvartalet.
Tillväxten förklaras av en fortsatt god marknadsutveckling trots den
kraftiga konjunkturnedgången. Flera förvärv under 2000 och 2001 samt
positiva valutaeffekter har bidragit till omsättningsökningen.
Den lägre tillväxten under fjärde kvartalet beror på mindre påverkan av
företagsförvärv och valutakursförändringar.

Affärsområdenas omsättning
Affärsområdet Kylas omsättning steg med 11 procent till 871,0 mkr
(785,6) under 2001. Försäljningen i Danmark, Norge och Finland visade en
stark utveckling medan Sverige hade en oförändrad försäljning. På de
nyetablerade marknaderna i Polen och Baltikum utvecklades affärsområdets
försäljning mycket starkt. Den svagare svenska kronan har påverkat
försäljningen positivt. Under det fjärde kvartalet steg Kylas omsättning
med 9 procent till 211,8 mkr (195,0).

Affärsområdet Industriteknik hade en hög tillväxt under året.
Omsättningen steg med 29 procent till 486,7 mkr (376,6). Det är framför
allt företagsförvärv men även en positiv marknadsutveckling som har
svarat för omsättningsökningen. Under det fjärde kvartalet steg
omsättningen med 18
procent till 127 mkr (107,5).

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och engångsposter
ökade med 20 procent till 69,0 mkr (57,4). I resultatet för år 2000
ingick positiva engångsposter med 15,5 mkr från fastighetsförsäljningar.
Det gav ett totalt rörelseresultat på 72,9 mkr år 2000. Motsvarande
rörelseresultat för fjärde kvartalet var 15,8 mkr (8,1).

Rörelseresultatet för affärsområdet Kyla uppgick till 53,4 mkr (53,0).
Det motsvarade en rörelsemarginal på 6,1 procent (6,7). I föregående års
resultat ingick SPP-medel. Affärsområdets handelsföretag har visat en
positiv utveckling medan tillverkningsföretagen hade ett sämre resultat
jämfört med 2000. Ett antal åtgärder har vidtagits för att sänka
kostnadsnivån på tillverkningssidan. Resultatet för fjärde kvartalet
uppgick till 10,3 mkr (8,8).

Rörelseresultatet för affärsområdet Industriteknik var i stort sett
oförändrat, 27,9 mkr (27,8). Rörelsemarginalen blev 5,7 procent (7,4).
Resultatet för fjärde kvartalet blev 8,9 mkr (9,6).
I föregående års resultat ingick SPP-medel.

Koncernens avskrivningar på goodwill uppgick till 13,5 mkr (9,9).
Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar men före engångsposter
ökade till 55,5 mkr (47,5). I resultatet för 2000 ingick engångsposter
från fastighetsförsäljningar och SPP-medel om 30,3 mkr, dvs ett
sammanlagt rörelseresultat på 77,8 mkr. Rörelseresultatet före
engångsposter för fjärde kvartalet var 10,8 mkr (6,5).

Resultat före skatt
Koncernens finansnetto blev -15,7 mkr (-3,5). Resultatet före
engångsposter och skatt uppgick till 40,9 mkr (34,3). Engångsposter
ingick med totalt -0,7 mkr (40,0). Resultatet före skatt uppgick till
40,2 mkr (74,3).

Vinst per aktie
Vinsten efter skatt uppgick till 22,8 mkr (45,4). Vinsten per aktie
efter skatt blev därmed 3,67 kronor (7,31). Vinsten per aktie inklusive
Beijer Electronics var 9,35 kronor år 2000.

Utdelning
Styrelsen för G & L Beijer föreslår en utdelning på 3,00 kronor (6,00).
I föregående års utdelning utgjordes 1,50 kronor av bonus till följd av
vinster av engångskaraktär.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i goodwill, maskiner och anläggningar har under
året uppgått till 40,4 mkr (45,4). Likvida medel inklusive outnyttjad
checkräkningskredit var vid årsskiftet 105,0 mkr (86,6 mkr). Det egna
kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 386,9 mkr (391,8).
Förändringen av eget kapital var -4,9 mkr (-33,5). Den bestod av årets
resultat om 22,8 mkr (58,2), omräkningsdifferenser om 13,7 mkr (-1,3)
minskat med utdelning om 37,3 mkr (37,3), utdelning av Beijer
Electronics (52,1) samt förändrade redovisningsprinciper -4,1 mkr
uppskjuten skatt (-1,0 pensionsreservering i Norge).

Soliditeten uppgick till 41,7 procent (42,6) per den sista december
2001. Medeltalet anställda var under året 696 (663). Ökningen är
hänförlig till förvärv. Omsättningen per anställd uppgick till 1,95 mkr
(1,75). Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma principer som
senaste årsredovisning. Dock har Redovisningsrådets nya rekommendationer
införts sedan årsskiftet 2000/01. Ändringarna har inte påverkat
koncernens resultat före skatt.

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade genom dotterbolaget Lundgrens
Maskinförnödenheter inom affärsområdet Industriteknik Slanggrossisten
Ekonil AB, Helsingborg. Ekonil säljer och lagerhåller industrislang i
plast och gummi.
Affärsområdet Kyla har samordnat olika verksamheter såsom tillverkningen
i Danmark och Sverige samt slagit samman de två grossistföretagen
Kylmateriel och Kylkomponenter.
Affärsområdet Kyla skapade en gemensam profil med ett gemensamt
varumärke, Beijer Ref, för hela affärsområdet.
Inom Industriteknik samordnades Lundgrens, ETC Verktyg och Texan med
bland annat nya och gemensamma lager och kontor i Göteborg. I Malmö
samordnades verksamheterna i Beijer Industri och Lundgrens i nya och
gemensamma lokaler med förbättrade logistikfunktioner.
Samtliga ovanstående åtgärder är viktiga led i företagets strategi för
att skapa förutsättningar för ökad långsiktig lönsamhet.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagstämma äger rum den 25 april 2002.

Ekonomisk information
Rapport för första kvartalet 2002 lämnas i samband med G & L Beijers
ordinarie bolagsstämma den 25 april 2002.

Malmö den 31 januari 2002
G & L Beijer AB
Styrelsen

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för
särskild granskning av bolagets revisorer.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/31/20020131BIT00660/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/31/20020131BIT00660/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén