Search glas

24-05-22 regulatorisk

Beslut vid extra bolagsstämma i Beijer Ref den 22 maj 2024

Extra bolagsstämman i Beijer Ref AB (publ) fattade idag följande beslut.

Återköp av köpoptioner i LTIP 2021/2024

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att erbjuda återköp av samtliga 1 623 600 köpoptioner i LTIP 2021/2024 per den 10 juni 2024 till ett pris per option som motsvarar aktiens volymvägda genomsnittskurs under perioden den 31 maj – 7 juni 2024 enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista minus lösenpriset, med förbehåll för krav att deltagaren ska förvärva aktier i Beijer Ref för erhållen likvid netto efter skatt. Köpoptionerna har ett lösenpris om 150,40 kr per aktier och kan påkallas under perioden 1–14 juni 2024.

Syftet med att återköpa köpoptionerna är att underlätta för medarbetare att realisera optionernas potentiella värde och därmed även bl.a. underlätta deltagande i framtida incitamentsprogram. Tidigare återköpta aktier kvarstår för säkring av kvarstående och framtida incitamentsprogram.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets hemsida, www.beijerref.com senast den 5 juni 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Davidsson
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email jdn@beijerref.com

Niklas Willstrand
Director of Global Communications
Telefon +46 40-35 89 00
Email nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 45 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien. Hemsida: www.beijerref.com