Search glas

23-02-17 regulatorisk

Beslut vid extra bolagsstämma i Beijer Ref den 17 februari 2023

Extra bolagstämman i Beijer Ref AB (publ) fattade idag följande beslut.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i bolagsordningen justera gränserna för lägsta och högsta aktiekapital så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 350 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor, samt gränserna för lägsta och högsta antalet aktier så att antalet aktier ska vara lägst 350 000 000 och högst 800 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2023, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier av serie B som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 14 000 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att återbetala den bryggfacilitet som finansierar bolagets förvärv av Heritage Distribution samt finansiera emissionsrelaterade kostnader. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets hemsida, www.beijerref.com senast den 3 mars 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Norbye
CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email cne@beijerref.com

Ulf Berghult
CFO

Telefon +46 40-35 89 00
Email ubt@beijerref.com

 

Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager

Telefon +46 40-35 89 00
Email nwd@beijerref.com

 

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av världens största kylgrossister i världen och finns representerade i 43 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien-Stillahavsregionen.

 

www.beijerref.com

 

VIKTIG INFORMATION

Värdepappren som refereras till i detta pressmeddelande har inte, eller kommer inte, att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett tillämpligt undantag från registreringskrav.