Search glas

22-11-10 regulatorisk

Beslut vid extra bolagsstämma i Beijer Ref den 10 november 2022

Malmö 10 november 2022

Extra bolagstämman i Beijer Ref AB (publ) (”Beijer Ref”) fattade idag följande beslut.

 

Styrelse och arvode

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utöka bolagets styrelse med en ledamot genom nyval av Nathalie Delbreuve som styrelseledamot. Arvode till styrelsen beslutades fortsätta gälla enligt årsstämmans beslut. För tillträdande styrelseledamot ska arvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod.

 

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i bolagsordningen justera gränserna för lägsta och högsta aktiekapital så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 250 000 000 kronor och högst 500 000 000 kronor, samt gränserna för lägsta och högsta antalet aktier så att antalet aktier ska vara lägst 250 000 000 och högst 500 000 000.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att nyfastställa och ersätta det outnyttjade emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman 2022 och således bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att emittera högst 38 230 407 nya aktier, motsvarande 10 procent av bolagets totala antal aktier. Emissionen kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom betalning kontant, genom apport eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra bolagets förvärvsstrategi genom att möjliggöra förvärv genom betalning i Beijer Ref-aktier (apportemission) eller flexibilitet i finansieringen av förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt marknadsmässiga förhållanden, vilket kan innefatta sedvanliga rabatter. Andra villkor kan beslutas av styrelsen.

 

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.beijerref.com senast den 24 november 2022.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye
CEO

Telefon +46 40-35 89 00
Email cne@beijerref.com

Ulf Berghult
CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email ubt@beijerref.com

 

Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager

Telefon +46 40-35 89 00

Email nwd@beijerref.com

 

 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 42 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.