Search glas

24-04-23 regulatorisk

Beslut vid Beijer Refs årsstämma 2024

Årsstämman i Beijer Ref AB (publ) fattade idag följande beslut

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning för 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

 

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2023. Utdelningen ska utbetalas i två utbetalningar, den första med 0,65 kronor per aktie med avstämningsdag den 25 april 2024 och den andra med 0,65 kronor per aktie med avstämningsdag den 25 oktober 2024. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 30 april 2024 för den första utbetalningen och den 30 oktober 2024 för den andra utbetalningen.

Ersättningsrapport för 2023

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Val av styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Per Bertland, Nathalie Delbreuve, Albert Gustafsson, Kerstin Lindvall, Joen Magnusson, Frida Norrbom Sams, William Striebe och Kate Swann, för en mandatperiod intill slutet av följande årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Kate Swann.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsens ledamöter och om arvode för arbete i styrelsens utskott, enligt följande:

 

-          925 000 kronor till styrelseordföranden

-          450 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna

-          220 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet

-          140 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet

-          110 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet

-          60 000 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet

 

Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Richard Peters kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att emittera så många nya aktier som motsvarar högst 10 procent av bolagets totala antal aktier vid tidpunkten för beslutet. Emissionen kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom betalning kontant, genom apport eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra bolagets förvärvsstrategi genom att möjliggöra förvärv genom betalning i Beijer Ref-aktier (apportemission) eller flexibilitet i finansieringen av förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt marknadsmässiga förhållanden, vilket kan innefatta sedvanliga rabatter.

Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om instruktion för valberedningen.

 

LTI 2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTI 2024. Programmet omfattar högst 550 000 B-aktier i Beijer Ref och riktar sig till koncernledningen samt ytterligare cirka 140 nyckelpersoner inom koncernen. LTI 2024 är ett prestationsbaserat incitamentsprogram med ett element av egen ekonomisk investering. Det prestationskrav som används för att bedöma utfallet i programmet är tillväxt av resultat per aktie, vilket har en tydlig koppling till aktieägarnas långsiktiga intressen. Det övergripande syftet med LTI 2024 är att stärka företagets tillväxt genom att motivera och behålla personal med nyckelkompetens.

I syfte att säkra Beijer Refs förpliktelser i anledning av LTI 2024 och eventuella framtida incitamentsprogram beslutade årsstämman enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 550 000 aktier av serie B i bolaget samt om överlåtelse av upp till 550 000 aktier av serie B i Beijer Ref till deltagarna i LTI 2024.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets hemsida, www.beijerref.com senast den 7 maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Davidsson
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email jdn@beijerref.com

Niklas Willstrand
Director of Global Communications

Telefon +46 40-35 89 00
Email nwd@beijerref.com

 

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 45 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien. Hemsida: www.beijerref.com