Search glas

23-04-25 regulatorisk

Beslut vid Beijer Refs årsstämma 2023

Årsstämman i Beijer Ref AB (publ) fattade idag följande beslut.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning för 2022. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 0,94 kronor per aktie för verksamhetsåret 2022. Utdelningen ska utbetalas i två utbetalningar, den första med 0,47 kronor per aktie med avstämningsdag den 27 april 2023 och den andra med 0,47 kronor per aktie med avstämningsdag den 24 oktober 2023. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 3 maj 2023 för den första utbetalningen och den 27 oktober 2023 för den andra utbetalningen.

Ersättningsrapport för 2022

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Val av styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Per Bertland, Nathalie Delbreuve, Albert Gustafsson, Kerstin Lindvall, Joen Magnusson, Frida Norrbom Sams, William Striebe och Kate Swann, för en mandatperiod intill slutet av följande årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Kate Swann.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsens ledamöter och om arvode för arbete i styrelsens utskott, enligt följande:

  • 840 000 kronor till styrelseordföranden
  • 410 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna
  • 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet
  • 125 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet
  • 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet
  • 53 000 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet

Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Richard Peters kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att emittera så många nya aktier som motsvarar högst 10 procent av bolagets totala antal aktier vid tidpunkten för beslutet. Emissionen kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom betalning kontant, genom apport eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra bolagets förvärvsstrategi genom att möjliggöra förvärv genom betalning i Beijer Ref-aktier (apportemission) eller flexibilitet i finansieringen av förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt marknadsmässiga förhållanden, vilket kan innefatta sedvanliga rabatter.

LTI 2023/2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, LTI 2023/2026, liknande LTI 2021/2024 och LTI 2022/2025. Programmet omfattar cirka 120 ledningspersoner i Beijer Ref-koncernen, vilka ges möjlighet att till marknadspris från Beijer Ref förvärva högst 1 628 000 köpoptioner. Varje köpoption ger innehavaren rätt att från bolaget förvärva en (1) aktie av serie B i bolaget under perioden 15 maj 2026 till och med 15 juni 2026. Lösenpriset per aktie ska vara 125 procent av det volymvägda genomsnittspriset som erlagts för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under fem handelsdagar omedelbart före överlåtelsen av köpoptionerna till deltagarna. Tilldelning av köpoptioner beräknas ske under andra kvartalet 2023.

Deltagarna erhåller i samband med överlåtelse av köpoptionerna en subvention i form av bruttolönetillägg motsvarande 50 procent av erlagd premie för optionerna. I syfte att säkra Beijer Refs åtaganden och kostnader enligt LTI 2023/2026, LTI 2022/2025 och LTI 2021/2024 beslutade årsstämman enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 1 823 850 aktier av serie B i bolaget samt beslutade årsstämman om överlåtelse av upp till 1 628 000 aktier av serie B i Beijer Ref till deltagarna i LTI 2023/2026. Programmet medför ingen utspädning för befintliga aktieägare eftersom det är baserat på köpoptioner avseende redan utgivna aktier i bolaget.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De av stämman beslutade riktlinjerna är i stor uträckning likalydande med de tidigare gällande riktlinjerna, förutom att den maximala nivån för rörlig kontantersättning justerats för CEO och koncernledningen, i syfte att marknadsanpassa nivåerna och säkerställa ett konkurrenskraftigt ersättningspaket.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets hemsida, www.beijerref.com senast den 9 maj 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Berghult
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email ubt@beijerref.com

Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager

Telefon +46 40-35 89 00
Email nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av världens största kylgrossister i världen och finns representerade i 43 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien-Stillahavsregionen.

www.beijerref.com