Search glas

23-09-08 regulatorisk

Beijer Refs styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande att förvärva egna aktier

Malmö 8 september 2023

Styrelsen i Beijer Ref AB (publ) (”Beijer Ref”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2023 beslutat att förvärva högst 316 500 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Beijer Refs leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet LTI 2023/2026 och eventuella framtida incitamentsprogram, samt att likvidmässigt säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter hänförliga till leverans av aktier.

Förvärv får inledas den 8 september 2023 och avslutas senast den 22 september 2023. Förvärv kommer att genomföras av Svenska Handelsbanken AB enligt diskretionärt uppdrag.

Förvärv får ske av högst 316 500 aktier av serie B och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Förvärv kommer att ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning. Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 509 085 926 aktier, representerande totalt 760 691 366 röster, fördelat på 27 956 160 A-aktier, representerande 279 561 600 röster och 481 129 766 B-aktier, representerande samma antal röster, varav 1 958 500 B-aktier innehas av bolaget. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande cirka 0,45 procent av bolagets utgivna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye
CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email cne@beijerref.com

Ulf Berghult
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email ubt@beijerref.com

Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager
Telefon +46 40-35 89 00
Email nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossisterna i världen och finns representerade i 45 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien. Hemsida: www.beijerref.com