Search glas

22-11-17 regulatorisk

Beijer Refs styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande att förvärva egna aktier

Malmö 17 november 2022

 

Styrelsen i Beijer Ref AB (publ) (”Beijer Ref”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 april 2022 beslutat att förvärva högst 123 410 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Beijer Refs leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet LTI 2022/2025 och eventuella framtida incitamentsprogram, samt att likvidmässigt säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter hänförliga till leverans av aktier.

 

Förvärv får inledas den 18 november 2022 och avslutas senast den 30 november 2022. Förvärv kommer att genomföras av Svenska Handelsbanken AB enligt diskretionärt uppdrag.

 

Förvärv får ske av högst 123 410 aktier av serie B och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Förvärv kommer att ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning. Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

 

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 382 304 070 aktier, representerande totalt 633 909 510 röster, fördelat på 27 956 160 A-aktier, representerande 279 561 600 röster och 354 347 910 B-aktier, representerande samma antal röster, varav 1 835 090 B-aktier innehas av bolaget. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande cirka 0,51 procent av bolagets utgivna aktier.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye
CEO

Telefon +46 40-35 89 00
Email cne@beijerref.com

Ulf Berghult
CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email ubt@beijerref.com

 

Niklas Willstrand

Corporate Communications Manager

Telefon +46 40-35 89 00

Email nwd@beijerref.com

 

 

 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 42 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.