Search glas

22-01-27

Beijer Ref Q4-2021

 

”2021 var ett framgångsrikt år för Beijer Ref, trots stora störningar i le­veransledet och flera nedstängningar på våra marknader. Med vår de­centraliserade affärsmodell och våra dedikerade medarbetare har vi lyck­ats uppnå en försäljningsökning på 20%. Under 2021 levererade vi både stark organisk tillväxt och förvärvstill­växt samtidigt som rörelseresultatet ökade med 31%. Extra glädjande är att samtliga produktområden visar på organisk tillväxt under året. To­talt sett fick bolaget ett bra avslut på 2021 och vi går in i 2022 med en stark orderbok”, säger Christopher Norbye, CEO Beijer Ref.

 

 

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 25,3% (-0,8) under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 4 271 mkr (3 408). Den organiska tillväxten uppgick till 11,6% (-0,6) Förvärvseffekterna uppgick till 12,8% (6,1) och valutaeffekterna uppgick till 0,8% (-6,2).
  • EBITA uppgick till 338 mkr (271) motsvarande en EBITA-marginal på 7,9% (7,9). Rörelseresultatet uppgick till 326 mkr (256), vilket är en ökning med 27,4% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,6% (7,5).
  • Resultat före skatt uppgick till 303 mkr (239). Räntekostnaderna är högre jämfört med föregående år på grund av genomförda förvärv. Net debt/EBITDA uppgick till 2,5 (2,0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var positivt och uppgick till 335 mkr (210). Bolagets likviditet har varit god och bolaget har byggt lager under kvartalet för att möta den ökade efterfrå­gan. Outnyttjade krediter uppgår till 1 020 mkr (1 516). Bolaget har under kvartalet upptagit lån om 600 mkr.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,66 (0,47) respektive 0,65 (0,47).
  • Förvärvet av 80% av aktierna i luftkonditioneringsföretaget Inventor AG i Grekland fullföljdes under det fjärde kvartalet. Bolaget omsätter drygt 800 mkr och har ett 80-tal anställda. Bolaget ingår from den 1 oktober i bola­gets redovisning i den södra regionen i EMEA. Därutöver har bolaget gjort ytterligare två förvärv; Airstream, Clima Solutions, samtliga i APAC-regionen.
  • Förvärvad årsomsättning under det fjärde kvartalet uppgår till cirka 900 miljoner kronor, totalt har förvärven bidragit med 437 mkr i omsättning till det fjärde kvartalet.

 

TELEFONKONFERENS Q4 2021

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att när­vara vid ett webbmöte där CEO Christopher Norbye och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det fjär­de kvartalet 2021. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 30 minuter. Mötet är den 27 januari kl. 10.00 CET.

 

Audiocast & telekonferens:

Webcast: https://financialhearings.com/event/13651

 

Telekonferens: Ring in på nr:

SE: +468 505 583 55

UK: +44 333 30 092 70

US: +16 46 722 49 57

 

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida från klockan 08.40 den 27 januari.

Delårsrapporten för Beijer Ref (publ) har avgivits efter be­myndigande av styrelsen.

 

Malmö den 27 januari 2022

Beijer Ref AB (publ)

Christopher Norbye, CEO

 

För mer information om denna delårsrapport, kontakta:

Christopher Norbye, CEO – 076-736 00 64

Maria Rydén, CFO – 073-429 25 65

 

Denna rapport är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2022 kl. 08.30 CET.

www.beijerref.com