Search glas

18-01-31

Beijer Ref Q4 2017

Starkaste fjärde kvartalet hittills

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2017 ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 401 mkr (2 199).

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 179 mkr (145) vilket är en ökning med 24 procent jämfört med samma period föregående år.

Periodens resultat uppgick till 146 mkr (100).

Resultat per aktie i kvartalet uppgick till 3,39 kronor (2,29).

Förvärvet av Tecsa (Pty) Ltd har nu godkänts av konkurrensmyndigheten i Sydafrika och planerat datum för övertagande är beräknat till 1 mars 2018.

Styrelsen föreslår årsstämman en höjd utdelning till 5,75 kronor (5,50) per aktie.

Koncernchefen kommenterar

Stark avslutning på året ger resultatrekord.

Beijer Ref går i mål 2017 med sitt starkaste år och starkaste fjärde kvartal hittills. Omsättningen för helåret ökade med 8,7 procent och nådde nästan 10 miljarder kronor, samtidigt som vi hade förbättrade marginaler och ett starkt rörelseresultat. Den organiska tillväxten för kvartalet uppgick till nästan 11 procent. Årets vinst per aktie översteg 12 kronor vilket är ett rekord för oss.

VI UTVECKLAR FRAMTIDENS TEKNIK

Ett par faktorer utmärker året och kvartalet, vilka påverkar koncernens resultat positivt. Den regulatoriska utfasningen av HFC-köldmedier är en av dem. Klimatavtalet som tecknades i Paris 2015 anger att mer än hälften av EU-ländernas HFC-gaser ska vara utfasade år 2020. Även om vår bedömning är att flertalet länder inte kommer att klara att hålla sig till den tidplanen förväntas en intensiv fas där många bolag kommer att behöva uppgradera sin teknik samtidigt.

Beijer Ref är väl förberett för att möta marknadens behov under omställningen och kan förse marknaden med alternativ för att både underhålla befintlig teknik och uppgradera till ny. Framför allt arbetar vi aktivt för att förse kunder med miljövänlig teknik som utvecklas och tillverkas inom vår OEM-verksamhet.

Högkonjunkturen med låga räntor och hög konsumtion har också har bidragit till koncernens försäljningsökning. Nästan samtliga av Beijer Refs regioner visar tillväxt jämfört med föregående års fjärde kvartal.

REGIONERNAS UTVECKLING

Södra Europa, som är vår enskilt största region, växer med 16 procent. Verksamheten i Frankrike har haft ett starkt kvartal där HVAC-segmentet står för merparten av försäljningstillväxten. Vi har även arbetat med att hitta smartare lösningar för logistik och inköp. Det börjar nu ge effekter på resultatet. Förvärvet av Toshibadistributören DX Por i Portugal har gett oss ytterligare en marknad att bearbeta och har redan bidragit positivt till vår försäljning i södra Europa.

Region Centraleuropa växer med 13 procent under kvartalet. Våra bolag i Storbritannien och på Irland fortsätter att förbättra resultatet, delvis på grund av försäljning av köldmedier som successivt blir dyrare på grund av kvoteringssystemet. I slutet av året öppnade vi ett nytt stort logistikcenter i södra Holland som kommer att lagerföra produkter och artiklar för hela regionen, något som kommer att ge både kostnadsbesparingar och effektivare leveransflöden under de kommande åren.

I region Norden uppgår tillväxten till 3 procent. Offshoreverksamheten i Norge befinner sig fortfarande i lågkonjunktur och drar ner tillväxtsiffran för regionen, medan verksamheterna i Sverige, Danmark och Finland har haft en god utveckling. Övergången till ny miljöteknik ligger delvis bakom den ökade försäljningen. Trenden pekar mot att efterfrågan på naturliga köldmedier kommer att fortsätta öka i ännu snabbare takt under 2018.

Region Östra Europa växte kraftigt, med 27 procent. Även här ser vi en generell konsumtionsökning vilket ger upphov till större efterfrågan på miljöteknik och komfortkyla.

Asia Pacific visar en stabil utveckling. Vårt eget miljövänliga kylaggregat, CUBO2 Smart, installerades nyligen i Australien för första gången. Det är ett bra tecken på att vår OEM-verksamhet har goda förutsättningar att växa även där.

Afrika är den enda av våra regioner som inte visar tillväxt. Det är den vikande konjunkturen i Sydafrika som håller tillbaka konsumtionen i allmänhet. Vi bedömer fortfarande Afrika som en högintressant marknad för Beijer Ref. En allt större medelklass kommer att vilja investera i komfortkyla igen när den tillfälliga tillbakagången på marknaden är över. Därför är det glädjande att konkurrensmyndigheten i Sydafrika nu meddelat att de godkänner vårt förvärv av kylgrossisten TecsaReco. Fortfarande återstår ett formellt godkännande från konkurrensmyndigheterna i Namibia och Botswana. Men då de representerar mindre än fem procent av Tecsas verksamhet är en eventuell påverkan marginell för oss. Vi förbereder övertagandet av bolaget som beräknas upptas i våra räkenskaper från och med 1 mars i år.

ETT STÖRRE BEIJER REF ÄR FRAMTIDSSCENARIOT

Överlag ser vi positivt på framtiden med marknader som växer i snabb takt och som fortsätter att efterfråga våra produkter allt mer. Vi analyserar kontinuerligt förvärv och vill gärna addera fler bolag som kan komplettera och stärka vår närvaro på expansiva marknader.

Sammanfattningsvis så blev 2017 ett rekordår för Beijer Ref, då både omsättning och resultat överträffade tidigare års siffror. Beijer Refs styrelse föreslår en höjd utdelning till 5,75 kronor (5,50), vilket speglar vårt starka år och goda marknadsförutsättningar. Vi står väl förberedda inför 2018.

            Per Bertland

            CEO & President

Fjärde kvartalet 2017

OMSÄTTNING 

Beijer Ref ökade omsättningen med 9,1 procent till 2 401 mkr (2 199) under fjärde kvartalet 2017. En gynnsam konjunktur har medfört en fortsatt stark efterfrågeutveckling på våra europeiska nyckelmarknader. I det fjärde kvartalet visar nästan samtliga regioner omsättningstillväxt. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 10,7 procent.

Under året ökade omsättningen med 8,7 procent till 9 830 mkr (9 045). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 5,2 procent.

RESULTAT 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 179 mkr (145) under det fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 23,5 procent. Utfasningen av köldmedier har lett till kraftiga prishöjningar på köldmedier med högt GWP-värde vilket har haft en positiv påverkan på resultatet i perioden. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatförbättringen 25,6 procent.

Under året ökade rörelseresultatet med 22,3 procent till 725 mkr (593). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 19,4 procent. Under året uppgick koncernens finansnetto till -26 mkr (-33). Resultatet före skatt var 699 mkr (560). Årets resultat var 521 mkr (399). Resultat per aktie uppgick till 12,06 kronor (9,17).

KASSAFLÖDE 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 635 mkr under 2017 jämfört med 478 mkr för 2016. Rörelsekapitalet har under året ökat med 135 mkr mot 413 mkr föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 500 mkr mot 65 mkr föregående år. Resultatförbättringen och ökat fokus på rörelsekapitalet har bidragit till förbättrat kassaflöde.

INVESTERINGAR 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 99 mkr (80) under året.

UTDELNING 

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 5,75 kronor (5,50) per aktie för verksamhetsåret 2017. Detta motsvarar totalt 243,7 mkr om de aktier som för närvarande innehas av bolaget undantas.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Som ett led i Beijer Refs målsättning att ligga i framkant för övergång till miljövänlig kylteknik levererades i början på året det första miljövänliga koldioxidbaserade kylsystemet till Chile. Detta är koncernens första leverans i Sydamerika och ligger i linje med Beijer Refs fokus på koldioxid och annan miljövänlig kylteknik för att bidra till lägre påverkan på växthuseffekten.

Den 1 november tillträdde Maria Rydén som ny CFO och medlem av koncernledningen.

I september förvärvades tillgångarna i det portugisiska kyldistributionsföretaget DX Por, med huvudkontor i Porto. Företaget är huvuddistributör för Toshiba HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) i Portugal. DX Por integreras i Beijer Refs organisation och ingår i koncernens räkenskaper från september 2017.

I Kina pågår en aktiv utfasning av köldmedierna HCFC och HFC. Den tyska detaljhandelskedjan Metro AG har därför valt Beijer Refs italienska dotterbolag SCM Frigo som leverantör av kedjans första CO2-transkritiska kylsystem i Kina.

Beijer Ref AB har i oktober ingått avtal om att förvärva Tecsa (Pty) Ltd och dess tillgångar. Tecsa (Pty) Ltd, ägt av Westbrooke Investment och verksamt under varumärket TecsaReco, är en grossist med bas i Sydafrika som erbjuder ett brett utbud av produkter och varumärken inom kommersiell och komfortkyla, luftkonditionering och reservdelar för vitvaror.

Parterna har träffat ett bindande avtal och övertagandet är planerat till den 1 mars 2018. Förvärvet bedöms långsiktigt ge positiva effekter på såväl omsättning som resultat. Konkurrensmyndigheten i Sydafrika (CompCom SA) har granskat affären och gett sitt slutgiltiga godkännande. Därmed bekräftas att förvärvet inte kommer att påverka konkurrenssituationen på den sydafrikanska kylgrossistmarknaden. Förbehållet är att två filialer i Polokwane respektive Rustenburg i Sydafrika avyttras. Konkurrensmyndigheterna i Botswana och Namibia förväntas återkomma med sina yttranden inom kort.

RISKBESKRIVNING 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse­resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen förutom vad som anges i det följande. Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2017 bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning. För mer information om kommande standarder, vilka ännu inte trätt i kraft, se sidan 43 i årsredovisningen 2016.

NYA REDOVISNINGSPRINCIPER 2018 

Från och med 1 januari 2018 ska nya redovisningsprinciper avseende intäktsredovisning (IFRS 15) och finansiella instrument (IFRS) börja tillämpas. Analyser av eventuella effekter avseende implementeringen av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument har gjorts både på koncern och på dotterbolagsnivå. Analyserna visar att de nya standarderna inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter utöver utökade upplysningskrav. Vid första tillämpning kommer framåtriktad metod att tillämpas.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 31 januari 2018

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO och koncernchef

För mer information:

Per Bertland, CEO – 0705-98 13 73

Maria Rydén, CFO - 073-429 25 65

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 08.30 CET.

Finansiell kalender 

-       Årsredovisning för 2017 publiceras i mars 2018.

-       Delårsrapport för första kvartalet 2018 publiceras den 23 april 2018.

-       Delårsrapport för andra kvartalet 2018 publiceras den 13 juli 2018.

-       Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 publiceras den 22 oktober 2018.

-       Årsstämman äger rum klockan 15.00 den 5 april 2018 i Malmö Börshus.

www.beijerref.com