Search glas

17-02-16

Beijer Ref Q4 2016

Stabilt kvartal avslutar ett bra år

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2016 ökade med 8,5 procent jämfört med

motsvarande period förra året och uppgick till 2 199 mkr (2 027). Ökningen beror främst på de förvärvade bolagen HRP och Realcold.

God utveckling för Kommersiell & Industriell kyla. Något svagare utveckling för HVAC.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 145 mkr (134). Det är en förbättring med 8,0 procent jämfört med samma period i fjol.

Kvartalets resultat uppgick till 100 mkr (84), en ökning med 18,6 procent jämfört med samma period i fjol.

Resultat per aktie uppgick till 9,17 kronor (8,64).

Styrelsen föreslår årsstämman en höjd utdelning till 5,50 kronor (5,25) per aktie.

Koncernchefen kommenterar

Stabilt kvartal avslutar ett bra år

Beijer Ref avslutade 2016 med ett stabilt kvartal och vinstökning. Utvecklingen var särskilt positiv under november och december och vi bedömer att denna fortsätter in på det nya året. Vårt största marknadsområde Kommersiell & Industriell kyla hade en god utveckling under kvartalet, medan HVAC gick något svagare än under motsvarande kvartal föregående år. Sett över helåret har dock marknadsområdet HVAC haft en starkare utveckling än Kommersiell & Industriell kyla.

Starkt kvartal i Centraleuropa 

I Centraleuropa börjar omstruktureringsarbetet med HRP i Storbritannien att ge effekt. Vi försenades av CMAs (konkurrensmyndigheten i Storbritannien) granskning, men kunde under hösten slutföra vårt arbete med att integrera HRP som under fjärde kvartalet bidragit med ett positivt resultat. Även övriga bolag i regionen har en positiv utveckling.

   I Norden var resultatet något lägre än motsvarande period förra året. Detta beror huvud­sakligen på att jämförelsetalen för föregående års motsvarande kvartal var osedvanligt höga.

   Resultatet i Södra Europa påverkas av att vi tog kostnader för att uppnå bättre logistik och en mer kostnadseffektiv organisation i Frankrike samt att efterfrågan på marknaden för inomhusklimat dämpades något. På helårsbasis visar dock regionen en stabilt positiv utveckling.

   Asia Pacific har utvecklats starkt i linje med förväntningarna och Afrika visar en stabilt positiv utveckling. Vi har under kvartalet öppnat verksamhet i Tanzania, som blir vår sjunde marknad i Afrika.

   Sammanfattningsvis är det glädjande att vi vänt utvecklingen i det nyförvärvade bolaget i Storbritannien. Detta förvärv visar nu positivt resultat.

Viktigt beslut i Kigali 

Vid ett toppmöte i Rwandas huvudstad Kigali i oktober enades 170 länder om att fasa ut fluorerade växthusgaser (HFC-gaser), vilka bidrar till den globala uppvärmningen. Ett beslut om utfasning finns sedan tidigare inom EU, men genom överenskommelsen i Kigali inleds utfasning av HFC på andra stora marknader som USA och Japan med start redan 2019. Övriga länder i avtalet följer enligt ett fastlagt schema, med sista start 2028 i bland annat Indien och Pakistan. Genom vårt breda erbjudande av miljövänliga alternativ till HFC-lösningar innebär beslutet goda möjligheter för Beijer Ref på en växande global marknad.

Fortsatt satsning på OEM 

Vi har under kvartalet fortsatt att bygga ut vårt egentillverkade sortiment, och kommer under 2017 att lansera nya produkter. Denna verksamhet ökar nu snabbare än den traditionella distributionsverksamheten. OEM-satsningen stärker vårt erbjudande på marknaden, bland annat mot livsmedelsbutiker. OEM-erbjudandet är viktigt för att vi ska kunna möta den ökande efterfrågan på miljövänliga lösningar som vi ser i Europa, men även allt mer i Australien och Nya Zeeland.

   Vi fortsätter också arbetet med att digitalisera vår verksamhet, vilket på sikt kommer att leda till kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. Vår lokala närvaro är avgörande för en god kundrelation, men genom digitaliseringen ser vi även nya marknadsmöjligheter.

   Sammantaget ser jag tillbaka på ett bra sista kvartal 2016 och ett år som inneburit All Time High för såväl omsättning som resultat. Beijer Refs styrelse föreslår en höjd utdelning till 5,50 kronor (5,25), vilket ska ses som en bekräftelse på ännu ett bra år för koncernen. Vi står väl rustade och blickar nu fram mot 2017 med tillförsikt.

Per Bertland

Fjärde kvartalet 2016

Omsättning 

Beijer Ref ökade nettoomsättningen med 8,5 procent till 2 199 mkr (2 027) under fjärde kvartalet 2016. Omsättningsökningen kommer huvudsakligen från de förvärvade bolagen HRP och Realcold. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen -1,0 procent. Minskningen av den organiska omsättningen hänför sig till den svagare HVAC-marknaden i Europa. HVAC-marknaden i Europa påverkades 2015 starkt av värmeböljan, vars effekter på efterfrågan höll i sig in i fjärde kvartalet och gav starka jämförelsetal 2016. Marknadsområdet Kommersiell & Indu­striell kyla ökade med 1 procent.

Under året ökade nettoomsättningen med 8,2 procent till 9 045 mkr (8 361). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 2,8 procent.

Resultat 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 145 mkr (134) under det fjärde kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 8,0 procent. Resultatuppgången förklaras delvis av tillskottet från de förvärvade bolagen HRP och Realcold.

Rörelsemarginalen i kvartalet ligger i nivå med samma period föregående år, 6,6 procent (6,6).

Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatförändringen -1,7 procent under kvartalet, av samma skäl som för omsättningen. Under helåret ökade rörelseresultatet med 4,5 procent till 593 mkr (567). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 2,7 procent. Under året var koncernens finansnetto -33 mkr (-42). Resultatet före skatt var 560 mkr (525). Periodens resultat var 399 mkr (373). Resultat per aktie uppgick till 9,17 kronor (8,64).

Utdelning 

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 5,50 kronor (5,25) per aktie för verksamhetsåret 2016. Detta motsvarar totalt 232,7 mkr om de aktier som för närvarande innehas av bolaget undantas.

Kassaflöde 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 481 mkr under tolv månader 2016 jämfört med 488 mkr under motsvarande period föregående år. Rörelsekapitalet har under tolv månader ökat med 416 mkr (-7), bland annat som en följd av den ökade affärs­volymen samt de förvärvade bolagen HRP och Realcold. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 65 mkr mot 495 mkr under föregående år.

Investeringar 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 80 mkr (237) under året. Skillnaden mot föregående år beror på mindre påverkan från företagsförvärv.

Viktiga händelser under året

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA (Competition & Markets Authority) inledde under första kvartalet en granskning av vårt förvärv av HRP Ltd med 15 filialer i Storbritannien. CMA meddelade den 8 juni att man inte hade några invändningar mot affären. Det planerade omstruktureringsarbetet kunde därmed börja. HRP ingår från och med juni i koncernens räkenskaper.  

Riskbeskrivning 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse­resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Malmö, den 16 februari 2017

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO och koncernchef

För mer information: 

Per Bertland, CEO – växel 040-35 89 00

Jonas Lindqvist, CFO – växel 040-35 89 00

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08.30 CET.

Kort om Beijer Ref

Beijer Refkoncernen är fokuserad på handels- och distributörsverksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värmepumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och lagerhållning.

     Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som innefattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luftkonditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, Södra Europa, Centraleuropa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter 

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender 

•     Årsredovisning för 2016 publiceras i mars 2017.

•     Delårsrapport för första kvartalet 2017 publiceras den 24 april 2017.

•     Delårsrapport för andra kvartalet 2017 publiceras den 14 juli 2017.

•     Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 publiceras den 20 oktober 2017.

Årsstämman äger rum den 6 april 2017.

www.beijerref.com