Search glas

16-02-10

Beijer Ref Q4 2015

Fortsatt positivt i södra Europa

Kvartal 4 2015

Nettoomsättningen uppgick till 2 026,6 mkr (1 789,7).

Rörelseresultatet uppgick till 133,9 mkr (115,5).

Nettoresultatet uppgick till 84,0 mkr (82,5).

Vinsten per aktie uppgick till 1,95 kronor (1,91).

Omsättningstillväxt på 13,2 procent och rörelseresultatförbättring på 15,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Organisk ökning av omsättningen med 4 procent och organisk ökning av rörelse­resultatet med 6 procent.

Avtal om förvärv av resterande 56 procent av aktierna i brittiska kylgrossist­bolaget HRP Ltd som kommer att slutföras 2016.

Förvärv av resterande 40 procent av aktierna i det thailändska bolaget PattonAero som tillverkar kylaggregat, förångare och kondensorer.

Genombrottsorder för miljövänliga kylsystem i Nya Zeeland.

Stark utveckling i Sydeuropa och Afrika och fortsatt positiv utveckling för Toshibadistributionen.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 5,25 kronor (5,00) per aktie.

Koncernchefen kommenterar

Vi avslutade 2015 med ett starkt fjärde kvartal, med fortsatt positiv utveckling för Toshiba samt för marknadsregionerna södra Europa och Afrika. Omsättningsökningen för Beijer Ref uppgick till 13 procent, av vilken 4 procent är organisk och 9 procent utgörs av förvärv. Rörelseresultatet ökade till 134 mkr - en ökning med 16 procent jämfört med samma period 2014 och en notering som innebär att vi gör vårt högsta årsresultat någonsin.

Spanien starkt i Sydeuropa

Södra Europa är vår största marknadsregion och det är glädjande att den starka efterfrågan där håller i sig. Under fjärde kvartalet gick såväl Italien som Frankrike bra, men framförallt hade Spanien en god utveckling. Även Afrikas stabila utveckling fortsätter. Under det fjärde kvartalet var de nordiska marknaderna något svagare jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Den goda utvecklingen för Toshibaförsäljningen beror förutom på den starkare marknaden i Sydeuropa även på lyckade produkt­lanseringar. Vi har ensamrätt på distribution av Toshibas luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar i elva europeiska länder.

Förvärv i England och Thailand

I november tecknade Beijer Ref avtal om att förvärva resterande 56 procent av aktierna i kylgrossistbolaget HRP Ltd med 15 filialer i Storbritannien. Vi har sedan förvärvet av Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika 2009 ägt 44 procent av HRP. Med HRP som komplement till koncernens befintliga brittiska kylgrossister Dean & Wood och RW Refrigeration befästs ställningen i Storbritannien. Detta stärker också positionen i Europa. HRP kommer att ingå i Beijer Refs räkenskaper under 2016.

Sedan förvärvet av Patton våren 2015 har vi ägt 60 procent av aktierna i det thailändska bolaget PattonAero som tillverkar kyl­aggregat, förångare och kondensorer. I december förvärvades resterande 40 procent av aktierna i bolaget. Med egen tillverknings­enhet i Asien blir detta ytterligare ett steg i utvecklingen av Beijer Refs OEM-aktivitet.

Viktiga steg för miljövänlig kylteknik

Vi fick i slutet av oktober en första order för miljövänliga kylsystem genom dotterbolaget Patton i Nya Zeeland. Kylanläggningen tillverkades av vårt italienska bolag SCM Frigo och installerades under fjärde kvartalet i en av Nya Zeelands ledande livsmedels­kedjor. Denna första order på miljövänlig kylteknik i Oceanien följer vår strategi att med egen tillverkning vara en del av övergången till miljövänlig kylteknik och därmed medverka till miljövänligare kylinstallationer.

Under fjärde kvartalet fick vi genom våra nederländska kylgrossister Coolmark och Uniechemie möjlighet att delta i ett pilotprojekt, initierat av ett forskarteam som utvecklat en ny propanbaserad teknik för mer energieffektiva och miljövänliga kyl­installationer och därefter sökt samarbete med oss. Konceptet har under varumärket Triple Aqua lanserats hos en av Europas ledande livsmedelskedjor och slagit väl ut. Intresset ökar och leveranser sker även till andra kunder.

Beijer Refs styrelse föreslår en höjd utdelning på 5,25 kronor (5,00). Med dessa positiva händelser och ett rekordresultat som glädjeämnen ser jag tillbaka på ett tillfredsställande fjärde kvartal och ett nytt starkt år för Beijer Ref, samt blickar framåt mot ett förhoppningsvis minst lika spännande 2016.

Per Bertland

CEO, Beijer Ref AB

Om Beijer Ref

Beijer Ref är en av världens största kylgrossister och den ledande i Europa. Koncernen erbjuder konkurrenskraftiga och innovativa lösningar inom kyla och luftkonditionering med kundanpassade produkter, egenutvecklade kylaggregat, hög service och effektiv logistik.

Beijer Ref är verksamt inom tre marknadsområden: kommersiell kyla, industriell kyla samt HVAC (komfortkyla). Koncernen delar in verksamheten på den globala marknaden i sex geografiska segment: Norden, Centraleuropa, Östra Europa, Södra Europa, A&A (Afrika & Asien) samt Oceanien.

Omsättning

Beijer Ref ökade omsättningen med 13,2 procent till 2 026,6 mkr (1 789,7) under fjärde kvartalet 2015. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 4 procent.

Kvartalets omsättningsökning beror främst på förvärv, men även på en god utveckling i framförallt södra Europa och Afrika samt på distributionen av Toshibas luftkonditioneringsprodukter.

Under perioden januari till december ökade omsättningen med 16,3 procent till 8 360,6 mkr (7 189,0), vilket organiskt är en ökning med 4 procent. Årets omsättningsökning beror framförallt på stärkt efterfrågan under den varma sommaren i Sydeuropa, kombinerat med generellt starkare marknad samt förvärv.

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till 133,9 mkr (115,5) under det fjärde kvartalet, vilket motsvarar en ökning på 15,9 procent varav 6,2 procent är organiskt och 9,7 procent hänför sig till förvärv.

Koncernens finansnetto uppgick till -15,5 mkr (-8,3) under det fjärde kvartalet. Skillnaden i koncernens finansnetto beror huvudsakligen på gjorda förvärv och periodiseringar mellan kvartalen. Resultatet före skatt var 118,4 mkr (107,2). Nettoresultatet var 84,0 mkr (82,5). Vinst per aktie uppgick till 1,95 kronor (1,91). Under årets tolv månader uppgick koncernens finansnetto till -42,3 mkr (-34,9). Förändringen består framförallt av ökade räntekostnader till följd av finansiering av förvärv samt omräkningsdifferenser på lån i utländsk valuta. Resultatet före skatt var 524,8 mkr (446,5). Resultatet efter skatt uppgick till 373,1 mkr (324,5). Ökningen av årets skattekostnad beror främst på vinstökningar i södra Europa, som generellt sett har högre bolagsskatt. Vinst per aktie var 8,64 kronor (7,46).

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 5,25 kronor (5,00) per aktie för verksamhetsåret 2015. Detta motsvarar totalt 222,6 mkr om de aktier som för närvarande innehas av bolaget undantas.

Övrig ekonomisk information

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 316,6 mkr (182,6) under helåret 2015, varav största delen avser förvärven av Patton och Realcold. Det egna kapitalet uppgick till 2 634,2 mkr (2 618,6). Nettoskulden var 1 483,7 mkr (1 429,8). Soliditeten uppgick till 43,6 procent (46,0). Det starka kassaflödet beror framförallt på ökad vinst och förbättrat rörelsekapital.

Under hösten 2015 omförhandlade Beijer Ref hela sin bankfinansiering hos sina huvudbanker och utökade finansieringsutrymmet för att ha beredskap för ytterligare expansion av koncernens verksamhet.

Viktiga händelser under 2015

I januari skrev Beijer Ref ett avtal med den världsledande amerikanska kylkoncernen Carrier International Corporation som ger Beijer Ref exklusiv rätt att distribuera Carriers produktserie DX inom segmentet komfortkyla, samt all tillhörande service av dessa i Europa.

I februari förvärvade Beijer Ref AB samtliga aktier i kylgrossistbolaget RNA Engineering & Trading med huvudkontor i Kuala Lumpur, Malaysia. Bolaget omsätter ca 45 mkr och är ledande kylgrossist den malaysiska marknaden för kommersiell kyla, vilket uppskattas vara värd närmare 480 mkr med en stabil tillväxt på ca tio procent per år.

I mars förvärvades samtliga aktier i kylgrossistbolaget Patton med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland, och verksamhet i Nya Zeeland, Australien, Indien och Thailand. Patton grundades 1923, omsätter ca 400 mkr och är Nya Zeelands ledande kylgrossist med viss försäljning av egentillverkade produkter. Förvärvet ger Beijer Ref fotfäste på de viktiga marknaderna Nya Zeeland, Australien och Indien, samtidigt som det förstärker den befintliga verksamheten i Thailand.

I maj utökade Beijer Ref sin OEM-division genom bildandet av bolaget SCM Ref France, som med säte i Lyon ska fokusera på monteringsverksamhet till Beijer Refs dotterbolag i södra Europa. Koncernen överför samlad kylkompetens till en växande portfölj med egentillverkade produkter, vilken har sin utgångspunkt i italienska SCM Frigo. I Sverige finns redan tillverkningsbolaget SCM Ref Sverige.

I juni tecknade Beijer Ref Polen en första order för koldioxidbaserade kylsystem, vilket är ett led i koncernens strävan att medverka till miljövänlig kylteknik i Europa.

I juli förvärvades kylgrossistbolaget Realcold med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland och cirka 20 filialer i Nya Zeeland och Australien.

I oktober fortsatte Beijer Ref att utveckla sin verksamhet i Afrika genom att etablera sig i Ghana.

I oktober tecknades också en första order för koncernens egentillverkade koldioxidbaserade kylsystem genom dotterbolaget Patton i Nya Zeeland. Kylanläggningen är tillverkad i enlighet med modern kylteknik av Beijer Refs italienska bolag SCM Frigo för installation i en av Nya Zeelands ledande livsmedelskedjor.

I november tecknade Beijer Ref avtal om att förvärva resterande 56 procent av aktierna i kylgrossistbolaget HRP Ltd med 15 filialer i Storbritannien, där man tidigare ägt 44 procent sedan förvärvet av Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika 2009. Beijer Ref förstärkte därmed sin position i Europa och med HRP som komplement till koncernens befintliga brittiska kylgrossister Dean & Wood och RW Refrigeration befästes ställningen i Storbritannien.

I december förvärvade Beijer Ref resterande 40 procent av aktierna i det thailändska bolaget PattonAero som tillverkar kylaggregat, förångare och kondensorer. Vid förvärvet av Patton i mars 2015 ingick en ägarandel på 60 procent och med ett helägt tillverkningsbolag ökar möjligheten för Beijer Refs OEM-division att utveckla miljövänlig kylteknik också i Asien.

Riskbeskrivning

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, person­beroende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Kommande rapporter

- Årsredovisning för 2015 publiceras i mars 2016.

- Tremånadersrapport för 2016 publiceras den 20 april 2016.

- Sexmånadersrapport för 2016 publiceras den 15 juli 2016.

- Niomånadersrapport för 2016 publiceras den 19 oktober 2016.

Årsstämman äger rum den 7 april 2016.

Malmö 10 februari 2016

Beijer Ref AB

Per Bertland, CEO

För mer information:

Per Bertland, CEO

växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73

Jonas Lindqvist, CFO

växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen förutom vad som anges nedan.

Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2015 bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

www.beijerref.com