Search glas

17-10-20

Beijer Ref Q3 2017

Stigande efterfrågan ger starkt kvartal

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2017 ökade med 4 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 555 mkr (2 461).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017 uppgick till 217 mkr (173). Det är en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år.

Periodens resultat uppgick till 149 mkr (117), en ökning med 28 procent jämfört med samma period föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 3,47 kronor (2,71).

Förvärv av DX Portugal.

Efter rapportperiodens utgång har avtal ingåtts om förvärv av sydafrikanska Tecsa.

Koncernchefen kommenterar

Stigande efterfrågan ger starkt kvartal 

Vi lägger ytterligare ett starkt kvartal bakom oss. En varm sommar i södra Europa har bidragit till att behovet av luftkonditionering stigit ännu mer och några av våra största marknader visar en tvåsiffrig tillväxt. Våra starka och inarbetade varumärken är väl positionerade för att möta en ökad efterfrågan. 

Utfasningen av växthuspåverkande köldmedier fortgår. Importrestriktioner ger samtidigt stigande priser på dessa köldmedier, något som påverkat koncernens resultat positivt. Parallellt med det ökar behoven av miljövänligare alternativ.

Satsningen på egentillverkning av miljöanpassade kylaggregat fortsätter. Den organiska till­växten för vår OEM-verksamhet ligger på nästan 6 procent. Det är inte bara i Europa efter­frågan är stor. Under kvartalet stod det klart att Beijer Ref levererar det första CO2-transkritiska kylsystemet hos detaljhandelsjätten Metro i Kina. Det öppnar upp för betydligt fler leveranser på denna gigantiska marknad. Även vårt CUBO2 Smart-kylaggregat, en av de mest miljöanpassande produkterna på marknaden för mindre butiker, har tagits emot väl i flera europeiska länder. Det lanseras i Australien under nästa kvartal - ett bra tecken på att vi är med och driver branschens utveckling i en mer miljövänlig riktning.

Den varma sommaren var mest påtaglig i södra och centrala Europa. Tillsammans med en stark konjunktur visade därför Frankrike, som är vår största och viktigaste marknad, en organisk tillväxt på 9 procent. Centraleuropa visade tillväxt på 7 procent där UK stod för en tvåsiffrig ökning med cirka 16 procent. Det är en allt snabbare utfasning av köldmedier med högt GWP-värde som till stor del ligger bakom denna tillväxt. I Norden och Östeuropa ökar vår försäljning med 3 respektive 5 procent. I Asia Pacific ser vi en stabil utveckling och tillväxten når 5 procent. Försäljningen av luftkonditioneringsaggregat går starkt samtidigt som omstruktureringen av verksamheten i Australien nu ger positiva effekter på resultatet.

Afrika hade fortsatt en svag utveckling främst på grund av lågkonjunktur, men marknadens potential är fortfarande mycket stor. Därför är det extra glädjande att vi i mitten av oktober tecknat avtal om årets hittills största förvärv genom köpet av Tecsa i Sydafrika. Vi bygger nu en solid bas på en stor marknad som bedöms ha en betydande tillväxtpotential när befolkningen successivt får en ökad levnadsstandard.

Ett annat viktigt förvärv är det portugisiska DX Por. Det betyder ytterligare ett land till vår karta över Toshiba-distributörer vilket successivt kommer att ge ökade marknadsandelar i Portugal.

Vi ser överlag mycket positivt på framtiden med marknader som utvecklas i snabb takt med stigande efterfrågan på våra produkter. Vi har god kontroll över vår kostnadsbas och går in i det fjärde kvartalet med de bästa av förutsättningar.

Per Bertland

Tredje kvartalet 2017

Omsättning 

Beijer Ref ökade omsättningen med 3,8 procent till 2 555 mkr (2 461) under tredje kvartalet 2017. Bakom omsättningsökningen ligger en fortsatt stark efterfrågeutveckling på våra europeiska nyckelmarknader. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 4,6 procent. Under årets tre första kvartal ökade omsättningen med 8,5 procent till 7 429 mkr (6 845). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 3,5 procent.

Resultat 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 217 mkr (173) under det tredje kvartalet, vilket är en ökning med 25,4 procent. En varm sommar i framförallt södra Europa har medfört en ökad efterfrågan på luftkonditionering, något som har haft positiv effekt på periodens resultat. Dessutom har kraftiga prishöjningar på köldmedier med högt GWP-värde påverkat resultatet positivt. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatförbättringen 26,0 procent. Under årets tre första kvartal ökade rörelseresultatet med 21,9 procent till 546 mkr (448). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 17,5 procent. Under de första nio månaderna uppgick koncernens finansnetto till -22 mkr (-25). Resultatet före skatt var 525 mkr (423). Periodens resultat var 375 mkr (299). Resultat per aktie uppgick till 8,67 kronor (6,88).

Kassaflöde 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 500 mkr de första nio månaderna 2017 jämfört med 381 mkr under motsvarande period föregående år. Rörelsekapitalet har under de första nio månaderna ökat med 130 mkr mot 352 mkr i samma period föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 366 mkr mot 29 mkr föregående år. Rörelsekapitalet vid ingången av 2017 var högre än vid ingången av 2016, vilket har inneburit ett högre kassaflöde än under motsvarande period föregående år.

Investeringar 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 72 mkr (61) under årets första nio månader.

Viktiga händelser under året

Som ett led i Beijer Refs målsättning att ligga i framkant för övergång till miljövänlig kylteknik levererades i början på året det första miljövänliga koldioxidbaserade kylsystemet till Chile. Detta är koncernens första leverans i Sydamerika och ligger i linje med Beijer Refs fokus på koldioxid och annan miljövänlig kylteknik för att bidra till lägre påverkan på växthuseffekten.

Under andra kvartalet utsågs Maria Rydén till ny CFO och medlem av koncernledningen. Hon kommer närmast från tjänsten som VD för Ikano Vårdboende och har tidigare varit CFO på Ikano Fastigheter, Dole och Switchcore. Maria Rydén tillträder sin tjänst den 1 november 2017.

I september förvärvades tillgångarna i det portugisiska kyldistributionsföretaget DX Por, med huvudkontor i Porto. DX Por grundades 2005 och har en årsomsättning på cirka 40 miljoner kronor. Företaget är huvuddistributör för Toshiba HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) i Portugal. Den portugisiska HVAC-marknaden, som successivt återhämtat sig sedan krisen 2008, uppskattas vara värd närmare 900 miljoner kronor. DX Por integreras i Beijer Refs organisation och ingår i koncernens räkenskaper från september 2017.

I Kina pågår en aktiv utfasning av köldmedierna HCFC och HFC. Den tyska detaljhandelskedjan Metro AG har därför valt Beijer Refs dotterbolag SCM Frigo som leverantör av kedjans första CO2-transkritiska kylsystem. Tekniken kommer att installeras i Metros grossistbutik i Peking senare i år. Händelsen blir en stor milstolpe inom området för koldioxidutsläpp i Kina. Metro AG har tidigare kommunicerat sitt mål att minska användandet av F-gaser i butiker över hela världen med 95 procent före 2030.

Händelser efter rapportperioden

Beijer Ref AB har i oktober ingått avtal om att förvärva Tecsa (Pty) Ltd och dess tillgångar. Tecsa (Pty) Ltd, ägt av Westbrooke Investment och verksamt under varumärket TecsaReco, är en grossist med bas i Sydafrika som erbjuder ett brett utbud av produkter och varumärken inom kommersiell och komfortkyla, luftkonditionering och reservdelar för vitvaror. Tecsa grundades ursprungligen 1965 som grossist av delar och tillbehör för hushållsapparater. Tecsa förvärvade 2013 Reco, en kyl- och luftkonditioneringsgrossist som startade sin verksamhet 1947. Bolagets huvudkontor ligger i Johannesburg och försäljningen sker genom ett antal filialer, varav en ligger i Namibia och en i Botswana. Parterna har träffat ett bindande avtal och övertagandet är planerat till den 1 mars 2018. Förvärvet bedöms långsiktigt ge positiva effekter på såväl omsättning som resultat. Uppköpet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna i Sydafrika, Namibia och Botswana.

Riskbeskrivning 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse­resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 20 oktober 2017

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO och koncernchef

För mer information: 

Per Bertland, CEO – växel 040-35 89 00

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08.30 CET.

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen förutom vad som anges i det följande. Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2017 bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning. För mer information om kommande standarder, vilka ännu inte trätt i kraft, se sidan 43 i årsredovisningen 2016.

Revisorns granskningsrapport

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Beijer Ref AB (publ) per 30 september 2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö 20 oktober 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nilsson                                                                                                                            

Auktoriserad revisor                                                                                                                                              

Huvudansvarig revisor

Mikael Nilsson

Auktoriserad revisor

Kort om Beijer Ref  

Beijer Refkoncernen är fokuserad på handels- och distributörsverksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värmepumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och lagerhållning.

      Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som innefattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luftkonditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, Södra Europa, Centraleuropa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter 

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender 

•     Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 31 januari 2018.

•     Årsredovisning för 2017 publiceras i mars 2018.

•     Delårsrapport för första kvartalet 2018 publiceras den 23 april 2018.

•     Delårsrapport för andra kvartalet 2018 publiceras den 13 juli 2018.

•     Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 publiceras den 22 oktober 2018.

Beijer Ref AB (publ)

Stortorget 8, 211 34 Malmö

Telefon 040-35 89 00

Organisationsnummer 556040-8113

www.beijerref.com