Search glas

16-10-19

Beijer Ref Q3 2016

Svag inledning på kvartalet men successiv förbättring

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2016 ökade med 5,4 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 461 mkr (2 335). Ökningen beror främst på förvärvet av HRP i Storbritannien och Realcold i Australien/Nya Zeeland.

Svag julimånad. Organisk tillväxt i augusti och september.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2016 uppgick till 173 mkr (181).

Kvartalets resultat uppgick till 117 mkr (121).

Resultat per aktie uppgick till 2,71 kronor (2,82).

Koncernchefen kommenterar

Svag inledning på kvartalet men successiv förbättring

Trots att kvartalets resultat inte nådde upp till föregående års nivå blev årets tredje kvartal ett av våra starkaste kvartal någonsin. Det var juli som var kvartalets svaga månad medan både augusti och september visat tillväxt såväl organiskt som totalt. Den värmebölja som Europa upplevde i juli förra året och som då hade stark påverkan på efterfrågan upprepades inte i år.

På våra regionala marknader sticker Norden ut negativt, främst på grund av en sämre utveckling i Sverige. Vi ser detta som en normal svängning, eftersom det inte finns några konjunkturella eller strukturella tecken på att efterfrågan är avtagande. Centraleuropa visar en ökning, vilket främst beror på att förvärvet av HRP i Storbritannien har konsoliderats. I regionen ser vi även en positiv utveckling på marknader som Nederländerna, Schweiz och Tyskland. Region Södra Europa påverkades av det svalare vädret under juli jämfört med föregående år. Östeuropa visar en god utveckling med positiv tillväxt i Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Baltikum. Även marknaderna i Afrika visar tillväxt i lokal valuta och i Asia Pacific ser vi en fin utveckling, framförallt i Malaysia och Nya Zeeland.

Arbetet med att effektivisera vår egen organisation fortsätter genom att skapa en tydlig struktur med landschef och gemensamt back-office i varje land. Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Norge är de återstående länderna där vi nu genomför detta, som ger oss en mer effektiv organisation och tydliga kostnadsbesparingar.

Vi har under kvartalet inlett arbetet med att stärka vår digitala kompetens. Det finns stora kommersiella möjligheter med digitalisering i vår bransch och målet är att utveckla vår digitala förmåga.

Vi arbetar med vår egen organisation och vår kostnadssida och utvärderar dessutom löpande nya förvärvsmöjligheter. Sammantaget är kvartalets utfall lägre än förväntat, men utvecklingen i augusti och september ger tillförsikt inför kommande kvartal.

Per Bertland

Koncernchef, Beijer Ref

Tredje kvartalet 2016

Omsättning 

Beijer Ref ökade nettoomsättningen med 5,4 procent till 2 461 mkr (2 335) under tredje kvartalet 2016. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen -2,0 procent. Minskningen av omsättningen hänför sig till att juli månads försäljning innevarande år inte nådde upp till föregående års nivå. Förra årets julimånad påverkades starkt positivt av en värmebölja över stora delar av Europa.

Under årets tre första kvartal ökade nettoomsättningen med 8,1 procent till 6 845 mkr (6 334). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 4,1 procent.

Resultat 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 173 mkr (181) under det tredje kvartalet, vilket motsvarar en minskning med 4,5 procent. Resultatnedgången förklaras huvudsakligen av den lägre omsättningen i juli månad som beskrivits ovan under avsnittet om omsättning.

Den lägre rörelsemarginalen i kvartalet, 7,0 procent (7,7), förklaras huvudsakligen av att HRP och Realcold förvärvats och att dessa inledningsvis har lägre marginaler än genomsnittet i koncernen.

Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatminskningen 6,7 procent under kvartalet. Under årets tre första kvartal ökade rörelseresultatet med 3,4 procent till 448 mkr (433). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 4,1 procent. Under årets tre första kvartal uppgick koncernens finansnetto till -25 mkr (-27). Resultatet före skatt var 423 mkr (406). Periodens resultat var 299 mkr (289). Resultat per aktie uppgick till 6,88 kronor (6,69).

Kassaflöde 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 381 mkr under de första nio månaderna 2016 jämfört med 411 mkr under motsvarande period föregående år. Rörelsekapitalet har under de första nio månaderna ökat med 352 mkr mot 130 mkr i samma period föregående år, som en följd av den ökade affärs­volymen samt de förvärvade bolagen HRP och Realcold. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 29 mkr mot 281 mkr under föregående år.

Investeringar 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 66 mkr (188) under årets första nio månader.

Viktiga händelser under året

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA (Competition & Markets Authority) inledde under första kvartalet en granskning av vårt förvärv av HRP Ltd med 15 filialer i Storbritannien. CMA meddelade den 8 juni att man inte hade några invändningar mot affären. Vi kunde därmed börja vårt planerade omstruktureringsarbete. HRP ingår från och med juni i koncernens räkenskaper.

Riskbeskrivning 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Malmö, den 19 oktober 2016

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO och koncernchef

För mer information: 

Per Bertland, CEO – växel 040-35 89 00

Jonas Lindqvist, CFO – växel 040-35 89 00 

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 08.30 CET.

Kort om Beijer Ref

Beijer Refkoncernen är fokuserad på handels- och distributörsverksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värmepumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och lagerhållning.

     Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som innefattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luftkonditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, Södra Europa, Centraleuropa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt skall ske både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter 

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender 

Bokslutskommuniké för 2016 publiceras den 16 februari 2017.

Årsredovisning för 2016 publiceras i mars 2017.

Delårsrapport för första kvartalet 2017 publiceras den 24 april 2017.

Delårsrapport för andra kvartalet 2017 publiceras den 14 juli 2017.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 publiceras den 20 oktober 2017.

www.beijerref.com