Search glas

15-10-22

Beijer Ref Q3 2015

Starkt kvartal efter en varm sommar

Kvartal 3 2015

Nettoomsättningen uppgick till 2 335,4 mkr (1 947,4).

Rörelseresultatet uppgick till 180,7 mkr (157,8).

Nettoresultatet uppgick till 121,3 mkr (107,0).

Vinsten per aktie uppgick till 2,82 kronor (2,49).

Fortsatt positiv trend under tredje kvartalet med omsättningsökning på 19,9 procent och rörelseresultatförbättring på 14,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Stark utveckling i Sydeuropa, genombrottsorder för det nyligen förvärvade bolaget Patton i Australien och fortsatt expansion i Afrika med etablering i Ghana.

Efter rapportperiodens utgång har förvärvet av kylgrossist­bolaget Realcold godkänts av konkurrensverket i Nya Zeeland.

Koncernchefen kommenterar

Beijer Refs tredje kvartal 2015 visar fortsatt stabil tillväxt. Den varma sommaren i södra Europa i kombination med en förbättrad konjunktur befäster den uppåtgående kurvan med ännu ett starkt kvartal för Beijer Refs största marknadsregion, Sydeuropa. Detta i kombination med positiv utveckling i Östeuropa, Thailand och Sverige bidrog till att Beijer Ref under tredje kvartalet kunde öka omsättningen med 20 procent. Av omsättningsökningen är 9 procent organisk medan 7 procent utgörs av förvärv. Rörelseresultatet ökade till 180,7 mkr - en ökning med 15 procent jämfört med samma period 2014 och en ny rekordnotering för Beijer Ref.

Starkt kvartal av Toshiba

Beijer Refs samarbete med japanska Toshiba ger Beijer Ref ensamrätt i elva länder i Europa på distribution av bolagets luftkonditioneringsaggregat, värmepumpar och ventilationssystem. Samarbetet är både långtgående och nära, vilket ger Beijer Ref möjlighet att påverka produktsortiment och utveckling.

Toshibaförsäljningen gynnades också av den heta sommaren i Södra Europa, eftersom varma perioder driver efterfrågan på luftkonditioneringsanläggningar. Under hösten lanserar Toshiba nya produkter, vilket gör att vi ser fram mot det fjärde kvartalet med tillförsikt.

Förvärvet av Realcold godkänt

Beijer Refs förvärv av kylgrossistbolaget Realcold med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland och drygt 20 filialer i Nya Zeeland och Australien godkändes i början av oktober av konkurrensverket i Nya Zeeland. I och med att villkoren för förvärvet därmed är uppfyllda inleds nu arbetet med att slutföra affären och integrera Realcold med det tidigare förvärvet av kylgrossistbolaget Patton i Nya Zeeland och Australien. Realcold kommer att konsolideras i Beijer Refs räkenskaper under det fjärde kvartalet 2015.

Patton, som förvärvades i mars i år, har nu sålt sitt första kylaggregat från Beijer Refs branschledande italienska tillverkningsbolag SCM Frigo – inledningen på en synergi som förväntas öka i framtiden och som är i linje med Beijer Refs OEM-strategi. Såväl Patton som det i början av året förvärvade kylgrossistbolaget RNA Engineering & Trading med huvudkontor i Kuala Lumpur, Malaysia, utvecklas väl i nivå med plan.

Global spridning jämnar ut resultat

Beijer Refs strategi med global expansion genom förvärv syftar bland annat till att jämna ut säsongsvariationerna. Med verksamheter både på norra och södra halvklotet kommer på sikt dessa säsongsdrivna skillnader att minska. Årets förvärv av Patton, Realcold och RNA i Oceanien kompletterades under tredje kvartalet av en nyetablering i Ghanas huvudstad Accra i Afrika. Detta är en spännande fortsättning på expansionen i Afrika för Beijer Ref, en modern och miljömedveten kyl­koncern.

Det är vår ambition att fortsätta denna tillväxtstrategi och vi ser fram emot att kunna presentera fler förvärv framledes.

Per Bertland

CEO, Beijer Ref AB

Om Beijer Ref

Beijer Ref är en av världens största kylgrossister och den ledande i Europa. Koncernen erbjuder konkurrenskraftiga och innovativa lösningar inom kyla och luftkonditionering med kundanpassade produkter, egenutvecklade kylaggregat, hög service och effektiv logistik.

Omsättning

Beijer Ref ökade omsättningen med 20 procent till 2 335,4 mkr (1 947,4) under tredje kvartalet 2015. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 9 procent.

Koncernen ökade omsättningen med 17,3 procent till 6 334,0 mkr (5 399,3) under perioden januari till september, vilket organiskt är en ökning med 5 procent.

Beijer Ref är verksamt inom tre marknadsområden: kommersiell kyla, industriell kyla samt HVAC (komfortkyla). Koncernen delar in verksamheten på den globala marknaden i sex geografiska segment: Norden, Centraleuropa, Östra Europa, Södra Europa, A&A (Afrika & Asien) samt Oceanien.

Bakom kvartalets omsättningsökning ligger en god utveckling i framförallt Sydeuropa. Den del som under kvartalet har ökat mest inom Beijer Ref är luftkonditionering, vars efterfrågan har påverkats positivt av den varma sommaren.

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till 180,7 mkr (157,8) under det tredje kvartalet. Resultatuppgången kan främst förklaras med ökad försäljning i Sydeuropa. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 7 procent.

Koncernens finansnetto uppgick till -10,6 mkr (-10,6) under det tredje kvartalet. Resultatet före skatt var 170,1 mkr (147,2). Nettoresultatet var 121,3 mkr (107,0). Vinst per aktie uppgick till 2,82 kronor (2,49). Under årets första nio månader uppgick koncernens finansnetto till -26,8 mkr (-26,7). Resultatet före skatt var 406,4 mkr (339,3). Nettoresultatet uppgick till 289,1 mkr (242,0). Vinst per aktie var 6,69 kronor (5,56).

Övrig ekonomisk information

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 188,1 mkr (136,5) under årets första nio månader. Det egna kapitalet uppgick till 2 677,4 mkr (2 457,5). Nettoskulden var 1 587,1 mkr (1 528,9). Soliditeten uppgick till 42,5 procent (41,6). Medeltalet anställda var under perioden 2 419 (2 194).

Viktiga händelser under årets första nio månader

I januari skrev Beijer Ref ett avtal med den världsledande amerikanska kylkoncernen Carrier International Corporation som ger den svenska kylgrossisten exklusiv rätt att distribuera Carriers produktserie DX inom segmentet komfortkyla, samt all tillhörande service av dessa i Europa.

I februari förvärvade Beijer Ref AB samtliga aktier i kylgrossistbolaget RNA Engineering & Trading med huvudkontor i Kuala Lumpur, Malaysia. Bolaget omsätter ca 45 mkr och är ledande kylgrossist den malaysiska marknaden för kommersiell kyla, vilket uppskattas vara värd närmare 480 mkr med en stabil tillväxt på ca tio procent per år.

I mars förvärvades samtliga aktier i kylgrossistbolaget Patton med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland, och verksamhet i Nya Zeeland, Australien, Indien och Thailand. Patton grundades 1923, omsätter ca 400 mkr och är Nya Zeelands ledande kylgrossist med viss försäljning av egentillverkade produkter. Förvärvet ger Beijer Ref fotfäste på de viktiga marknaderna Nya Zeeland, Australien och Indien, samtidigt som det förstärker den befintliga verksamheten i Thailand.

I maj utökade Beijer Ref sin OEM-division genom bildandet av bolaget SCM REF France, som med säte i Lyon ska fokusera på utvecklingen av monteringsverksamhet till Beijer Refs dotterbolag i södra Europa. Koncernen överför samlad kylkompetens till en växande portfölj med egentillverkade produkter, modellerad efter italienska SCM Frigos framgångsrecept. I Sverige finns redan tillverkningsbolaget SCM REF Sweden.

I juni tecknade Beijer Ref Polen en första order för koldioxidbaserade kylsystem, vilket är ett led i koncernens strävan att vara drivande i övergången till miljövänlig kylteknik i Europa.

I september sålde Patton Australia sitt första kylaggregat från Beijer Refs branschledande italienska tillverkningsbolag SCM Frigo, vilket kan ses som en genombrottsorder.

I september förstärkte Beijer Ref sin verksamhet i Afrika genom att etablera sig i Ghana.

Kylgrossistbolaget Realcold med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland och cirka 20 filialer i Nya Zeeland och Australien förvärvades i juli. I oktober, efter rapportperiodens utgång, godkändes förvärvet av konkurrensverket i Nya Zeeland.

Riskbeskrivning

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, person­beroende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Kommande rapporter

- Bokslutskommuniké för 2015 publiceras den 10 februari 2016.

- Årsredovisning för 2015 publiceras i mars 2016.

- Tremånadersrapport för 2016 publiceras den 20 april 2016.

- Sexmånadersrapport för 2016 publiceras den 15 juli 2016.

- Niomånadersrapport för 2016 publiceras den 19 oktober 2016.

Malmö 22 oktober 2015

Beijer Ref AB

Per Bertland, CEO

För mer information:

Per Bertland, CEO

växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73

Jonas Lindqvist, CFO

växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

www.beijerref.com