Search glas

21-07-15

BEIJER REF Q2 2021

Starkt andra kvartal

Andra kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 36,6 % under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 4 561 mkr (3 338). Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 33,8%. Förvärvseffekterna uppgick till 6,4%, vilket delvis motverkas av valutaeffekter uppgående till -3,5%.

EBITA uppgick till 431 mkr (253) motsvarande en EBITA-marginal på 9,4% (7,6). Rörelseresultatet uppgick till 418 mkr (241), vilket är en ökning med 73,5% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 9,2% (7,2%).

Resultat före skatt uppgick till 402 mkr (227). Finansnettot är marginellt högre jämfört med föregående år p g a ökade räntekostnader i samband med genomförda förvärv. Net debt/EBITDA uppgick till 2,1 (2,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var positivt och uppgick till 499 mkr (303). Bolagets likviditet har varit fortsatt god och bolagets balansräkning är stark med outnyttjade krediter uppgående till 1 206 mkr (1 029).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,79 (0,44) och efter utspädning till 0,79 (0,43), vilket är en ökning med 81%.

Beijer Ref och Emerson tecknade ett treårigt samarbetsavtal för den europeiska marknaden, omfattande 25 marknader i Europa och fler än 260 filialer. Därutöver förlängde även bolaget sitt avtal med Tecumseh i två år.

I slutet av juni genomfördes förvärv av tillgångarna i Industrial Refrigeration Components (IRC) med en omsättning på 20 mkr och två anställda. I samband med förvärvet tecknade Beijer Ref ett exklusivt avtal med LU-VE produkter i Australien och på Nya Zealand, en av Beijer Refs samarbetspartners inom värmeväxlare.

Bolagets CEO Per Bertland aviserade sin avgång under det första kvartalet 2021 och rekrytering av en efterträdare blev klar under det andra kvartalet. Christopher Norbye, ny VD och koncernchef för Beijer Ref, tillträder den 30 augusti 2021. Han kommer närmast från en tjänst som Executive Vice President och Head of Entrance Systems Division på Assa Abloy.

Första halvåret 2021

Nettoomsättningen ökade med 21,6% under första halvåret jämfört med samma period föregående år och uppgick till 8 292 mkr (6 816). Den organiska tillväxten uppgick till 20,4% (-10,9). Förvärvseffekter uppgick till 5,7% (2,9%). Valutaeffekter uppgår till -4,5% (-0,3%).

EBITA uppgick till 706 mkr (462) motsvarande en EBITA-marginal på 8,5% (6,8). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 681 mkr (438), vilket är en ökning med 55,4% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 8,2% (6,4%).

Resultat före skatt uppgick till 649 mkr (409). Finansnettot är marginellt högre jämfört med tidigare år p g a ökad belåning i samband med genomförda förvärv under perioden.

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,27 (0,79) och efter utspädning till 1,26 kronor (0,78), en ökning med 61%.

I slutet av 2020 genomfördes förvärv av 85% av aktierna i Sinclair i Tjeckien som ingår i koncernens redovisning från och med 1 januari 2021. Under perioden slutfördes även förvärv av samtliga aktier i Complete Air Supply i Australien och 60% av aktierna i Coolair i Tyskland som ingår i bolagets redovisning från februari respektive mars 2021. I slutet av juni gjordes ett inkråmsförvärv av IRC i Australien.

Beijer Ref har efter periodens utgång ingått avtal om att öka sitt innehav i det danska kylteknikbolaget, Fenagy A/S, som producerar miljövänliga industriella värmepumpar. Med en investering på 19 miljoner danska kronor utökar Beijer Ref sitt ägande till drygt 50 procent och blir därmed majoritetsägare. Bolaget kommer att ingå i räkenskaperna från och med den 1 juli 2021 och kommer att ha en mindre påverkan på bolagets resultat och ställning.

Efter periodens utgång har avtal tecknats om att förvärva 80% av aktierna i luftkonditioneringsföretaget Inventor AG i Grekland med beräknat övertagande under hösten 2021. Bolaget omsätter drygt 600 mkr och har ett 80-tal anställda. Detta blir Beijer Refs 38:e marknad och ett viktigt komplement till Beijer Refs befintliga produktportfölj.

Hittills förvärvad årsomsättning uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor, varav cirka 800 mkr får effekt på innevarande år, och bidrar positivt till koncernens rörelsemarginal.

Covid-19 har haft en liten påverkan på bolagets resultat under perioden även om enskilda regioner varit drabbade såsom Sydafrika, Sydostasien och Australien. Bolaget räknar inte med några större effekter på resultatet avseende covid-19 under 2021 såvida inte nya utbrott inträffar.

 

CEO kommenterar

All Time High

Inledningsvis vill jag understryka att det känns glädjande att se hur vi nu närmar oss ljuset i pandemitunneln. Världen tycks gå mot en successiv återhämtning och det finns klara tecken på att samhällena sakta men säkert öppnar upp sig; restriktioner lättar, resandet ökar och vardagen börjar återigen normaliseras. Under dessa omständigheter känns det bra att redovisa vårt hittills starkaste kvartal, sett till både omsättning och resultat. Försäljningen under andra kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år, ökade med 37%, varav 34% är organiskt (en ökning med 14% jämfört med Q2 2019). Positivt är att stora marknader såsom Nederländerna, Frankrike och Italien haft en god utveckling.

Det är glädjande att vi har kunnat knyta till oss ett majoritetsägande i Fenagy, ett bolag som tillverkar industriella luftvärmepumpar baserade på miljövänlig CO2-teknologi. Utvecklingen i bolaget har gått över förväntan och optimismen inför framtiden är stor.

En annan spännande nyhet är att vi efter kvartalets utgång har ingått avtal om att förvärva Inventor; en av de ledande luftkonditioneringsdistributörerna i Grekland, som har god lönsamhet. Förvärvet ligger i linje med vår strategi och innebär att Beijer Ref etablerar sig på en ny marknad, den 38:e i världen.

Jag är också nöjd med förvärvet av Sinclair, som gjordes i första kvartalet. Satsningen på egna varumärken blir allt viktigare för Beijer Ref och det är tillfredsställande att se hur vi framgångsrikt lyckats lansera Sinclair på våra marknader. Dessutom kommer det egna varumärket för linjekomponenter, Freddox, successivt att lanseras på allt fler marknader.

I början av juli var det en ära att inviga vår nya och energieffektiva fabrik i Italien, som huvudsakligen producerar hållbara kylaggregat baserade på naturliga köldmedier. I och med detta fördubblar vi vår kapacitet att producera miljövänliga kylaggregat.

Samtidigt ser vi hur priserna för traditionella köldmedier stabiliseras. Bedömningsvis kommer inte framtida prisförändringar på köldmedier påverka resultatet nämnvärt. Jag upplever detta som en vändpunkt för fallande priser på köldmedier.

Den digitala försäljningen ökar, delvis som en följd av covid-19-pandemin. Under kvartalet uppgår vår e-commerce till 10% av försäljningen, jämfört med 6% föregående år. Detta är ett område Beijer Ref kommer att fortsätta satsa på och där vi ser stora utvecklingsmöjligheter.

Likt många andra företag fick Beijer Ref under pandemin snabbt anpassa sig efter rådande omständigheter. Även om vi befinner oss i en bransch som är tämligen konjunkturokänslig tycker jag att vi hanterat situationen väl. Prishöjningar, delvis beroende på komponentbrist i världen, har vi i stort kompenserat oss för. Bedömningen är att komponentbristen endast påverkat kvartalet i begränsad omfattning.

Jag vill även lyfta fram alla våra ambitiösa och duktiga medarbetare. Genom hela pandemin har kärnan av våra värdeord tydligt genomsyrat allas engagemang; vi har varit committed, engaged, straightforward och united. Alla inom organisationen har visat prov på företagsamhet och innovation. Beijer Ref fortsätter att befästa sin position som världsledande kylgrossist och jag ser hoppfullt på både nästkommande kvartal och framtiden.

Ett stort tack

Q2 2021 blir min sista rapport som CEO för Beijer Ref och jag vill rikta ett stort tack till alla de människor jag haft förmånen att få arbeta med. Milstolparna är många, likaså mina minnen. Alldeles för många för att få plats i denna text. Jag är väldigt stolt över att vi som decentraliserad organisation har lyckats skapa en enhetlig företagskultur, med gemensamma värderingar och beteenden. Tillsammans har vi gjort en fantastisk resa och lagt grunden till fortsatta framgångar. Alla mina Beijer Ref-kollegor kommer att vara saknade. Jag vill även tacka min familj, som genom alla år funnits vid min sida.

Det är också med stolthet jag kan konstatera att begreppet hållbarhet fortsätter att vara en viktig och integrerad del av Beijer Refs strategi. Vår ambition är att bidra till en hållbar samhällsutveckling som skapar långsiktiga värden för kommande generationer. Det känns hedrande att ha varit CEO för ett företag som aktivt jobbar med dessa viktiga frågor.

I min nya roll som styrelseledamot kommer jag att fortsätta engagera mig i Beijer Refs utveckling. Det är nu med stort förtroende som jag den 30 augusti lämnar över till vår nya CEO, Christopher Norbye. Jag är övertygad om att Christopher, tillsammans med våra erfarna medarbetare, kommer att fortsätta driva Beijer Refs anda och strategi framåt. Han har mångårig erfarenhet av såväl global verksamhet som decentraliserade organisationer.

Per Bertland

CEO

 

Andra kvartalet 2021

OMSÄTTNING

Beijer Ref ökade omsättningen med 36,6 procent till 4 561 mkr (3 338) under andra kvartalet 2021. Justerat för valutakursförändringar och förvärv uppgick den organiska omsättningsökningen till 33,8 procent (-17,8), huvudsakligen beroende på pris- och volymökningar. Koncernen har inte haft någon negativ påverkan av sjunkande priser på köldmedier under kvartalet. En stärkt krona har lett till valutakurseffekter på -87 mkr (-63), motsvarande -3,5 procent (-1,3) eftersom merparten av omsättningen sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick till 418 mkr (241) under det andra kvartalet, vilket är en ökning med 73,5 procent. Valutakurseffekter ingår i rörelseresultatet med -9,4 mkr (-2,3). Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 procent (7,2). Förutom förvärvseffekter beror det förbättrade resultatet främst på volymökningar. Resultat före skatt uppgick till 402 mkr (227) och periodens resultat var 308 mkr (168). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,79 kronor (0,44).

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet under andra kvartalet uppgick till 499 (303) mkr. Rörelsekapitalet har ökat med 653 mkr under kvartalet jämfört med en minskning med 24 mkr motsvarande period föregående år. Normalt binder koncernen mer kapital under det första halvåret och frigör kapital under den andra halvan av året. Förändringen i rörelsekapital mellan åren beror främst på högre kundfordringar. Sammantaget ger detta ett kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapital på -154 mkr (327).

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 823 mkr under perioden jämfört med 521 mkr för motsvarande period 2020. Förändringen beror framför allt på ett högre rörelseresultat 2021. Rörelsekapitalet har ökat med 639 mkr under 2021 jämfört med en minskning på 3 mkr föregående år, vilket främst beror på fler förvärv och högre kundfordringar till följd av omsättningsökningen. Sammantaget ger detta ett kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapital på 183 mkr (524).

Vid periodens utgång uppgår beviljade kreditfaciliteter till 4 253 mkr (4 041), varav outnyttjade krediter uppgår till 1 206 mkr (1 029). Totalt har nettoskulden ökat med 606 mkr, vilket framför allt beror på lägre likvida medel p g a lämnad utdelning och ökade räntebärande skulder i samband med förvärv.

INVESTERINGAR

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under kvartalet till -55 mkr (-48) och avser rörelseförvärv och investeringar i anläggningstillgångar. Under andra kvartalet förvärvade bolaget Industrial Refrigeration Components.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -371 mkr (-267) och avser Sinclair Global Group, Complete Air Supply, Coolair och Industrial Refrigeration Components (IRC).

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Förvärv är ett prioriterat område och under 2021 har ett flertal bolag förvärvats. I slutet av 2020 genomfördes förvärv av 85% av aktierna i Sinclair i Tjeckien som ingår i koncernens redovisning från och med 1 januari 2021. Under perioden slutfördes även förvärv av samtliga aktier i Complete Air Supply i Australien och 60% av aktierna i Coolair i Tyskland som ingår i bolagets redovisning från februari respektive mars 2021. I slutet av juni gjordes ett inkråmsförvärv av Industrial Refrigeration Components.

Beijer Ref har efter periodens utgång ingått avtal om att öka sitt innehav i det danska miljövänliga kylteknikbolaget, Fenagy A/S. Med en investering på 19 miljoner danska kronor utökar Beijer Ref sitt ägande till drygt 50 procent och blir därmed majoritetsägare. Bolaget kommer att ingå i räkenskaperna från och med den 1 juli 2021 och kommer att ha en mindre påverkan på bolagets resultat och ställning.

Efter periodens utgång tecknades avtal om att förvärva 80% av aktierna i luftkonditioneringsföretaget Inventor AG i Grekland med beräknat övertagande hösten 2021. Bolaget omsätter ca 600 mkr och har ett 80-tal anställda. Detta blir Beijer Refs 38:e marknad och ett viktigt komplement till koncernens befintliga produktportfölj.

Hittills förvärvad årsomsättning uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor och bidrar positivt till koncernens rörelsemarginal.

ÅRSSTÄMMA

Ordinarie årsstämma hölls den 15 april 2021 och stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på totalt 3,00 kronor per aktie, fördelat på 1,80 kronor med utbetalning i april och 1,20 kronor (0,40 efter split) med utbetalning i oktober. Total utdelning uppgår till 380 mkr, varav 228 mkr utbetalts under kvartalet. Stämman beslutade även att genomföra en aktiesplit 3:1 med avstämningsdag 26 april 2021. Vidare beslutade stämman att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTIP 2021/2024 för nyckelpersoner inom koncernen. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att erbjuda deltagarna i LTIP 2018/21 återköp av köpoptioner, vilket verkställdes under maj månad.

OM AKTIEN

Beijer Refs B-aktie finns på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Aktiekapitalet i Beijer Ref uppgår till 371 684 512 kronor fördelat på 382 304 070 aktier och ett kvotvärde på 0,97 kronor. Det finns två aktie­slag, A-aktier och B-aktier, vilka representerar tio respektive en röst. Beijer Ref hade 11 948 aktieägare den 30 juni 2021 (10 246). Andelen utländska ägare uppgår till 4,0% (4,3) med ett innehav av kapitalet om 53,73% (59,5). Per 30 juni 2021 finns 27 956 160 A-aktier och 354 347 910 B-aktier. Bolagets tio största aktieägare innehar 72% (80) av rösterna och 65% (67) av kapitalet. Snittomsättningen för Beijeraktien var i kvartalet 405 869 aktier (281 976) per dag till ett genomsnittligt inköpspris om kronor 140 (94). Slutkursen den 30 juni 2021 uppgick till 153 kr (95). Marknadsvärdet uppgick per 30 juni 2021 till 58 miljarder kronor (36). Samtliga belopp avser värde efter genomförd split och ombildning av aktier.

OPTIONSPROGRAM 2018/2021

Bolagets första optionsprogram förföll under juni 2021 och omfattade ett 60-tal anställda. Maximalt antal optioner efter genomförd split uppgick till 2 574 000. I enlighet med styrelsens förslag har deltagarna erbjudits att återköpa egna aktier alternativt att sälja tillbaka optionerna.

Försäljning av aktier har påverkat likviditeten positivt med 45 mkr och återköp av optioner har påverkat bolagets likviditet negativt med 144 mkr. Effekten av optionsprogrammet ingår i eget kapital.

OPTIONSPROGRAM 2021/2024

Bolaget har ett nytt köpoptionsprogram omfattande ett 90-tal anställda inom koncernen. Programmet löper under en tre-årsperiod 2021–2024. Maximalt antal optioner uppgick till 2 262 000 och tecknat antal uppgår till 1 476 000. Totalt har 21,5 mkr inbetalats avseende optionerna, och ingår i eget kapital.

HÅLLBARHET

Hållbarhet är en väl integrerad del av Beijer Ref. Att göra affärer baserat på sunda normer är ett ansvar som koncernen tar på stort ansvar, samtidigt som det vävs in som ett naturligt förhållningssätt i alla delar av organisationen. Beijer Refs hållbarhetsstrategi grundar sig på FNs globala mål i Agenda 2030 och omfattar; ekonomi, samhälle och miljö. Beijer Ref gör bedömningen att det är inom miljöområdet som Beijer Ref kan göra störst skillnad. För att ytterligare förstärka arbetet med att utveckla miljövänlig kylteknik mäter koncernen hur stor andel av Beijer Refs OEM-försäljning som skall vara miljövänlig. Målet är att det skall öka från dagens 35% till 50%. På vår hemsida och i årsredovisningen redogörs mer för våra målsättningar och hur vi presterar i förhållande till målen.

RISKBESKRIVNING

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster.

Beijer Ref påverkas som andra globala företag av pandemier och under 2020 påverkades koncernen av covid-19. Bolaget bedömer att covid-19 kommer ha mindre effekt på resultatet under 2021. Bolaget vidtar nödvändiga åtgärder för att minska effekten och följer WHO’s rekommendationer.

Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå på värdering

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat består av tre innehav där det ena (20 mkr) avser noterade andelar och värderas till marknadsvärdet på balansdagen (värderingsnivå 1). De två andra innehaven (34 mkr) är onoterade innehav och värderas till uppskattat verkligt värde (värderingsnivå 3). Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, såsom kundfordringar och andra fordringar samt likvida medel, uppgår per balansdagen till 4 550 mkr och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde såsom leverantörsskulder, leasingskulder och upplåning samt andra långfristiga skulder, uppgår till 7 997 mkr.

Finansiella räntebärande skulder såsom lån kopplade till finansiering är upptagna till upplupet anskaffningsvärde och anses utgöra en god uppskattning av verkligt värde med hänsyn till bindningstiden och räntesättningen.

TELEFONKONFERENS Q2 2021

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2021. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 15 juli kl.10.00 CET.

Audiocast & telekonferens

Webcast: https://financialhearings.com/event/13649

Telekonferens: Ring in på nr SE: +46 8 566 427 06

UK: +44 33 330 092 70 US: +1 646 722 4904

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida från klockan 08.40 den 15 juli.

För mer information om denna delårsrapport:

Per Bertland, CEO – växel, 040-35 89 00

Maria Rydén, CFO – växel, 040-35 89 00

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och

moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget

och de företag som ingår i koncernen står för.

Malmö 2021-07-15

Kate Swann

Styrelsens ordförande                          

Albert Gustafsson

Styrelseledamot                                   

William Striebe

Styrelseledamot

Frida Norrbom Sams

Styrelseledamot     

Joen Magnusson

Styrelseledamot

Kerstin Lindvall

Styrelseledamot

Per Bertland

Styrelseledamot & CEO

Denna rapport är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning

och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om Beijer Ref

Beijer Ref-koncernen är fokuserad på handels- och distributörs­verksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värme­pumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och lagerhållning.

Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som inne­fattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luftkonditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, Södra Europa, Central­europa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender

• Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 publiceras den 19 oktober 2021.

• Delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 publiceras den 27 januari 2022.

• Årsredovisning för 2021 publiceras i mars 2022.

• Årsstämma äger rum i april 2022, i Malmö.

 

BEIJER REF
 

Stortorget 8, 211 34 Malmö
Telefon 040-35 89 00
Organisationsnummer 556040-8113

www.beijerref.com