Search glas

20-07-15

Beijer Ref Q2 2020

Andra kvartalet

Nettoomsättningen minskade med 16,5 % under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 338 mkr (3 996). Förvärvseffekter uppgår till 2,6% (6,9%). Negativa valutaeffekter uppgår till -1,3% (2,6%). Den organiska tillväxten var negativ med -17,8% (4,4 %). Avslutningen på kvartalet visar på återhämtning och en försäljning i nivå med föregående år.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 241 mkr (373), vilket är en minskning med 35% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,2% (9,3%). Orsaken är framförallt effekter av covid-19, men även till viss del lägre priser på köldmedier.

Resultat före skatt uppgick till 227 mkr (359). Finansnettot är i nivå med tidigare år trots ökad belåning i samband med förvärv av ACD Trade i början av året.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,31 (2,08) respektive 1,30 kronor (2,06), vilket är en minskning med 37%.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt under kvartalet och uppgår till 327 mkr (-45). Outnyttjade krediter uppgående till 913 mkr (1 427). Beijer Ref har genomfört en upphandling och kommer efter kvartalets utgång att förlänga de utestående krediter som förfaller i november 2020.

Under kvartalet har koncernen ingått ett samarbete med kompressortillverkaren Bitzer i Australien och Nya Zeeland. Bolagen har sedan tidigare ingått partnerskap för Europa, Asien och Afrika. Under det nya avtalet kommer Beijer Ref att kunna erbjuda ett komplett sortiment av Bitzers produktportfölj.

Beijer Ref har efter kvartalets utgång tecknat nytt exklusivt avtal med Carrier International Corporation fram till 2023 avseende fortsatt försäljning och distribution av Carriers produktserier inom komfortkyla på den europeiska marknaden.

Första halvåret 2020

Nettoomsättningen minskade med 8,3% under första halvåret jämfört med samma period föregående år och uppgick till 6 816 mkr (7 430). Förvärvseffekter uppgår till 2,9% (12,4%). Negativa valutaeffekter uppgår till -0,3% (3,3%). Den organiska tillväxten var negativ med -10,9% (5,8%).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 438 mkr (617), vilket är en minskning med 29% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 6,4% (8,3%). Orsaken är framförallt effekter av covid-19 och lägre priser på köldmedier.

Resultat före skatt uppgick till 409 mkr (588). Finansnettot är oförändrat jämfört med tidigare år trots ökad belåning i samband med förvärv av ACD Trade i början av året.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,37 (3,40) respektive 2,35 kronor (3,38), vilket är en minskning med 30%.

Under första kvartalet 2020 slutfördes förvärvet av grossistföretaget ACD Trade i Australien. Bolaget har en årlig omsättning på 540 mkr med ett 60-tal anställda fördelat på 9 filialer. Bolaget ingår fr o m 1 februari 2020 i koncernens redovisning.

Från och med mitten av mars har koncernen påverkats av covid-19. Åtgärder har vidtagits avseende samtliga delar av verksamheten för att parera en del av effekterna. Detta har medfört nettobesparingar uppgående till cirka 150 mkr under perioden och totalt beräknas nettobesparingarna uppgå till cirka 200 mkr för år 2020. Bedömningen är att covid-19 kommer ha en mindre effekt på koncernens resultat under resterande del av 2020, men läget är svårbedömt.

CEO kommenterar

Påverkan av covid-19 i andra kvartalet

Som förväntat har effekterna av covid-19 slagit igenom med full kraft under andra kvartalet, en period som kännetecknats av i princip helt nedstängda marknader. Omsättningstappet under första halvåret uppgår till cirka 1 miljard SEK, varav 700 mkr kan härledas till andra kvartalet där framför allt april och första halvan av maj var kraftigt påverkat av effekterna av Corona-pandemin. Efter det har vi vecka för vecka kunnat följa hur marknaderna successivt har öppnat upp, och försäljningen i slutet av juni var i nivå med motsvarande period föregående år, vilket är en snabbare återhämtning än våra tidigare estimat.

Covid-19 har utan tvekan satt Beijer Ref och omvärlden under stark prövning, och det är inte utan att jag är stolt och tacksam för hur vår organisation och medarbetare har visat lojalitet, handlingskraft och flexibilitet under en situation som varit extrem. Det visar åter igen på vår styrka som global koncern. När vi förstod att världen stod inför en pandemi genomfördes omedelbart kraftfulla kostnadsanpassningar. Under första halvåret har dessa åtgärder inneburit en besparing på cirka 150 mkr. Vi är förberedda och har planerat för ytterligare besparingar, men avvaktar utvecklingen för att se på vilken nivå marknaden stabiliserar sig under det tredje kvartalet.

Även om perioden varit avvikande mot föregående år ser vi tydliga tecken på att vårt segment HVAC växer sig allt starkare. Det gäller inte endast innevarande år, utan blickar vi tillbaka så ser vi flera sammanhängande år där luftkonditionering haft en stigande försäljningstillväxt. Vi ser strukturella förändringar på marknaden, som innebär att luftkonditionering i flera avseenden har gått från att vara något som tidigare betraktades som lyx, men som nu alltmer betraktas som ett allmänt vardagsbehov. Under sommarmånaderna blir detta extra tydligt, så även i år. Därför är det glädjande att vi slutit ett nytt exklusivitetsavtal med Carrier inom komfortkyla. Under perioden har vi dessutom tecknat avtal med kompressortillverkaren Bitzer om distribution av deras produkter i Australien och Nya Zeeland. Båda partnerskapen stärker Beijer Refs globala tillväxt och närvaro.

Generellt sett är vår marknad relativt okänslig för konjunkturförändringar. Den kommer fortsatt att drivas av ett antal megatrender, inte minst utfasningsprogrammet kring miljöfarliga HFC-gaser. Omställningen till grönare alternativ fortgår, och vi arbetar aktivt för att förse marknaden med sådana erbjudanden. Digitaliseringen av vår affär utvecklas för närvarande något snabbare än våra tidigare estimat, delvis beroende på att vi lanserat e-handel på nya marknader. Även nedstängningarna på grund av covid-19 bedöms haft en effekt. Under kvartalet har vår e-handel slagit nya försäljningsrekord.

Prisnivåerna för köldmedier har hittills under året pressats något men ändå varit relativt stabila. Nivån är dock betydligt lägre än motsvarande period föregående år. Nästa år sjunker den tillåtna volymen av CO2-ekvivalenter i Europa ytterligare, vilket kan innebära en viss lageruppbyggnad hos våra kunder under hösten.

Historiskt har det uppstått affärsmöjligheter vid kriser. I Beijer Refs fall kan det innebära öppningar för nya förvärv under de kommande kvartalen. Vi följer utvecklingen noggrant för att snabbt kunna agera om möjligheter uppstår.

Beijer Ref har tidigare gått stärkt ur svåra tider. Jag ser även nu möjligheter för Beijer Ref att befästa sin position på marknaden som ledande global kylgrossist. Vi fortsätter att metodiskt arbeta efter vår fastslagna strategi för att säkra en långsiktig positiv utveckling för Beijer Ref.

Per Bertland, CEO

Andra kvartalet 2020

OMSÄTTNING

Beijer Ref minskade omsättningen med 16,5 procent till 3 338 mkr (3 996) under andra kvartalet 2020. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen negativ med -17,8 procent (4,4).

Orsaken är framförallt effekter av covid-19 och lägre priser på köldmedier, där flertalet av de största marknaderna som tillsammans utgör cirka 70 procent av omsättningen har varit näst intill helt nedstängda från mitten av mars till början av maj. Beijer Ref bedömer att omsättningen minskat med cirka 700 mkr främst till följd av covid-19. Omsättningsminskningen har påverkat samtliga geografiska segment och haft störst påverkan i södra Europa och Afrika och minst påverkan i Asia Pacific. En stärkt krona har lett till negativa valutakurseffekter på -63 mkr (85), motsvarande -1,3 procent (2,6) eftersom merparten av omsättningen sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick till 241 mkr (373) under det andra kvartalet, vilket är en minskning med 35 procent. Negativa valutakurseffekter ingår i rörelseresultatet med -2 mkr (11). Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent (9,3). Det försämrade resultatet beror på effekter av covid-19, lägre priser på köldmedier, och en mixförskjutning till högre andel luftkonditionering. Resultatet före skatt var 227 mkr (359) och periodens resultat var 168 mkr (265). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,31 kronor (2,08).

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 521 mkr för årets första sex månader 2020 jämfört med 659 mkr för motsvarande period 2019. Förändringen beror framförallt på ett lägre resultat under kvartalet.

Rörelsekapitalet har ökat med 3 mkr under första halvåret jämfört med -468 mkr motsvarande period föregående år. Normalt binder koncernen kapital i det andra kvartalet och frigör kapital under den andra halvan av året p g a säsongsvariationer. Förändringen i rörelsekapital mellan åren beror främst på mindre lageruppbyggnad och längre kredittider hos leverantörerna.

Sammantaget ger detta ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 524 mkr (-191).

Vid periodens utgång uppgår beviljade kreditfaciliteter till 3 925 mkr (3 939), varav outnyttjade krediter uppgår till 913 mkr (1 427). Outnyttjad del har minskat p g a upptagande av lån i samband med förvärv av ACD Trade och beslutad ej utbetald utdelning. Totalt har nettoskulden minskat från 3 824 mkr till 3 087 mkr.

Av den totala kreditramen förfaller 70% i november 2020 och resterande del under 2022 och 2023. Beijer Ref har genomfört en upphandling under kvartalet och kommer att förlänga utestående krediter efter kvartalets utgång med en differentierad förfallostruktur.

INVESTERINGAR

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till – 267 mkr (-67) och avser framförallt rörelseförvärv och investeringar i anläggningstillgångar. Under första kvartalet förvärvade bolaget ACD Trade.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Under andra kvartalet 2020 genomfördes inga förvärv men bolaget utvärderar löpande olika förvärvskandidater för att öka sitt erbjudande och konsolidera marknaden. Förvärvsaktiviteten har av naturliga skäl försvårats av pågående pandemi och reserestriktioner men bolaget planerar att återuppta dessa så snart tillfälle ges.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

Årets andra kvartal har på många sätt präglats av covid-19 och dess effekter på samhället och aktiemarknaden. Vid ingången av 2020 var de makroekonomiska förutsättningarna relativt goda, även om en viss avmattning kunde märkas. Covid-19-virusets spridning kom dock att drastiskt förändra förutsättningarna och marknaden reagerade med kraftiga börsfall och sänkta räntenivåer. Så här långt har konsekvenserna varit betydande och det är i dagsläget för tidigt att bedöma vilka sammantagna effekter utbrottet kommer att ha på Beijer Ref. Från mitten av mars och till början av maj har marknader representerande 70% av bolagets verksamheter varit stängda. Bolaget bedömer att omsättningen minskat med cirka 700 mkr till följd av covid-19. Åtgärder har vidtagits för att parera effekterna bland annat inom följande områden:

• Justerade inköp och lageruppbyggnad samt förlängda kredittider

• Framskjutna investeringsplaner vid bolagets centrallager i Lyon, Frankrike

• Förhandling med hyresvärdar

• Tillfälligt förkortad arbetstid för medarbetare

• Uppsägningar och sänkning av löner

Beijer Ref gör bedömningen att besparingar uppgående till 150 mkr har haft effekt under perioden och totalt beräknas nettobesparingarna uppgå till cirka 200 mkr för år 2020. Erhållet stöd uppgår till 44,8 mkr och erhållna hyresrabatter till 2,5 mkr. Dessa har redovisats som en minskning av kostnaderna. Bolaget gör bedömningen att covid-19 kommer att ha en mindre effekt på resultatet under resterande del av 2020, men läget är svårbedömt.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma har hållits under särskilda omständigheter i Malmö den 25 juni 2020. Mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av covid-19-pandemin beslöt styrelsen att halvera förslaget om utdelning till årsstämman.

Utdelningen uppgående till 221 mkr (190) är beaktad i siffrorna per den 30 juni 2020. Likviddag för utdelningen var som tidigare kommunicerats den 2 juli 2020.

OM AKTIEN

Sedan den 2 januari 2019 finns Beijer Refs B-aktie på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Aktiekapitalet i Beijer Ref uppgår till 371 685 513 kronor fördelat på 127 434 690 aktier, och därmed ett kvotvärde på 2,92 kronor. Det finns två aktie­slag, A-aktier och B-aktier, vilka representerar tio respektive en röst. Beijer Ref hade 10 246 aktieägare den 30 juni 2020 (7 893). Andelen utländska ägare uppgår till 4,3% (4,5) med ett innehav av kapitalet om 59,5% (56,9). Per 30 juni 2020 finns 9 918 720 A-aktier och 117 515 970 B-aktier. Bolagets tio största aktieägare innehar 80% (79,1) av rösterna och 66,9% (65,3) av kapitalet. Snittomsättningen för Beijeraktien var i kvartalet 220 647 aktier (208 173) per dag till ett genomsnittligt inköpspris om kronor 234 (198). Slutkursen den 30 juni 2020 uppgick till 281 kr (229). Marknadsvärdet uppgick per 30 juni 2020 till 35,6 miljarder kronor (29,0).

RISKBESKRIVNING

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför­allt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster.

Beijer Ref påverkas som andra globala företag av pandemier och under 2020 kommer koncernen att påverkas av covid-19. Flertalet av de största marknaderna som tillsammans utgör cirka 70 procent av Beijer Refs omsättning har varit näst intill helt nedstängda under delar av mars månad. Bolaget vidtar nödvändiga åtgärder för att minska effekten och följer WHO’s rekommendationer.

Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå på värdering

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av finan­siella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat består av två innehav där det ena (11 mkr) avser noterade andelar och värderas till marknadsvärdet på balansdagen (värderingsnivå 1). Det andra innehavet (25 mkr) är ett onoterat innehav och värderas till uppskattat verkligt värde (värderingsnivå 3). Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, såsom kundfordringar och andra fordringar samt likvida medel, uppgår per balansdagen till 4 183 mkr och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde såsom leverantörsskulder, leasingskulder och upplåning samt andra långfristiga skulder, uppgår till 7 205 mkr.

Finansiella räntebärande skulder såsom lån kopplade till finansiering är upptagna till upplupet anskaffningsvärde och anses utgöra en god uppskattning av verkligt värde med hänsyn till bindningstiden och räntesättningen.

TELEFONKONFERENS Q2 2020

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid en telefonkonferens där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2020. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 15 juli kl.10.00 CET.

Följ länken: https://financialhearings.com/event/12922 eller ring in på +46 8 50558355
 
Presentationen kommer även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från den 15 juli kl.08.40.

För mer information om denna delårsrapport:

Per Bertland, CEO – växel, 040-35 89 00

Maria Rydén, CFO – växel, 040-35 89 00

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och VD försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö 15 juli 2020

Bernt Ingman

Styrelsens ordförande         

Peter Jessen Jürgensen

Styrelseledamot                    

Frida Norrbom Sams

Styrelseledamot

William Striebe

Styrelseledamot

Greg Alcorn

Styrelseledamot                    

Monica Gimre

Styrelseledamot                    

Joen Magnusson

Styrelseledamot                    

Per Bertland

Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08.30 CET.

www.beijerref.com