Search glas

17-07-14

Beijer Ref Q2 2017

Starkaste kvartalet hittills

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2017 ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 657 mkr (2 417). Ökningen beror på en stark efterfrågeutveckling på flera av våra nyckelmarknader samt positiva valutaeffekter.

Produktområdena OEM och Komfortkyla har fortsatt året starkt, medan Kommersiell kyla är fortsatt stabilt.

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2017 uppgick till 223 mkr (186). Det är en ökning med 20 procent jämfört med samma period föregående år.

Periodens resultat uppgick till 154 mkr (121), en ökning med 27 procent jämfört med samma period föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 3,56 kronor (2,82). 

Koncernchefen kommenterar

Vårt starkaste kvartal hittills 

Trots en något svag inledning i april summerar vi det andra kvartalet 2017 till det starkaste kvartalet i Beijer Refs historia. Vi hade en tvåsiffrig ökning av såväl omsättning som resultat och såg en positiv utveckling både i geografiska segment och i våra produktområden.

Den varma våren på de stora marknaderna i södra Europa och en utökad satsning på luftkonditionering är två av anledningarna till den goda utvecklingen. En annan viktig faktor är att de växthuspåverkande köldmedierna, s k HFC:s, har stigit kraftigt i pris med anledning av importrestriktioner. Den nyligen påbörjade utfasningen av HFC-köldmedier innebär en snabbare omställning till miljövänligare alternativ, såväl naturliga som syntetiska. Ett steg i rätt riktning. Europa leder utvecklingen, och eftersom många utomeuropeiska länder följer efter räknar vi med en motsvarande ökning i efterfrågan även på dessa marknader.

Vi fortsätter därför arbetet med att utveckla egna lösningar och har under året presenterat CUBO2 Smart som är ett miljövänligt kylaggregatet för installationer i små butiker, bensinstationer och andra mindre lokaler. Under kvartalet uppmärksammades också vår egenutvecklade värmepump TripleAqua, som använder det naturliga köldmediet propan, genom flera olika innovationspriser.

Vi såg en stark, tvåsiffrig, tillväxt för våra två produktområden OEM och HVAC. Utvecklingen för produktområdet Kommersiell kyla var också positiv, men i lägre takt.

Positivt på många marknader 

I Frankrike, som är vår största marknad, såg vi en kraftig tillväxt under kvartalet. En faktor var det varma vädret, som särskilt gynnade försäljningen av luftkonditioneringsaggregat.

Även Holland och UK/Irland visar en fin utveckling. I UK/Irland ser vi stora kommersiella effekter av det integrationsarbete som vi genomfört efter förvärvet av HRP. Vår koncentration av bland annat back-office och logistik har gett gott resultat på kostnadssidan, samtidigt som vi ser en ökande försäljning.

Asia Pacific är en annan region med stabil utveckling och en organisk resultatförbättring. Vårt arbete med att strukturera om verksamheten i Australien har börjat ge effekt på kostnaderna.

I Afrika har vi en svag utveckling för andra kvartalet i rad. Vi bedömer att det är en tillfällig svacka och känner fortfarande tillförsikt för den afrikanska marknaden. Vi planerar för expansion och levererade under kvartalet vår första transkritiska CO2-lösning till Sydafrika. Vi bedömer att det på sikt finns goda möjligheter att expandera försäljningen av miljövänliga CO2-lösningar även på den afrikanska marknaden.

Den gynnsamma utvecklingen på de flesta av våra nyckelmarknader, tillsammans med den ökande efterfrågan på miljövänliga lösningar, gör att vi går in i det tredje kvartalet med tillförsikt.

Per Bertland

Andra kvartalet 2017

Omsättning 

Beijer Ref ökade nettoomsättningen med 9,9 procent till 2 657 mkr (2 417) under andra kvartalet 2017. Bakom omsättningsökningen ligger en stark efterfrågeutveckling på våra europeiska nyckelmarknader samt positiva valutaeffekter. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 2,5 procent.  Under första halvåret ökade nettoomsättningen med 11,2 procent till 4 874 mkr (4 384). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 2,9 procent.

Resultat 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 223 mkr (186) under det andra kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 19,6 procent. Resultatuppgången förklaras av att den varma våren bidragit till en ökad efterfrågan på luftkonditionering i framförallt södra Europa samt prishöjningar på köldmedium med stor negativ påverkan på den globala uppvärmningen. Kostnadsbesparingar till följd av ökad samordning inom administration och logistik har också bidragit till det ökade resultatet. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 13,7 procent. Under första halvåret ökade rörelseresultatet med 19,7 procent till 330 mkr (275). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 12,6 procent. Under första halvåret uppgick koncernens finansnetto till -14 mkr (-15). Resultatet före skatt var 316 mkr (260). Periodens resultat var 226 mkr (182). Resultat per aktie uppgick till 5,20 kronor (4,17).

Kassaflöde 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 308 mkr under det första halvåret 2017 jämfört med 230 mkr under motsvarande period föregående år. Rörelsekapitalet har under det första halvåret ökat med 247 mkr mot 340 mkr i samma period föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 60 mkr mot -110 mkr föregående år. Rörelsekapitalet vid ingången av 2017 var högre än vid ingången av 2016, vilket har inneburit ett högre kassaflöde än under motsvarande period föregående år.

Investeringar 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 50 mkr (50) under det första halvåret.

Viktiga händelser under året

Som ett led i Beijer Refs målsättning att ligga i framkant för övergång till miljövänlig kylteknik levererades i början på året det första miljövänliga koldioxidbaserade kylsystemet till Chile. Detta är koncernens första installation i Sydamerika och ligger i linje med Beijer Refs fokus på koldioxid och annan miljövänlig kylteknik för att bidra till en lägre påverkan på växthuseffekten.

Under andra kvartalet utsågs Maria Rydén till ny CFO och medlem av koncernledningen. Hon kommer närmast från tjänsten som VD för Ikano Vårdboende och har tidigare varit CFO på Ikano Fastigheter, Dole och Switchcore. Maria Rydén tillträder sin tjänst senast den 1 december 2017.

Riskbeskrivning 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse­resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen förutom vad som anges i det följande.

Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2017 bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

För mer information: 

Per Bertland, CEO – växel 040-35 89 00

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och VD försäkrar härmed att halvårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av halvårsrapporten.

Malmö 14 juli 2017

Bernt Ingman

Styrelsens ordförande

Peter Jessen Jürgensen

Styrelseledamot

Frida Norrbom Sams

Styrelseledamot

William Striebe

Styrelseledamot 

Ross B Shuster

Styrelseledamot                      

Monica Gimre

Styrelseledamot                      

Joen Magnusson

Styrelseledamot                      

Per Bertland

Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 08.30 CET.

Kort om Beijer Ref  

Beijer Refkoncernen är fokuserad på handels- och distributörsverksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värmepumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och lagerhållning.

 Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som innefattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luftkonditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, Södra Europa, Centraleuropa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter 

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender 

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 publiceras den 20 oktober 2017.

Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 31 januari 2018.

Årsredovisning för 2017 publiceras i mars 2018.

Beijer Ref

Stortorget 8, 211 34 Malmö

Telefon 040-35 89 00

Organisationsnummer 556040-8113

www.beijerref.com

Totalsumman i tabeller och räkningar summerar inte alltid på grund av avrundningsdifferenser.

Syftet är att varje delrad ska överensstämma med sin ursprungskälla och därför kan avrundningsdifferenser uppstå.