Search glas

16-07-15

Beijer Ref Q2 2016

Ett starkt kvartal

Nettoomsättningen ökade med 12,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 2 417 mkr (2 153). Ökningen beror till största delen på en fortsatt positiv utveckling i marknadsregion Södra Europa avseende luftkonditioneringsprodukter.

Rörelseresultatet uppgick till 186 mkr (158). Det högre resultatet är huvudsakligen en följd av den ökade försäljningen.

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA godkände i juni förvärvet av HRP Ltd som konsolideras i koncernens verksamhet från juni.

Periodens resultat ökade till 121 mkr (107).

Resultat per aktie uppgick till 2,82 kronor (2,48). 

Koncernchefen kommenterar

Ett starkt kvartal

Det andra kvartalet 2016 blev både omsättnings- och resultatmässigt vårt hittills starkaste kvartal, främst beroende på en god utveckling i vår största region Södra Europa. Även marknader som hade en svagare start på året börjar ta fart och vi fortsätter att se en positiv utveckling, framförallt för försäljningen av luftkonditionering.

Södra Europa har en organisk tillväxt på 18 procent, jämfört med andra kvartalet 2015. Försäljningen i Spanien och Italien går mycket bra, och även Frankrike har en stabil utveckling. Den positiva utvecklingen under första kvartalet i Tyskland har förstärkts ytterligare under andra kvartalet, med en mycket kraftig försäljnings- och resultatökning. På de nordiska marknaderna har försäljningen hämtat sig under andra kvartalet och ligger nu i nivå med våra förväntningar, även om vi fortfarande inte har tagit igen den svaga inledningen på året. I Asia Pacific och Afrika fortsätter utvecklingen enligt plan.

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA godkände i juni vårt förvärv av HRP Ltd och vi fortsätter därför omstruktureringsarbetet enligt plan. Verksamheten i HRP konsoliderades i koncernen i juni, men påverkar enbart omsättningen eftersom HRP:s verksamhet i juni gav ett nollresultat. Den resurskrävande CMA-processen gjorde att vårt övriga förvärvsarbete tappade fart under perioden, men vi intensifierar nu arbetet med att identifiera möjliga förvärv på både nya och befintliga marknader.

Vårt resultat påverkas till viss del av negativa valutaeffekter. Den underliggande negativa valutaeffekten är -3,6 procent, vilket dock är en viss förbättring jämfört med föregående kvartal.

Rörelsemarginalen fortsätter att öka, vilket - förutom volymökningen - är ett resultat av den omfattande översyn av våra logistikflöden som inleddes förra året. Som en följd av detta ser vi en ökad avkastning på det operativa kapitalet.

En stor del av försäljningsökningen förklaras av ökad efterfrågan på luftkonditionering. Det är främst Toshiba men även andra varumärken som bidrar till ökningen, där region Södra Europa fortfarande är motorn. Under perioden ökade försäljningen av luftkonditionering med 40 procent jämfört med andra kvartalet 2015.

Vi fortsätter arbetet med att utveckla vårt erbjudande kring miljövänliga och energieffektiva kylsystem. Intresset är stort för dessa lösningar, inte minst i Australien och Nya Zeeland där tekniken ännu inte är etablerad i samma grad som på de mer mogna marknaderna i Europa.

Storbritannien är en viktig marknad för oss, och vi håller oss löpande uppdaterade inför Brexit. Vår verksamhet i Storbritannien består till största delen av kommersiell kyla, med tonvikt på livsmedelsbranschen. Det är en långsiktigt stabil marknad och vår nuvarande bedömning är därför att Brexit har en begränsad påverkan på vår verksamhet.

Vi står nu inför det tredje kvartalet, som traditionellt tillsammans med andra kvartalet är den viktigaste perioden för oss under verksamhetsåret. Förra årets exceptionellt varma väder i södra Europa gav en kraftig försäljningsökning, som hade stor påverkan på resultatet under tredje kvartalet 2015. Det återstår att se om vädret denna sommar blir lika gynnsamt för Beijer Ref.

Per Bertland

Koncernchef, Beijer Ref

Andra kvartalet 2016

Omsättning 

Beijer Ref ökade nettoomsättningen med 12,3 procent till 2 417 mkr (2 153) under andra kvartalet 2016. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 11,3 procent. Bakom omsättningsökningen ligger en stark efterfrågeutveckling i Syd- och Centraleuropa, i synnerhet avseende luftkonditionering.

Under första halvåret ökade nettoomsättningen med 9,6 procent till 4 384 mkr (3 999). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 7,7 procent.

Resultat 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 186 mkr (158) under det andra kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 17,7 procent. Resultatuppgången förklaras huvudsakligen av den starka efterfrågeutvecklingen i Syd- och Centraleuropa. Italien och Spanien har haft särskilt god utveckling under det andra kvartalet. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 22,4 procent.

Under första halvåret ökade rörelseresultatet med 9,1 procent till 275 mkr (252). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 12,3 procent.

Under första halvåret uppgick koncernens finansnetto till -15 mkr (-16). Resultatet före skatt var 260 mkr (236). Periodens resultat var 182 mkr (168). Resultat per aktie uppgick till 4,17 kronor (3,87).

Kassaflöde 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet är 230 mkr under det första halvåret 2016 jämfört med 235 mkr under motsvarande period föregående år. Rörelsekapitalet har under det första halvåret ökat med 340 mkr mot 191 mkr i samma period föregående år, huvudsakligen som en följd av den ökade affärs­volymen. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på -110 mkr mot 44 mkr under föregående år.

Investeringar 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 54 mkr (173) under det första halvåret 2016.

Viktiga händelser under året

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA (Competition & Markets Authority) inledde under första kvartalet en granskning av vårt förvärv av HRP Ltd med 15 filialer i Storbritannien. CMA meddelade den 8 juni att man inte hade några invändningar mot affären. Vårt omstruktureringsarbete kunde därför fortsätta enligt plan. HRP ingick under granskningsperioden inte i koncernens räkenskaper, men konsoliderades i juni.  

Riskbeskrivning 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt
samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen förutom vad som anges i det följande. Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2016 bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella
ställning.

För mer information: 

Per Bertland, CEO – växel 040-35 89 00

Jonas Lindqvist, CFO – växel 040-35 89 00

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och VD försäkrar härmed att halvårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av halvårsrapporten.

Malmö 15 juli 2016

Bernt Ingman

Styrelsens ordförande              

Peter Jessen Jürgensen

Styrelseledamot

Frida Norrbom Sams

Styrelseledamot

William Striebe

Styrelseledamot 

Ross B Shuster

Styrelseledamot

Monica Gimre

Styrelseledamot

Joen Magnusson

Styrelseledamot

Per Bertland

Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 kl. 08.30 CET.

Kort om Beijer Ref

Beijer Ref-koncernen är fokuserad på handels- och distributörsverksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värmepumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och lagerhållning.

Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som innefattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Ref-koncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luftkonditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, Södra Europa, Centraleuropa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt skall ske både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter 

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender 

- Delårsrapport för tredje kvartalet publiceras den 19 oktober 2016.

- Bokslutskommuniké för 2016 publiceras i februari 2017.

- Årsredovisning för 2016 publiceras i mars 2017.

Beijer Ref AB

Stortorget 8, 211 34 Malmö

Telefon 040-35 89 00

Organisationsnummer 556040-8113

www.beijerref.com