Search glas

15-07-17

Beijer Ref Q2 2015

Sydeuropa på rätt väg

Kvartal 2 2015

Nettoomsättningen uppgick till 2 152,9 mkr (1 870,8).

Rörelseresultatet uppgick till 158,3 mkr (136,9).

Nettoresultatet uppgick till 107,2 mkr (89,3).

Vinsten per aktie uppgick till 2,48 kronor (2,03).

Fortsatt positiv trend under andra kvartalet med omsättningstillväxt på 15,1 procent och rörelseresultatförbättring på 15,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Stark utveckling i Norden, fortsatt positiv trend i Sydeuropa och positiva bidrag från första kvartalets förvärv i Nya Zeeland, Australien, Thailand, Indien och Malaysia.

Koncernchefen kommenterar

Beijer Refs andra kvartal 2015 befäster den positiva trenden från första kvartalet. Det är framförallt glädjande att Beijer Refs största marknadsregion Sydeuropa – som står för nära 40 % av koncernens försäljning – fortsätter att visa en positiv trend.

Beijer Refs verksamhet är delvis väderberoende och varma somrar medför ökad försäljning, men resultatet i Sydeuropa beror fram­förallt på ökad efterfrågan som en följd av starkare marknader. Det förefaller som om det ekonomiska reformarbetet i synnerhet i
Spanien men även i övriga länder i regionen börjar ge effekt, vilket ger skäl till försiktig optimism om fortsatt tillväxt i södra
Europa.

Detta i kombination med en fortsatt stark tillväxt i Sverige, genomförda förvärv och fortsatt god utveckling i södra Afrika bidrog till att Beijer Ref under andra kvartalet kunde öka omsättningen med 15,1 % och till ett ökat rörelseresultat på 158,3 mkr - en ökning med 15,6 % jämfört med samma period 2014. Detta är det hittills starkaste kvartalet någonsin för Beijer Ref.

Beijer Refs satsning på koldioxidbaserade kylsystem fortsätter att ta marknadsandelar framförallt i Norden. Jämfört med andra kvartalet 2014 har försäljningen av miljövänliga kylsystem tredubblats i Sverige, framgångar som kan hänföras till koncernens satsning på egenutvecklade miljövänliga kylsystem. Idag bedrivs denna tillverkning i Italien, Sverige och sedan maj även i Frankrike, där nybildade tillverkningsbolaget SCM REF France levererar kylaggregat till Beijer Ref-bolagen i södra Europa. Beijer Ref’s OEM-satsning fortsätter med expansion på ytterligare geografiska marknader.

Genombrottsorder i Polen

I Centraleuropa visar framförallt Holland och Belgien på stabil tillväxt. I Östeuropa är marknadsoron som kan hänföras till Ukraina­krisen fortfarande påtaglig, men ett glädjande och framtidsinriktat besked kom i början av juli när Beijer Ref i Polen tecknade en första order för koldioxidbaserade kylsystem. Dessa tillverkas av Beijer Refs OEM-division och installeras i ett logistikcentrum för en av Europas ledande livsmedelskedjor. Beijer Refs målsättning är att vara aktivt delaktig i övergången till miljövänlig kylteknik i Europa. Den polska ordern får betraktas som något av ett genombrott på den Polska kylmarknaden. Beijer Ref har tidigare levererat egentillverkade koldioxidbaserade kylsystem på de estniska och lettiska marknaderna. Den egna tillverkningen av miljövänliga kylsystem växer just nu snabbare än övrig verksamhet.

Lyckad integration av förvärv

De förvärv som gjordes i första kvartalet – dels av av kylgrossisten Pattons verksamheter i Nya Zeeland, Australien, Thailand och Indien, dels av RNA Engineering & Trading i Malaysia – är redan väl integrerade i Beijer Ref-organisationen och arbetet med att realisera synergier fortsätter. Till exempel är produktionen i Thailand under utvärdering för införande av europeisk teknologi. Samtliga engångs- och strukturkostnader som är relaterade till förvärven är tagna under andra kvartalet.

Het juli lovar gott

Med en inledningsvis het juli i södra Europa, fortsatt generellt stark marknadsutveckling och ett genombrott för miljövänliga kyl­system i Polen är det med tillförsikt jag ser fram emot det tredje kvartalet för Beijer Ref.

Per Bertland

CEO, Beijer Ref AB

Om Beijer Ref

Beijer Ref är en av världens största kylgrossister och den ledande i Europa. Koncernen erbjuder konkurrenskraftiga och innovativa lösningar inom kyla och luftkonditionering med kundanpassade produkter, egenutvecklade kylaggregat, hög service och effektiv logistik.

Omsättning

Beijer Ref ökade omsättningen med 15,1 procent till 2 152,9 mkr (1 870,8) under andra kvartalet 2015. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 3 %.

Koncernen ökade omsättningen med 15,8 % till 3 998,6 mkr (3 451,8) under perioden januari till juni, vilket organiskt är en ökning med 2 %.

Beijer Ref är verksamt inom tre marknadsområden: kommersiell kyla, industriell kyla samt HVAC (komfortkyla). Koncernen delar in verksamheten på den globala marknaden i sex geografiska segment: Norden, Centraleuropa, Östra Europa, Södra Europa, A&A (Afrika & Asien) samt Oceanien.

Bakom kvartalets omsättningsökning ligger en god utveckling i Sydeuropa, Norden och A&A samt förvärv.

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till 158,3 mkr (136,9) under det andra kvartalet. Resultatuppgången kan främst förklaras med ökad aktivitet i Norden, Sydeuropa och Sydafrika samt förvärv.

Under första halvåret uppgick rörelseresultatet till 252,5 mkr (208,2). Den främsta anledningen till att inte resultatökningen varit procentuellt högre i förhållande till omsättningsökningen är att merparten av omsättningsökningen kommer från förvärv och valutaeffekter. Förvärven ger samma proportionerliga ökning av resultatet som av omsättningen eftersom förvärvens marginaler ligger nära koncernens totala marginal. Valutakursförändringar får samma effekt procentuellt på omsättningen som resultatet så länge detta har i stort sett samma fördelning som omsättningen, vilket är fallet.

Koncernens finansnetto uppgick till -6,9 mkr (-8,6) under det andra kvartalet. Resultatet före skatt var 151,3 mkr (128,3). Nettoresultatet var 107,2 mkr (89,3). Vinst per aktie uppgick till 2,48 kronor (2,03). Under årets första sex månader uppgick koncernens finans­netto till -16,2 mkr (-16,1). Resultatet före skatt var 236,3 mkr (192,1). Nettoresultatet uppgick till 167,7 mkr (134,9). Vinst per aktie var 3,87 kronor (3,06).

Övrig ekonomisk information

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 172,6 mkr (40,2) under årets första sex månader. Det egna kapitalet uppgick till 2 588,9 mkr (2 431,7). Nettoskulden var 1 776,3 mkr (1 607,5). Soliditeten uppgick till 40,7 procent (41,9). Medeltalet anställda var under perioden 2 361 (2 169).

Viktiga händelser under årets första sex månader

I januari skrev Beijer Ref ett avtal med den världsledande amerikanska kylkoncernen Carrier International Corporation som ger den svenska kylgrossisten exklusiv rätt att distribuera Carriers produktserie DX inom segmentet komfortkyla, samt all tillhörande service av dessa i Europa.

I februari förvärvade Beijer Ref AB samtliga aktier i kylgrossistbolaget RNA Engineering & Trading med huvudkontor i Kuala Lumpur, Malaysia. Bolaget omsätter ca 45 mkr och är ledande kylgrossist på den malaysiska marknaden för kommersiell kyla.

I mars förvärvades samtliga aktier i kylgrossistbolaget Patton med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland, och verksamhet i Nya Zeeland, Australien, Indien och Thailand. Patton grundades 1923, omsätter ca 400 mkr och är Nya Zeelands ledande kylgrossist med viss försäljning av egentillverkade produkter. Förvärvet ger Beijer Ref fotfäste på de viktiga marknaderna Nya Zeeland, Australien och Indien, samtidigt som det förstärker den befintliga verksamheten i Thailand.

I maj utökade Beijer Ref sin OEM-division genom bildandet av bolaget SCM REF France, som med säte i Lyon ska fokusera på utvecklingen av monteringsverksamhet till Beijer Refs dotterbolag i södra Europa. Koncernen överför samlad kylkompetens till en växande portfölj med egentillverkade produkter, modellerad efter italienska SCM Frigos framgångsrecept. I Sverige finns redan tillverkningsbolaget SCM REF Sweden.

I juni tecknade Beijer Ref Polen en första order för koldioxidbaserade kylsystem, vilket är ett led i koncernens strävan att vara delaktig i övergången till miljövänlig kylteknik i Europa.

Riskbeskrivning

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, person­beroende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Kommande rapporter

- Niomånadersrapport för 2015 publiceras den 22 oktober 2015.

- Bokslutskommuniké för 2015 publiceras i februari 2016.

- Årsredovisning för 2015 publiceras i mars 2016.

Styrelsen och VD försäkrar härmed att halvårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av halvårsrapporten.

Malmö 17 juli 2015

Bernt Ingman

Styrelsens ordförande

Peter Jessen Jürgensen

Styrelseledamot

Frida Norrbom Sams

Styrelseledamot

William Striebe

Styrelseledamot

Philippe Delpech

Styrelseledamot

Monica Gimre

Styrelseledamot

Joen Magnusson

Styrelseledamot

Per Bertland

Verkställande Direktör

För mer information:

Per Bertland, CEO

växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73

Jonas Lindqvist, CFO

växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

www.beijerref.com