Search glas

21-04-22

Beijer Ref Q1 2021

Återhämtning

 

Första kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 7,3 % under första kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 731 mkr (3 478). Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 7,3%. Förvärvseffekterna uppgick till 5,1%, vilket motverkas av valutaeffekter uppgående till -5,2%.

EBITDA uppgick till 377 mkr (309) motsvarande en EBITDA-marginal på 10,1% (8,9). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 263 mkr (197), vilket är en ökning med 33% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,0% (5,7%).

Resultat före skatt uppgick till 248 mkr (182). Finansnettot är i nivå med tidigare år trots ökad belåning i samband med genomförda förvärv och kostnader för beviljad kreditram.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt under kvartalet och uppgick till 323 mkr (218). Bolagets likviditet har varit fortsatt god under kvartalet och bolagets balansräkning är stark med outnyttjade krediter uppgående till 1 608 mkr (1 383).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,42 kronor respektive 1,41 (1,05 respektive 1,05), vilket är en ökning med 35%.

I slutet av 2020 genomfördes förvärv av 85% av aktierna i Sinclair i Tjeckien som ingår i koncernens

redovisning från och med 1 januari 2021. Under första kvartalet 2021 slutfördes även förvärv av samtliga aktier i Complete Air Supply i Australien och 60% av aktierna i Coolair i Tyskland som ingår i bolagets redovisning från februari respektive mars 2021. Totalt omsätter dessa bolag cirka 650 mkr på årsbasis och förstärker koncernens rörelsemarginal.

Covid-19 har haft en liten påverkan på bolagets resultat under det första kvartalet. Besparingsprogrammet som implementerades under 2020 har lett till kostnadsbesparingar på cirka 20 mkr under det första kvartalet. Bolaget räknar inte med några större effekter på resultatet avseende covid-19 under 2021 såvida inte nya oförutsedda utbrott bryter ut.

Bolagets CEO Per Bertland aviserade sin avgång under det första kvartalet och rekrytering av en efterträdare pågår och beräknas vara klart efter sommaren 2021.

Bolaget har även tecknat ett nytt samarbetsavtal med Bitzer i Tyskland, som är en viktig leverantör av kompressorer till bolaget. Beijer Ref och Bitzer är bland de ledande inom kyl- och luftkonditioneringsindustrin och har förlängt sitt partnerskapsavtal med ytterligare tre år.

Ordinarie årsstämma hölls den 15 april 2021 och stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på totalt 3,00 kronor, fördelat på 1,80 kronor med utbetalning i april och 1,20 kronor med utbetalning i oktober. Stämman beslutade även att genomföra en aktiesplit 3:1 med avstämningsdag 26 april 2021. Vidare beslutade stämman att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTIP 2021/2024 för nyckelpersoner inom koncernen. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att erbjuda deltagarna i LTIP 2018/21 återköp av köpoptioner.

CEO kommenterar

Organisk tillväxt

Årets första kvartal blev starkt och gick i återhämtningens tecken. Omsättningen uppgick till 3,7 miljarder kronor, en ökning med 7,3% jämfört med samma period föregående år och vår bästa Q1-rapport någonsin.

Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 7,3% vilket är ett styrkebesked med tanke på att flera av våra marknader fortfarande är delvis nedstängda. Detta visar att våra produkter och vårt erbjudande, som har en samhällsbärande funktion, efterfrågas även under rådande förhållanden. Min bedömning är att det på marknaden finns ett uppdämt behov av våra produkter och att det kommer att bli en ökad efterfrågan på uteblivet reparations- och underhållsarbete under kommande kvartal, förutsatt att restriktionerna successivt hävs och vi går mot en normalisering.

Den organiska tillväxten ger en positiv effekt på rörelseresultatet, men resultatförbättringen är också en följd av de anpassningar som vi gjort i form av effektiviseringar vilket givit kostnadsbesparingar.

Av de geografiska marknaderna utmärker sig Sydeuropa med en organisk försäljningsökning på 17%. Även Asia Pacific har haft ett starkt kvartal med en organisk tillväxt på 10%. Sett till våra produktområden så är det HVAC som står för den största försäljningsökningen med en organisk tillväxt på 15% i kvartalet.

Produktområdet OEM är inne i en expansiv fas och tillväxten är tvåsiffrig under perioden, framförallt med det miljövänliga sortimentet. Beijer Refs nya produktionsanläggning i Padua, Italien, har producerat sina första enheter och koncernens totala OEM-kapacitet för hållbar produktion är nu dubbelt så stor som
tidigare. Det ger oss en stark position på marknaden när Europas och övriga världens kylanläggningar successivt skall konverteras till att bli hållbara.

Efter tio kvartal med sjunkande inköpspriser för köldmedier som har haft en kraftigt negativ påverkan på resultatet är tendensen att priserna börjat stiga vilket innebär att påverkan på resultatet i första kvartalet är marginell.

Beijer Ref drivs av att skapa tillväxt både organiskt och genom förvärv. Under perioden har vi konsoliderat våra senast tillkomna bolag – det tjeckiska bolaget Sinclair, Complete Air Supply i Australien och Coolair i Tyskland – med bra resultat. Vårt starka kassaflöde möjliggör ett ännu större fokus på förvärv framöver. Vi utvärderar kontinuerligt företagsköp på både befintliga och nya marknader.

I slutet av förra året blev EQT ny huvudägare och styrelsen fick en delvis ny sammansättning. Det ger Beijer Ref goda förutsättningar att fortsätta sin framgångsrika resa, vilket innebär att vi kommer att ha ett fortsatt starkt fokus på förvärv, ESG-frågor och digitalisering. E-handeln växer kontinuerligt och under första kvartalet uppgår den till cirka 9%. Jag är optimistisk när det gäller att nå vårt långsiktiga mål om att e-handeln ska utgöra minst 20% av vår totala försäljning år 2023. 

Som jag tidigare meddelat har jag valt att lämna min roll som CEO under 2021 för att i stället ingå i styrelsen som ledamot. Rekryteringsprocessen för min efterträdare pågår. Jag kommer att sitta kvar tills den nya CEOn tillträder, vilket förhoppningsvis blir någon gång efter sommaren.

Vi har fått en bra start på året och jag ser positivt på framtiden. Vi utgör ett starkt lag med ny huvudägare, motiverade medarbetare och ett erbjudande som marknaden efterfrågar.

Megatrender i form av regulatoriska bestämmelser och ett ökat behov världen över av HVAC ger oss medvind. Tillsammans med det faktum att det efter pandemin finns ett uppdämt behov av våra produkter, i synnerhet när även HORECA-segmentet börjar öppna upp sina verksamheter igen, ger det mig all anledning att blicka framåt med optimism.

Per Bertland

CEO

Första kvartalet 2021

OMSÄTTNING

Omsättningen ökade med 7,3 procent till 3 731 mkr (3 478) under första kvartalet 2021. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska tillväxten 7,3 procent (-3,2). Omsättningsökningen har varit störst inom luftkonditionering och OEM samt på bolagets största marknader i södra Europa. En stärkt krona har lett till negativa valutakurseffekter på 168 mkr (41), motsvarande 5,2 procent (1,2) eftersom merparten av bolagets omsättning sker i andra valutor än svenska kronor.

Bolaget har haft tillväxt inom samtliga produktområden, både till följd av pris och volymökningar. Köldmedier har haft en mindre negativ påverkan på omsättningen under kvartalet jämfört med tidigare kvartal.

Luftkonditionering har haft en stark utveckling under kvartalet och vuxit organiskt med 14,5%, mycket tack vare det goda samarbetet med Toshiba, Mitsubishi Heavy, Carrier och Gree. Försäljningsutvecklingen inom luftkonditionering har varit stark med undantag av Afrika och Östeuropa.

OEM har haft en stark tillväxt under det första kvartalet, inte minst tack vare det utfasningsprogram av F-gaser som pågår i Europa. Koncernen har även producerat sina första enheter vid den nya fabriken i Padua, Italien som fördubblar kapaciteten inom miljövänlig kylteknik. Även koncernens bolag i Kina har haft en god försäljningsutveckling på den inhemska marknaden.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick till 263 mkr (197) under det första kvartalet, vilket är en ökning med 33 procent (-19). Negativa valutakurseffekter ingår i rörelseresultatet med 10,3 mkr (3). Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent (5,7). Det förbättrade resultatet beror på volymökningar, genomförda besparingar och positiva förvärvseffekter.

Resultatet före skatt uppgick till 248 mkr (182). Periodens resultat uppgick till 184 mkr (135). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,42 kronor (1,05).

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 323 mkr 2021 jämfört med 218 mkr för 2020. Förändringen beror på ett högre resultat under kvartalet samt lägre betald skatt.

Rörelsekapitalet har minskat med 13 mkr under det första kvartalet jämfört med en ökning på 21 mkr föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 337 mkr (197). Förändringen i rörelsekapital mellan åren beror främst på lägre lageruppbyggnad under kvartalet.

Bolaget har vid periodens utgång beviljade kreditfaciliteter uppgående till 4 273 mkr (4 165), varav outnyttjade krediter uppgår till 1 608 mkr (1 383). Totalt har nettoskulden minskat med 314 mkr. Koncernen har en balanserad förfallostruktur och inga lån som förfaller under 2021.

INVESTERINGAR

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -317 mkr (-219) och avser framför allt rörelseförvärv och investeringar i anläggningstillgångar. Under första kvartalet förvärvades Sinclair Global Group, Complete Air Supply och Coolair (föregående år förvärvades ACD Trade). Koncernen har tack vare det goda kassaflödet utnyttjat mindre av beviljad kreditram samt amorterat lån med 111 mkr.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

I slutet av 2020 förvärvades 85% av Sinclair Global Group som ingår i koncernens redovisning från 1 januari 2021. Sinclair har sitt huvudkontor i Brno, Tjeckien med försäljningskontor i Slovakien, Ungern och Kroatien. Sinclair säljer luftkonditionering och värmepumpar till ett flertal länder och merparten av försäljningen består av HVAC produkter av det egna varumärket Sinclair. Sinclairs årsomsättning uppgår till 410 mkr och de har 110 anställda.

Bolaget har under det första kvartalet förvärvat 100% av aktierna i Complete Air Supply (CAS) i Australien. Bolaget är verksamt inom HVAC och har ett sortiment som kompletterar framförallt ACD Trade väl och som gör att Beijers erbjudande blir mer heltäckande till bostäder och kommersiella fastigheter. CAS har en årlig omsättning på ca 140 mkr, med 40 anställda fördelat på 2 filialer. Bolaget ingår i koncernens redovisning from den 1 februari 2021.

Luftkonditionering är ett prioriterat tillväxtområde för Beijer Ref och koncernen växer stadigt inom detta område både organiskt och genom förvärv. Tillväxtstrategin förstärks av förvärvet av 60% av aktierna i Coolair Klimasysteme GmbH i Tyskland som har en omsättning på ca 100 mkr och med drygt 25 anställda. Bolaget ingår i koncernens redovisning från och med den 1 mars 2021 och förstärker Beijer Refs närvaro i Tyskland som är en stor och viktig marknad i Europa.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

Beijer Ref är relativt konjunkturokänsligt då cirka hälften av bolagets försäljning sker till slutkunder verksamma inom livsmedelsindustrin. En eventuell nedgång motverkas av att livsmedelsindustrin behöver ställa om till miljövänliga system, vilket ökar efterfrågan på bolagets produkter. Detta tillsammans med en ökad levnadsstandard driver vår försäljningsutveckling. I dagsläget bedömer bolaget att covid-19 kommer att ha en mindre effekt på resultatet under 2021. Beijer Ref gör bedömningen att nettobesparingar på ca 20 mkr haft effekt under kvartalet inklusive stödåtgärder på 2 mkr, men att omsättningen inte påverkats nämnvärt under 2021.

Per Bertland har informerat Beijer Ref ABs styrelse om att han kommer att avgå som CEO. Övergången kommer att ske när en efterträdare har utsetts, vilket förväntas ske efter sommaren 2021.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman hölls den 15 april 2021. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2020. Av det föreslagna beloppet motsvarar 2,50 kronor per aktie en ordinarie utdelning och 0,50 kronor är en extra utdelning. Utbetalning av utdelningen ska ske i två delbetalningar: den första med 1,80 kr per aktie och den andra med 1,20 kr per aktie (0,40 efter split). Total utdelning uppgår till 379,6 mkr baserat på antal utestående aktier. Avstämningsdagar är 19 april 2021 och 8 oktober 2021. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 22 april 2021 för den första utbetalningen och 13 oktober 2021 för den andra utbetalningen.

Stämman beslutade även att genomföra en aktiesplit 3:1 med avstämningsdag 26 april 2021, Vidare beslutade stämman att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTIP 2021/2024 för nyckelpersoner inom koncernen. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att erbjuda deltagarna i LTIP 2018/21 återköp av köpoptioner utställda i LTIP 2018/2021.

OM AKTIEN

Sedan den 2 januari 2019 finns Beijer Refs B-aktie på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Aktiekapitalet i Beijer Ref uppgår till 371 685 513 kronor fördelat på 127 434 690 aktier, och därmed ett kvotvärde på 2,92 kronor. Det finns två aktieslag, A-aktier och B-aktier, vilka representerar tio respektive en röst. Beijer Ref hade 11 520 aktieägare den 31 mars 2021 (9 101). Andelen utländska ägare uppgår till 4,1% (4,5) motsvarande ett innehav av kapitalet om 54,9% (59,6). Per 31 mars 2021 finns 9 918 720 A-aktier och 117 515 970 B-aktier. Bolagets tio största aktieägare innehar 77,2% (78,6%) av rösterna och 62,1% (64,5) av kapitalet. Snittomsättningen för Beijeraktien var i kvartalet 149 369 aktier (184 243) per dag till ett genomsnittligt inköpspris om kronor 363 (233). Slutkursen den 31 mars 2021 uppgick till 383 kr (179). Marknadsvärdet uppgick per 31 mars 2021 till 48,8 miljarder kronor (22,8).

RISKBESKRIVNING

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster.

Beijer Ref påverkas som andra globala företag av pandemier och under 2020 påverkades koncernen av covid-19. Bolaget bedömer att covid-19 kommer ha mindre effekt på resultatet under 2021. Bolaget vidtar nödvändiga åtgärder för att minska effekten och följer WHO’s rekommendationer.

Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå på värdering

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat består av tre innehav där det ena (15 mkr) avser noterade andelar och värderas till marknadsvärdet på balansdagen (värderingsnivå 1). De två andra innehaven (29 mkr) är onoterade innehav och värderas till uppskattat verkligt värde (värderingsnivå 3). Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, såsom kundfordringar och andra fordringar samt likvida medel, uppgår per balansdagen till 4 049 mkr och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde såsom leverantörsskulder, leasingskulder och upplåning samt andra långfristiga skulder, uppgår till 7 165 mkr.

Finansiella räntebärande skulder såsom lån kopplade till finansiering är upptagna till upplupet anskaffningsvärde och anses utgöra en god uppskattning av verkligt värde med hänsyn till bindningstiden och räntesättningen.

TELEFONKONFERENS Q1 2021

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2021. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 22 april kl.10.00 CET.

Audiocast & telekonferens

Webcast: https://financialhearings.com/event/13648

Telekonferens: Ring in på nr SE: +46 8 505 583 69

UK: +44 33 330 092 65 US: +1 833 249 8406

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida från klockan 08.40 den 22 april.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 22 april 2021

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO

För mer information om denna delårsrapport:

Per Bertland, CEO – växel, 040-35 89 00

Maria Rydén, CFO – växel, 040-35 89 00

Denna rapport är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 08.30 CET.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kort om Beijer Ref

Beijer Ref-koncernen är fokuserad på handels- och distributörsverksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värme­pumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv
logistik och lagerhållning.

Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som inne­fattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom
kylområdet och har en betydande position inom luft­­konditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex
geo­grafiska segment: Norden, Södra Europa, Central­europa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både
organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar
nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma
månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender

• Delårsrapport för andra kvartalet 2021 publiceras den 15 juli 2021.

• Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 publiceras den 19 oktober 2021.

• Delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 publiceras den 27 januari 2022.

www.beijerref.com