Search glas

17-04-24

Beijer Ref Q1 2017

En bra inledning på året

Nettoomsättningen under första kvartalet 2017 ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 218 mkr (1 967). Ökningen beror på förvärv och en god utveckling på de europeiska marknaderna.

Marknadsområdena OEM och Komfortkyla har inlett året starkt. Marknadsområdet Kommersiell kyla är stabilt.

Rörelseresultatet för första kvartalet 2017 uppgick till 107 mkr (89). Det är en ökning med 20 procent jämfört med samma period föregående år.

Periodens resultat uppgick till 72 mkr (61), en ökning med 18 procent jämfört med samma period föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 1,63 kronor (1,35).

Koncernchefen kommenterar

En bra inledning på året 

Både omsättning och rörelseresultat visar tvåsiffrig ökning under det första kvartalet. Även om det finns osäkerhet i marknaden, bland annat på grund av presidentvalet i Frankrike och förhandlingarna om Brexit, ser vi överlag en god utveckling både makroekonomiskt och i vår egen bransch. Inköpschefsindex (PMI) är starkt på alla våra större marknader och den pågående omställningen till miljövänligare köldmedier ger goda affärsmöjligheter med både nya och befintliga kunder.

Starkt i Europa 

Den organiska tillväxten för kvartalet var drygt 3 %. På de europeiska marknaderna har tillväxten varit god och vi bedömer att utvecklingen där fortsätter i positiv riktning under kommande kvartal. Efterfrågan fortsätter att öka på miljövänliga koldioxidbaserade lösningar. Det är i sin tur en effekt av EU:s beslut att fasa ut köldmedier med stor påverkan på växthuseffekten.

   I Sydafrika var sommaren ovanligt blöt och kall. Försäljningen av luftkonditioneringsutrustning är väderberoende och har på grund av det dåliga vädret i södra Afrika inte motsvarat våra förväntningar. Region Asia Pacific är i nivå med förra året. I Australien fattades nyligen beslut om att inleda utfasning av äldre köldmedier under 2018, vilket bedöms få positiva marknadseffekter på sikt. 

   En milstolpe under kvartalet var leveransen av det första miljövänliga koldioxidbaserade kylsystemet till Chile. Uppdraget utfördes av dotterbolaget SCM Frigo och är koncernens första installation i Sydamerika.

Kraftig tillväxt för OEM och Komfortkyla 

Tillväxten inom marknadsområdena OEM och Komfortkyla fortsätter. Under första kvartalet ökade försäljningen inom Komfortkyla med 20 % (varav 10 % organisk tillväxt).

   För marknadsområdet OEM var tillväxten 22 % (varav 17 % organisk tillväxt) och vi bedömer att OEM-tillverkningen har ytterligare potential. Vi har de senaste åren sett en ökad efterfrågan på skräddarsydda, miljövänliga lösningar för stora anläggningar, till exempel stora livsmedelsbutiker. Satsningen på OEM förstärks under 2017, bland annat genom att produktportföljen utökas med miljövänliga lösningar för små och medelstora butiker.

Fortsatt arbete med digitalisering 

Vår nya organisation är på plats, med landschefer på alla stora marknader. Det ger oss möjlighet att på ett bättre sätt koordinera inköp, logistik och marknadsföring. På flera marknader arbetar vi med ett antal separata varumärken i butiksledet, för att kunna anpassa vårt erbjudande på bästa sätt mot olika kundsegment och regioner.

   Vi fortsätter arbetet med att digitalisera vår verksamhet och räknar med att lansera vår första koncerngemensamma e-commerce-lösning under året. Den kommer att möjliggöra nya sätt för kunderna att beställa och kan hjälpa oss att nå nya kundgrupper.

   Parallellt fortsätter vi arbetet med att frigöra kapital genom en översyn av lagerhållning och kredittider. Vi kommer också under året att intensifiera vårt hållbarhetsarbete och därmed skapa stöd och rutiner för organisationen. 

   Vi accelererar arbetet med våra förvärv och hoppas kunna presentera nya under året. Ovanstående faktorer, tillsammans med gynnsamma makroekonomiska förhållanden, gör att vi ser optimistiskt på 2017.

Per Bertland

Första kvartalet 2017

Omsättning 

Beijer Ref ökade nettoomsättningen med 12,7 procent till 2 218 mkr (1 967) under första kvartalet 2017. Omsättningsökningen kommer främst från det förvärvade bolaget HRP. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 3,1 procent. Ökningen av den organiska omsättningen förklaras huvudsakligen av en förbättring på flertalet av de europeiska marknaderna.

Resultat 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 107 mkr (89) under det första kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 20,3 procent. Resultatuppgången är en följd av den goda utvecklingen på de europeiska marknaderna.

Rörelsemarginalen i kvartalet ligger något högre jämfört med samma period föregående år, 4,8 procent (4,5).

Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatuppgången 10,2 procent under kvartalet. Under första kvartalet uppgick koncernens finansnetto till -7 mkr (-4). Resultatet före skatt var 100 mkr (85). Periodens resultat var 72 mkr (61). Resultat per aktie uppgick till 1,63 kronor (1,35).

Kassaflöde 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 95 mkr under det första kvartalet 2017 jämfört med 87 mkr under motsvarande period föregående år. Rörelsekapitalet har under det första kvartalet minskat med 88 mkr jämfört med en ökning om 95 mkr under motsvarande period föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 183 mkr mot -8 mkr under föregående år.

Rörelsekapitalet vid ingången av 2017 var högre än vid ingången av 2016, vilket har medfört ett lägre kapitalbehov än under motsvarande period föregående år.

Investeringar 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 21 mkr (21) under det första kvartalet.

Viktiga händelser under året

Som ett led i Beijer Refs målsättning att ligga i framkant för övergång till miljövänlig kylteknik levererades under kvartalet det första miljövänliga koldioxidbaserade kylsystemet till Chile. Detta är koncernens första installation i Sydamerika och ligger i linje med Beijer Refs fokus på koldioxid och annan miljövänlig kylteknik för att bidra till en lägre påverkan på växthuseffekten.  

Riskbeskrivning 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse­resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Malmö, den 24 april 2017

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO och koncernchef

För mer information: 

Per Bertland, CEO – växel 040-35 89 00

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 24 april 2017 kl. 08.30 CET.

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen förutom vad som anges i det följande.

Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2017 bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

Kort om Beijer Ref  

Beijer Refkoncernen är fokuserad på handels- och distributörsverksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värmepumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och lagerhållning.

      Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som innefattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luftkonditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, Södra Europa, Centraleuropa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter 

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender 

•     Delårsrapport för andra kvartalet 2017 publiceras den 14 juli 2017.

•     Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 publiceras den 20 oktober 2017.

Beijer Ref AB

Stortorget 8, 211 34 Malmö

Telefon 040-35 89 00

Organisationsnummer 556040-8113

www.beijerref.com

Totalsumman i tabeller och räkningar summerar inte alltid på grund av avrundningsdifferenser.

Syftet är att varje delrad ska överensstämma med sin ursprungskälla och därför kan avrundningsdifferenser uppstå.