Search glas

16-04-20

Beijer Ref Q1 2016

Stabil inledning på året

Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års förvärv samt organisk tillväxt i marknadsregion Södra Europa och inom segmentet luftkonditionering.

Rörelseresultatet uppgick till 89 mkr (94). Det lägre resultatet beror i huvudsak på negativa valutaeffekter i Sydafrika och Norge.

Periodens resultat var oförändrat 61 mkr (61).

Resultat per aktie uppgick till 1,35 kronor (1,39).

Koncernchefen kommenterar

Stabil inledning på året

Året har inletts med organisk tillväxt på de flesta av våra geografiska marknader och med en positiv utveckling för försäljningen av luftkonditionering.

Vår största region Södra Europa visar en organisk tillväxt på 6 procent, jämfört med första kvartalet 2015. Även i Tyskland ser vi en försäljningsutveckling över förväntan, medan våra nordiska marknader öppnat året något svagare än föregående år. I år inföll påsken under första kvartalet, vilket ger något färre försäljningsdagar än motsvarande kvartal förra året. Vi ser negativa valutaeffekter på grund av den svagare norska kronan men framförallt i Afrika påverkas resultatet av negativa valutaeffekter. Där har den sydafrikanska randen försvagats så kraftigt att vi trots en organisk tillväxt på 13 procent får en omsättning som är 15 procent lägre räknat i svenska kronor, jämfört med samma period förra året. I Asia Pacific går integrationsarbetet av våra nya verksamheter i Australien och Nya Zeeland enligt plan, och kommer att bidra positivt till omsättning och resultat under året.

Vi har under perioden sett en försäljningsökning inom luftkonditionering, där Toshiba och övriga varumärken utvecklas väl med Södra Europa som motor. Under perioden ökade försäljningen av luftkonditionering med 19 procent jämfört med första kvartalet 2015. Efterfrågan på luftkonditionering är till viss del konjunkturell och vi ser nu effekten av den stärkta marknadsutvecklingen i Södra Europa.

Under första kvartalet fortsatte arbetet med att utveckla vårt erbjudande kring miljövänliga och energieffektiva kylsystem. Vi fortsätter också arbetet med att effektivisera våra logistikflöden, vilket kommer att innebära fortsatt kapitalrationalisering. Under 2015 genererade arbetet med att effektivisera våra flöden en nettominskning av rörelsekapitalet med 140 mkr. Under första kvartalet 2016 fortsätter kapitalbindningen att minska.

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA (Competition & Markets Authority) har under Q1 inlett en granskning av vårt förvärv av HRP Ltd med 15 filialer i Storbritannien. Vår bedömning är att granskningen ska vara klar under andra kvartalet i år och att integrationen av verksamheten då kan inledas.

April har börjat starkt och vi går in i andra kvartalet med tillförsikt. Vi har stabil organisk tillväxt på många av våra nyckelmarknader. Vårt integrationsarbete i Asia Pacific går bra, vilket på sikt kan minska säsongsvariationerna i koncernens försäljning. Sammantaget ser 2016 ut att bli ett spännande år för Beijer Ref.

Per Bertland

Koncernchef, Beijer Ref

Första kvartalet 2016

Omsättning

Beijer Ref ökade nettoomsättningen med 6,6 procent till 1 967 mkr (1 846) under första kvartalet 2016. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 3,3 procent. Bakom omsättningsökningen ligger en god utveckling i marknadsregion Södra Europa och stabil organisk tillväxt på flera andra marknader.

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till 89 mkr (94) under det första kvartalet. Resultat­nedgången förklaras bland annat av valutaeffekter i Afrika och Norge, engångskostnader för juridisk rådgivning i samband med CMA:s granskning av förvärvet av HRP Ltd i Storbritannien samt ett något lugnare första kvartal i Norden. De nyförvärvade bolagen i Australien och Nya Zeeland har bidragit positivt till resultatet. Justerat för valuta­kursförändringar var den organiska rörelseresultatminskningen 5,3 procent.

Under första kvartalet uppgick koncernens finansnetto till -4 mkr (-9). Resultatet före skatt var 85 mkr (85). Periodens resultat var 61 mkr (61). Resultat per aktie uppgick till 1,35 kronor (1,39).

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet är 87 mkr under det första kvartalet 2016 jämfört med 83 mkr under motsvarande kvartal föregående år. Ökningen kommer huvudsakligen från lägre skattebetalningar innevarande år. Rörelsekapitalet har under det första kvartalet ökat med 95 mkr mot 74 mkr i samma period föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på -8 mkr mot 9 mkr under föregående år. Det första kvartalet varje år har normalt ett negativt kassaflöde pga uppbyggnad av rörelsekapital inför högsäsongen.

Investeringar

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 21 mkr (154) under de första tre månaderna 2016. Inga förvärv gjordes i perioden.

Viktiga händelser under året

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA (Competition & Markets Authority) har under första
kvartalet inlett en granskning av vårt förvärv av HRP Ltd med 15 filialer i Storbritannien. Vår bedömning är att granskningen ska vara klar under andra kvartalet i år och att integrationen av verksamheten då kan inledas.

Riskbeskrivning

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen förutom vad som anges nedan. Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2016 bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

Malmö, den 20 april 2016

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO och koncernchef

För mer information:

Per Bertland, CEO – växel 040-35 89 00

Jonas Lindqvist, CFO – växel 040-35 89 00

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kort om Beijer Ref

Beijer Refkoncernen är fokuserad på handels- och distributörsverksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värmepumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och lagerhållning.

Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som innefattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luftkonditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, södra Europa, Centraleuropa, östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt skall ske både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender

- Delårsrapport för andra kvartalet publiceras den 15 juli 2016.

- Delårsrapport för tredje kvartalet publiceras den 19 oktober 2016.

- Bokslutskommuniké för 2016 publiceras i februari 2017.

- Årsredovisning för 2016 publiceras i mars 2017.

Stortorget 8, 211 34 Malmö

Telefon 040-35 89 00

Organisationsnummer 556040-8113

www.beijerref.com