Search glas

15-04-23

Beijer Ref Q1 2015

Oceanien – ny marknad

Kvartal 1 2015

Nettoomsättningen uppgick till 1 845,7 mkr (1 581,0).

Rörelseresultatet uppgick till 94,2 mkr (71,3).

Periodens resultat uppgick till 60,5 mkr (45,6).

Vinsten per aktie uppgick till 1,39 kronor (1,03).

Omsättningstillväxt på 16,7 procent och rörelseresultatförbättring på 32,1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Organisk ökning av omsättningen med 2,5 procent och organisk ökning av rörelseresultatet med 10,0 procent.

Förvärv av kylgrossisten RNA Engineering & Trading i Malaysia.

Förvärv av kylgrossisten Patton i Nya Zeeland, Australien, Thailand och Indien.

Exklusivt distributionsavtal med den amerikanska kylkoncernen Carrier International Corporation för komfortkylaprodukter i Europa.

Koncernchefen kommenterar

Sydeuropa tinar upp?

Beijer Ref inleder 2015 med ett starkt första kvartal, där det kanske största glädjeämnet är att Sydeuropa – som står för cirka 40 % av koncernens totala försäljning – visar tecken på återhämtning från den recession som inleddes med finanskrisen 2008. Detta i kombination med att de förvärv som gjorts under 2014 och första kvartalet 2015 bidrar positivt till resultatet. Marknaden visar åter en underliggande styrka och priserna på köldmedier stiger. Detta är bidragande orsaker till att Beijer Ref under första kvartalet kunde öka omsättningen med 16,7 % till ett rörelseresultat på 94,2 mkr - en ökning med 32,1 % jämfört med samma period 2014.

     De nordiska marknaderna hade också en stark öppning på året, inte minst beroende på att Beijer Refs egenutvecklade miljö­vänliga kylsystem fortsätter att vinna mark. Koncernens strategi med ökat fokus på egen tillverkning av miljövänliga kylsystem har fått en lovande start. Skandinavien ligger långt framme avseende övergången till den nya tekniken.

     Även i Centraleuropa fortsätter verksamheten stabilt och Beijer Ref kan nu sägas ha fått fotfäste på den viktiga tyska marknaden. Här etablerade vi oss så sent som 2012, och sedan dess har Beijer Ref i Tyskland visat tillväxt. Även Holland och Belgien visar tillväxt, medan Storbritannien stagnerat något. Östeuropa utvecklas positivt, dock i lugnare takt.

     Det största glädjeämnet i Europa är som sagt Sydeuropa, där framförallt Frankrike och Italien åter växer efter en relativt lång period av stagnation. Förutom starkare marknader börjar genomförda marknadssatsningar ge resultat.

     I A&A (Afrika och Asien) fortsätter Sydafrika sin positiva utveckling med goda utsikter att stärka positionerna ytterligare i de närliggande länderna Botswana, Namibia, Mocambique och Zambia.

Expansionen fortsätter

Samtliga bolag som har förvärvats under 2014 är integrerade i Beijer Ref-organisationen och koncernen blickar framåt mot nya
möjligheter att expandera såväl i som utanför Europa.

     På de europeiska marknaderna började året bra med den viktiga nyheten att Beijer Ref och den världsledande amerikanska kylkoncernen Carrier International Corporation tecknat ett exklusivt distributionsavtal som ger Beijer Ref distributionsrätt i de flesta europeiska länder avseende Carriers konkurrenskraftiga produktserie DX, inklusive reservdelar, inom segmentet komfortkyla.

     Koncernen stärkte kort därefter positionen i Asien - samtidigt som Oceanien blev en ny del av den globala verksamheten - genom förvärvet av Nya Zeelands ledande kylgrossist Patton. Förvärvet omfattar även Pattons bolag i Australien, Thailand och Indien, vilket ligger helt i linje med Beijer Refs strategi att växa utanför Europa.

     Även kylgrossisten RNA Engineering & Trading i Malaysia förvärvades under det första kvartalet. Detta kompletterar både Beijer Refs befintliga verksamhet i Thailand och förvärvet av Pattons fyra bolag i Asien och Oceanien.

Fortsatt offensiv satsning

Det europeiska logistikprojekt som inleddes under andra halvan av 2014 fortlöper enligt plan. Ett övergripande mjukvarusystem implementeras just nu på några av de största marknaderna i Syd- och Centraleuropa, med syfte att minska kapitalbindningen genom effektivare logistik. Signalerna från de länder som kommit längst är lovande.

     Den positiva marknadsutvecklingen, möjligheten till nya intressanta förvärv och effekterna av de gynnsamma valutaeffekter på grund av den svaga svenska kronan vi ser just nu gör att det är med försiktig optimism jag blickar fram mot kommande kvartal.

Per Bertland

CEO, Beijer Ref AB

Om Beijer Ref

Beijer Ref är en av världens största kylgrossister och ledande i Europa. Koncernen erbjuder konkurrenskraftiga och innovativa lösningar inom kyla och luftkonditionering med kundanpassade produkter, egenutvecklade miljövänliga och energieffektiva kyl­aggregat och hög service.

Omsättning

Beijer Ref ökade omsättningen med 16,7 procent till 1 845,7 mkr (1 581,0) under första kvartalet 2015. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 2,5 %. Förvärv stod för 4,1 % av ökningen.

Beijer Ref är verksamt inom tre marknadsområden: kommersiell kyla, industriell kyla samt HVAC (komfortkyla). Koncernen delar in verksamheten på den globala marknaden i sex geografiska segment: Norden, Centraleuropa, Östra Europa, Södra Europa, A&A (Afrika & Asien) samt Oceanien.

Bakom kvartalets omsättningsökning ligger en god utveckling i Syd- och Centraleuropa, Norden och A&A, förvärv samt en svagare svensk krona.

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till 94,2 mkr (71,3) under det första kvartalet. Resultatuppgången kan främst förklaras med ökad försäljning i Norden, Syd- och Centraleuropa samt Sydafrika. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 10,0 %.

Koncernens finansnetto uppgick till -9,3 mkr (-7,5) under det första kvartalet. Lån med anledning av gjorda förvärv förklarar skillnaden. Resultatet före skatt var 84,9 mkr (63,8). Resultatet efter skatt var 60,5 mkr (45,6). Vinst per aktie uppgick till 1,39 kronor (1,03).

Övrig ekonomisk information

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 153,6 mkr (28,4) under de första tre månaderna 2015, varav den största delen avser förvärvet av Patton. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 618,6 mkr (420,4) den 31 mars 2015. Det egna kapitalet uppgick till 2 733,6 mkr (2 467,2). Nettoskulden var 1 550,0 mkr (1 234,8). Soliditeten uppgick till 44,0 procent (46,6). Medeltalet anställda var under perioden 2 243 (2 158).

Viktiga händelser under året

I januari tecknade Beijer Ref avtal med den världsledande amerikanska kylkoncernen Carrier International Corporation som ger den svenska kylgrossisten exklusiv rätt att distribuera Carriers produktserie DX inom segmentet komfortkyla, samt all tillhörande service av dessa i Europa.

I februari förvärvade Beijer Ref samtliga aktier i kylgrossistbolaget RNA Engineering & Trading med huvudkontor i Kuala Lumpur, Malaysia. Bolaget omsätter ca 45 mkr och är ledande kylgrossist den malaysiska marknaden för kommersiell kyla, vilket uppskattas vara värd närmare 480 mkr med en stabil tillväxt på ca tio procent per år.

I mars förvärvades samtliga aktier i kylgrossistbolaget Patton med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland, och verksamhet i Nya Zeeland, Australien, Indien och Thailand. Patton grundades 1923, omsätter ca 400 mkr och är Nya Zeelands ledande kylgrossist med viss försäljning av egentillverkade produkter. Förvärvet ger Beijer Ref fotfäste på de viktiga marknaderna Nya Zeeland, Australien och Indien, samtidigt som det förstärker den befintliga verksamheten i Thailand.

Riskbeskrivning

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, person­beroende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Kommande rapporter

- Sexmånadersrapport för 2015 publiceras den 17 juli 2015.

- Niomånadersrapport för 2015 publiceras den 22 oktober 2015.

- Bokslutskommuniké för 2015 publiceras i februari 2016.

- Årsredovisning för 2015 publiceras i mars 2016.

Malmö den 23 april 2015

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO

För mer information:

Per Bertland

växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73

Jonas Lindqvist, CFO

växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

www.beijerref.com