Search glas

23-11-30 regulatorisk

Beijer Ref presenterar nya finansiella mål

Beijer Refs styrelse har beslutat om nya finansiella mål. De nya målen grundar sig på fortsatt bra möjligheter för tillväxt samt en ökad tydlighet gentemot marknaden och investerare.

Christopher Norbye, CEO Beijer Ref, kommenterar:

”Vi ser att marknaden har utvecklats positivt och bolaget befinner sig i en god position. Den befintliga plattformen är stark och vi fortsätter att bygga för ytterligare tillväxt.”

Nya finansiella mål de kommande fem åren:

Nytt mål: Försäljningstillväxt på 10-15% per år

Tidigare mål: Växa i högre takt än marknaden

Nytt mål: EBITA-marginal på 10-12%

Tidigare mål: Inget externt mål kommunicerat

Nytt mål: Avkastning på operativt kapital (ROOC*) ska vara minst 12%

Tidigare mål: Avkastning på operativt kapital (ROOC) ska vara minst 12%

Nytt mål: Nettoskuld ska inte överstiga 3 x EBITDA över tid, med undantag för påverkan av IFRS 16 och pensionsskuld

Tidigare mål: Soliditet på minst 30%

Nytt mål: Dela ut minst 30% av vinsten efter skatt

Tidigare mål: Dela ut mer än 30% av vinsten efter skatt

På kapitalmarknadsdagen som äger rum idag med start klockan 13:00, kommer CEO Christopher Norbye och andra medlemmar ur koncernledningen att presentera Beijer Refs övergripande strategi, en fördjupning inom respektive divisioner, verksamhetens finansiella utveckling inklusive finansiella mål.

Malmö, 30 november 2023
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Joel Davidsson
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
E.post jdn@beijerref.com

Niklas Willstrand
Director of Global Communications
Telefon +46 40-35 89 00
E.post nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 45 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien. Hemsida: www.beijerref.com

*Rörelseresultatet (EBIT) för den senaste 12-månadersperioden ändras till rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) exklusive jämförelsestörande poster i relation till genomsnittligt operativt kapital.

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-30 08:30 CET.