Search glas

21-03-15 regulatorisk

Beijer Ref kallar till ordinarie bolagsstämma

Beijer Ref föreslår aktiesplit 3:1 och ändrad fördelning på utdelningen

Styrelsen i Beijer Ref föreslår en aktiesplit 3:1 för att öka likviditeten i aktien. Registreringsdag för spliten är den 26 april. Med anledning av detta, för att få jämna belopp efter spliten,

föreslår styrelsen en oförändrad utdelning på 3 kronor per aktie men med en fördelning om 1,80 respektive 1,20 kronor (0,40 kr per aktie efter aktiesplit) per utbetalningsdag, jämfört med tidigare förslag på 1,75 och 1,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är 19 april för första utbetalningen respektive 8 oktober 2021 för den andra utbetalningen.

Den fullständiga kallelsen följer direkt nedan.

Malmö i mars 2021

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

eller

Maria Rydén, CFO

Telefon 040-35 89 00

Kallelse till årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Beijer Ref AB, org.nr 556040-8113, med säte i Malmö, kallar härmed

till årsstämma torsdagen den 15 april 2021

Med hänsyn till den rådande extraordinära situationen med coronaviruspandemin och gällande myndighetsföreskrifter kommer bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler att enbart genomföras genom poströstning. Beijer Ref AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom poströstning ska

•      dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per

       onsdagen den 7 april 2021,

•      dels senast onsdagen den 14 april 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett

       sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten                                         är Beijer Ref AB tillhanda senast angiven dag.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar poströsta måste, förutom att avge sin poströst enligt nedan, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn och bör meddela sin förvaltare om detta i god tid före den 7 april 2021. Bolagsstämmoaktieboken kommer att beakta rösträttsregistreringar som är genomförda senast den 9 april 2021.

Poströstning

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Beijer Ref’s webbplats www.beijerref.com/sv/bolagsstamma. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Beijer Ref AB tillhanda onsdagen den 14 april 2021 (gärna före kl. 16.30). Formuläret kan skickas med e-post till lpl@beijerref.com eller per post/bud till Beijer Ref AB, Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.beijerref.com/sv/bolagsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas.

Vid frågor om poströstningsförfarandet eller för att få poströstningsformuläret tillsänt per post, vänligen kontakta Beijer Ref AB, på telefon 040 – 35 89 00 (måndag – fredag kl. 8.30 – 16.30) eller per e-post lpl@beijerref.com.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.     Val av ordförande vid stämman.

2.     Val av två justeringsmän.

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.     Godkännande av dagordning.

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen                                 och koncernrevisionsberättelsen.

7.     Beslut om

       a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen                            och koncernbalansräkningen

       b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

       c) godkännande av ersättningsrapporten

        d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

9.     Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna.

10.   Fastställande av revisionsarvode.

11.   Val av styrelseledamöter

       (a) Kate Swann (omval)

       (b) Joen Magnusson (omval)

       (c) Albert Gustafsson (omval)

       (d) Per Bertland (omval)

       (e) Frida Norrbom Sams (omval)

       (f) Kerstin Lindvall (nyval)

       (g) William Striebe (nyval)

12.   Val av styrelseordförande.

13.   Val av revisorer.

14.   Beslut om aktiesplit och därmed sammanhängande ändringar i bolagsordningen.

15.   Beslut om ändringar i bolagsordningen.

16.   Beslut om återköp av köpoptioner i LTIP 2018/2021.

17.   Beslut om styrelsens förslag till implementering av ett långsiktigt aktiebaserat

       incitamentsprogram (LTIP) 2021/2024 genom (A) utfärdande av aktieoptioner i Beijer Ref,

       (B) bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, och (C) god-

       kännande av överlåtelse av återköpta aktier till deltagare i incitamentsprogrammet.

18.   Stämman avslutas.

Förslag

Punkt 2 – Val av två justeringsmän

Albert Gustafsson representerande EQT Partners samt Patricia Hedelius representerande AMF Pension föreslås att justera protokollet från årsstämman eller vid förhinder för någon av dem, den som styrelsen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Punkt 4 – Godkännande av dagordning

Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas.

Punkt 5 – Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Årstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad då detta tillstyrkts av årsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till årssstämma.

Punkt 7 (b) – Utdelning

Med en mindre omfördelningen mellan utbetalningsbeloppen till följd av den föreslagna aktiespliten, föreslår styrelsen följande. Från den tillgängliga vinsten om 1 412 040 000 kr ska utdelning ske till ett belopp om 3,00 kr per aktie vilket innebär en total utdelning om 379 610 000 kr. Av det föreslagna beloppet motsvarar 2,50 kr per aktie ordinarie utdelning och 0,50 kr en extrautdelning som kompensation för den lägre utdelning som utbetalades 2020. Utdelningen ska utbetalas i två utbetalningar, den första med 1,80 kr per aktie och den andra med 1,20 kr per aktie (0,40 kr per aktie efter split). Som avstämningsdag för första utbetalningen föreslås den 19 april 2021 och den 8 oktober 2021 för den andra avstämningen. Om årsstämman beslutar att godkänna detta förslag kommer den första utbetalningen kunna ske från Euroclear den 22 april 2021 och den andra utbetalningen den 13 oktober 2021.

Punkt 7 (c) – Godkännande av ersättningsrapporten

Det föreslås att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport om ersättning enligt kap. 8, § 53a aktiebolagslagen.

Punkt 1, 8-13 – Val och arvoden

Tommi Saukkoriipi, (SEB Investment Management) och ordförande i valberedningen, Patrica Hedelius (AMF pension); Albert Gustafsson (EQT); Kate Swann (ordförande i Beijer Ref); och Joen Magnusson (eget innehav) har deltagit i valberedningen. Valberedningen har lämnat följande förslag. Aktieägare som tillsammans representerar mer än ca. 70% av det totala antalet röster i bolaget och ca. 53% av bolagets aktiekapital har förklarat att de kommer att stödja förslaget på årsstämman.

Punkt 1 - Valberedningen föreslår Katarina Olsson, General Counsel, Beijer Ref AB, eller, om hon är förhindrad att deltaga, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 - Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 9 - Arvoden ska utgå med ett belopp om 775 000 kr till styrelseordföranden samt 375 000 kr till var och en av styrelseledamöterna, som inte är anställda i bolaget. Arvoden till styrelsens revisionsutskott ska utgå med 100 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 75 000 kr till ledamöterna i utskottet. Valberedningen har informerats om att bolagets styrelse avser att etablera en ersättningsutskott. Arvoden till ersättningsutskottet kommer att utgå med 75 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kr till ledamöterna i utskottet.

Punkt 10 - Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Omval av styrelseledamöterna Kate Swann, Joen Magnusson, Albert Gustafsson, Per Bertland och Frida Norrbom Sams samt nyval av Kerstin Lindvall och William Striebe, samtliga för en mandatperiod intill slutet av följande årsstämma samt att Kate Swann omväljs som styrelsens ordförande. Peter Jessen Jürgensen har avböjt omval.

Kerstin Lindvall är född 1971. Hon är Chief Corporate Responsibility Officer i ICA Gruppen med övergripande ansvar för ICA Gruppens internationella hållbarhetsarbete. Hon är även medlem av ICA Gruppens ledningsgrupp där hennes ledningserfarenhet förutom vad gäller hållbarhet och detaljhandel också innefattar drift och strategisk planering. Kerstin Lindvall är styrelseledamot i KRAV och ledamot av Kemikalieinspektionen. Kerstin Lindvall har en kandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Kerstin Lindvall är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets största aktieägare.

William Striebe är född 1950. Han är oberoende konsult hos WFS Consulting för rådgivning i frågor rörande affärsverksamhet och företagsöverlåtelser. Han har tidigare haft position som vice verkställande director inom Joint Ventures, VD inom Global Business Development, UTC Climate, Controls & Security and har mer än 30 års erfarenhet av UTC/Carrier verksamhet. Han är styrelseledamot i Carrier Midea India PVT. LTD och har erfarenhet från både publika och privata styrelser. William Striebe har en doktorsexamen i juridik från University of Connecticut Law School och filosofie kandidatexamen i historia från Fairfield University. Han är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och till bolagets största aktieägare. Han har varit ledamot i Beijer Refs styrelse under 2009 - 2021 och har således gedigen kunskap om både bolaget och industrin.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängliga på Beijer Refs hemsida, www.beijerref.com/sv/bolagsstamma.

Punkt 12 - Valberedningen föreslår att Kate Swann väljs till ordförande för styrelsen.

Punkt 13 - Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en mandatperiod intill slutet av följande årsstämma. För det fall föreslaget revisionsbolag väljs har meddelats att auktoriserade revisorn Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Beslut om aktiesplit samt ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om aktiesplit så att varje nuvarande aktie delas upp i tre aktier av samma aktieslag, s.k. aktiesplit 3:1. Förslaget innebär att antalet aktier tredubblas och att kvotvärde för varje aktie delas med tre. Efter det att aktiespliten har genomförts kommer det totala antalet aktier i bolaget ha ökat från 127 434 690 aktier till 382 304 070 aktier, fördelat på 29 756 160 A-aktier och 352 547 910 B-aktier. Den föreslagna aktiespliten kommer att resultera i en ändring av aktiens kvotvärde från ca. 2,92 kr till ca. 0,97 kr. För att genomföra spliten föreslås vidare att årsstämman beslutar att ändra § 5 i bolagsordningen så att lägsta antalet aktier uppgår till 103 000 000 och högsta antalet aktier uppgår till 412 000 000.

Syftet med aktiespliten är att öka aktiens likviditet. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avstämningsdag för aktiespliten ska vara den 26 april 2021 och att bemyndiga styrelsen, eller person som styrelsen anvisar, att vidta erforderliga justeringar av beslutet för att möjliggöra registrering av aktiespliten hos Bolagsverket eller för administration hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet måste biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av rösterna och aktierna vid stämman.

Punkt 15 - Beslut om ändringar i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att en ny artikel 12 införs i bolagsordningen för att tillåta insamling av fullmakter och poströstning och till följd härav ändras nuvarande § 12 till § 13:

§12 – Styrelsen får samla in fullmakter enligt den procedur som anges i kap. 7 § 4 st 2 aktiebolagslagen (2005:551). Inför en bolagsstämma kan styrelsen besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning.

Beslutet måste biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av antalet röster och aktier representerade vid stämman.

Punkt 16 – Beslut om återköp av optioner i LTIP 2018/2021

Baserat på beslut av årsstämman 2018 har Beijer Ref infört ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledningspersoner i Beijer Ref Group enligt vilket cirka 60 deltagarna har förvärvat marknadsvärderade köpoptioner till 2 700 000 aktier av serie B i Beijer Ref (efter aktiesplit) till ett lösenpris om ca. 52,67 kr (efter split). Köpoptionerna kan inlösas den 1-30 juni 2021. Styrelsen föreslår att erbjuda återköp av alla köpoptioner per den 31 maj 2021 till ett pris per option motsvarande aktiens volymvägda genomsnittskurs under perioden den 24-28 maj 2021 enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista minus lösenpriset, med förbehåll för kravet att deltagaren ska teckna sig för hela sitt erbjudande i LTIP 2021/2024. Om alla deltagare accepterar återköpserbjudandet kommer kassaflödet till följd av återköpet påverkas med maximalt 186 MSEK baserat på ett aktiepris om 365 kr per aktie (före aktiesplit). Bakgrunden till förslaget är att det anses mer kostnadseffektivt för bolaget att återköpa köpoptionerna i LTIP 2018/2021 än att återköpa nya aktier för att säkra leverans av aktier till LTIP 2021/2024. Beijer Ref avser alltså att behålla återköpta aktier för LTIP 2018/2021 för att säkra framtida incitamentsprogram och att återköp av ytterligare aktier för att säkra leverans av aktier till LTIP 2021/2024 därmed kan begränsas i motsvarande mån.

Punkt 17 – Beslut om styrelsens förslag att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2021/2024

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTIP 2021/2024 (”Programmet”). Programmet, som föreslås omfatta cirka 120 ledningspersoner i Beijer Ref-koncernen, innebär i huvudsak att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Beijer Ref AB (publ) (”Beijer Ref” eller ”Bolaget”) återköpta och redan innehavda aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna i samband med överlåtelse av köpoptionerna erhåller en subvention i form av bruttolönetillägg motsvarande 50 procent av erlagd premie för optionerna.

Programmet består formellt av (A) utställande av köpoptioner på aktier i Beijer Ref,

(B) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt (C) överlåtelse av återköpta och redan innehavda aktier till deltagare i Programmet i enlighet med följande.

All aktieinformation i förslaget hänför sig till antal aktier efter split, om inte annat anges.

(A) Beslut om utställande av köpoptioner på aktier i Beijer Ref

Antalet köpoptioner ska vara högst 2 262 000, motsvarande cirka 0,6 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,4 procent av det totala antalet röster i Bolaget (av Bolaget innehavda aktier medräknade). Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Lösenpriset  för aktierna vid lösen av köpoptionerna ska motsvara 125 procent av det volymvägda genomsnittspriset som erlagts för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under fem handelsdagar omedelbart före överlåtelsen av köpoptionerna till deltagarna.

Rätt att förvärva köpoptioner ska beviljas CEO och ledningsgruppen i Beijer Ref och ytterligare cirka 110 ledningspersoner inom Beijer Ref Group som har direkt möjlighet att påverka koncernens vinst. CEO ska kunna köpa högst 300 000 köpoptioner och övriga medlemmar i ledningsgruppen i Beijer Ref tillsammans med några få verkställande direktörer för större enheter ska kunna köpa högst 60 000 köpoptioner per person. Övriga deltagare delas in i tre kategorier beroende på position, varav den första gruppen med cirka 20 deltagare ska kunna köpa högst 30 000 köpoptioner per person och den andra gruppen med cirka 30 deltagare ska kunna köpa högst 12 000 optioner per person och den tredje gruppen med cirka 55 deltagare ska kunna köpa högst 6 000.

Priset (premien) för köpoptionen ska motsvara marknadsvärdet för köpoptionen vid tidpunkten för transaktionen enligt oberoende värdering av PwC Sverige, i enlighet med Black & Scholes-modellen.

Köpoptionerna är fritt överlåtbara. Beijer Ref kommer dock att förbehålla sig rätt, men inte skyldighet, att återköpa köpoptionerna vid upphörande av anställning eller genom förköpsrätt på sedvanliga villkor fastställda av styrelsen.

I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet bemyndigas styrelsen att besluta om en subvention i form av bruttolönetillägg, maximalt motsvarande 50 procent av den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker i så fall i samband med överlåtelse av köpoptionerna.

Inom ramen för villkoren och bestämmelserna ovan ska styrelsen vara ansvarig för de mer detaljerade villkoren och hantering av Programmet.

(B) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

I syfte att säkerställa Beijer Refs leverans av aktier till deltagarna i Programmet föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma förvärva högst 2 262 000 B-aktier i Bolaget. Avsikten är att utöva bemyndigandet endast om och i den omfattning så krävs för LTIP 2021/2024 programmet beroende på antalet återköpta köpoptioner i LTIP 2018/2021 programmet. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

(C) Beslut om överlåtelse av återköpta och redan innehavda aktier till deltagare i Programmet

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till deltagarna i Programmet överlåter upp till 2 262 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset (med förbehåll för eventuella omräkningar) för att säkerställa leverans av aktier i LTIP 2021/2024 eller andra incitamentsprogram. Överlåtelse ska ske under den tid som deltagarna har rätt att utnyttja köpoptionerna för förvärv av aktier i enlighet med villkoren för Programmet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att ge Beijer Ref möjlighet att leverera aktier i Bolaget till deltagarna i Programmet.

Utspädning, kostnader och påverkan på viktiga nyckeltal

Programmet medför ingen utspädning för befintliga aktieägare eftersom det är baserat på köpoptioner avseende redan utgivna aktier i Bolaget.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den subvention som i samband med överlåtelse av köpoptionerna kan komma att erläggas enligt ovan, de sociala avgifter som belöper på denna subvention, samt finansieringskostnaden för återköpta aktier. Den totala kostnaden för subventionen uppskattas till cirka 19,6 MSEK (före bolagsskatt och 14,7 MSEK efter bolagsskatt) över Programmets löptid. Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 31,4 MSEK som Bolaget erhåller vid försäljningen och överlåtelsen av köpoptionerna. Bolagets finansieringskostnad för återköpta aktier uppskattas till cirka 2,9 MSEK efter bolagsskatt. Samtliga uppgifter är beräknade baserat på en aktiekurs på 365 SEK (före aktiesplit).

Programmet kommer under sin löptid att påverka nyckeltalets resultat per aktie positivt genom bolagets återköp av aktier och negativt på grund av de ovan beskrivna kostnaderna. Nettoeffekten på nyckeltalets resultat per aktie blir obetydlig under Programmets löptid och ingen efter programmets avslutande. Även i övrigt bedöms Programmet medföra endast oväsentlig påverkan på viktiga nyckeltal.

Motiv för Programmet och dess beredning m.m.

Styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom Beijer Ref-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Bolaget. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Beijer Ref-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. Styrelsen anser att programmet är rimligt till sin omfattning och kostnadseffektivt. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Beijer Ref-koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Förslaget till Programmet har beretts och föreslagits av Bolagets styrelse. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

Bolaget har sedan tidigare ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram som upphör i juni 2021.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag enligt punkterna (A) – (C) ovan ska fattas som ett gemensamt beslut med tillämpning av majoritetsreglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, innebärande att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna måste rösta för beslutet.

C. ÖVRIGT

Valberedningens fullständiga förslag redovisas ovan. Valberedningens motiverade yttrande kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.beijerref.com/sv/bolagsstamma senast tre veckor före stämman. Handlingar skickas ut till aktieägare som så begär med angivande av post- eller e-postadress. Årsstämmans aktiebok kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor, Stortorget 8, Malmö.

För information om hantering av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 127 434 690 aktier, representerande totalt 216 703 170 röster, fördelat på 9 918 720 A-aktier, representerande 99 187 200 röster och 117 515 970 B-aktier, representerande 117 515 970 röster, varav 897 980 B-aktier innehas av bolaget, representerande 897 980 röster.

Rätt till information m.m.

Styrelsen och CEO ska, om så begärs av en aktieägare, och förutsatt att styrelsen anser att detta kan ske utan att orsaka bolaget väsentlig skada, tillhandahålla information om förhållanden som kan påverka bedömningen av någon punkt på dagordningen eller omständigheter som kan påverka bolagets relation med något annat koncernbolag. Begäran om sådan information måste lämnas skriftligen till Beijer Ref AB, Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö, eller per e-post till lpl@beijerref.com, senast den 5 april 2021. Informationen tillhandahålls på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida www.beijerref.com/arsstamma senast fem dagar före stämman, dvs. senast den 10 april 2021. Informationen sänds även till aktieägare som så begär med angivande av post- eller e-postadress.

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com