Search glas

15-02-10

Beijer Ref AB

Q4 2014

Stark avslutning på året

Kvartal 4 2014

Nettoomsättningen uppgick till 1 789,7 mkr (1 589,2).

Rörelseresultatet uppgick till 115,5 mkr (98,9).

Periodens resultat uppgick till 82,5 mkr (61,1).

Vinsten per aktie uppgick till 1,91 kronor (1,38).

Omsättningstillväxt på 12,6 procent och rörelseresultatförbättring på 16,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Organisk ökning av omsättningen med 4,8 procent och organisk ökning av rörelseresultatet med 13,0 procent.

Nytt förvärv, GFOI på ön Réunion på södra halvklotet.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 5,00 kronor (4,75) per aktie.

Koncernchefen kommenterar

Stark tillväxt på flera marknader

Med en ökad omsättning på 13 %, varav en organisk tillväxt på 5 % och ett rörelseresultat på 115,5 mkr uppvisade det fjärde

kvartalet den starkaste ökningstakten under 2014, såväl organiskt som totalt – en övertygande avslutning på ett år präglat av ett

flertal strategiskt viktiga beslut och händelser som t ex EU:s beslut om ny f-gasförordning.

          I vissa av koncernens geografiska segment var ökningen kraftig. I Norden ökade omsättningen med 23 procent, i Central­europa med 10 procent och i A & A (Afrika och Asien) uppnådde Thailand 6 procent och Sydafrika 18 procent.

          De nordiska länderna leder utvecklingen när det gäller övergång från f-gaser till miljövänliga köldmedel, vilket gynnar Beijer Ref som har en stark position inom området. Storbritannien fortsätter att övertyga med sitt väl utbygga nationella servicekoncept. På Europas största marknad Tyskland har den verksamhet som Beijer Ref för några år sedan etablerat från grunden nu fått ett rejält fäste.

          Den enskilt största marknadsregionen Södra Europa har däremot fortsatt svårt att komma upp i de nivåer som rådde innan konflikten mellan Ryssland och Ukraina och den europeiska finanskrisen. De fem länderna Sydafrika, Namibia, Botswana,

Mocambique och Zambia visade att Afrika med sitt stora behov av moderna kyl­system är en fortsatt högintressant marknad för

Beijer Ref med 10 procents organisk tillväxt under det fjärde kvartalet.

Nytt förvärv på södra halvklotet

I oktober förvärvade Beijer Ref samtliga aktier i den franska kylgrossisten GFOI (Générale Frigorifique Océan Indien), på ön

Réunion ca 800 km öster om Madagaskar i Indiska oceanen. GFOI omsätter ca 50 mkr och är den ledande kylgrossisten på Réunion, som är ett franskt departement (en administrativ enhet ungefär motsvarande ett svenskt län) med drygt 840 000 invånare och en snabbt expanderande turistindustri. GFOI integreras i Beijer Ref och ska fungera som filial för koncernens franska kylgrossist GFF. Med förvärvet uppnår Beijer Ref därmed en omsättning på drygt 700 mkr på södra halvklotet.

Egna tillverkningen struktureras

Sedan förvärvet av de resterande 49 procenten av aktierna i SCM Frigo i juli 2014 har koncernens nystartade affärsområde Beijer

Ref OEM under ledning av det ledande italienska bolaget utökat satsningen på egen produktion av såväl standardiserade som kundanpassade miljövänliga kylsystem, samt utbildning av kunder och leverantörer i miljövänlig kylteknik under namnet Beijer Ref Academy. Första bolaget utöver SCM Frigo att anamma det nya tillverkningskonceptet var DEM i Vislanda, under namnet SCMREF AB. Den egna verksamheten kommer under 2015 att effektiviseras under ledning av Beijer Refs italienska produktionsbolag.

Carrier DX klart att lanseras under första kvartalet 2015

Under fjärde kvartalet har arbetet med att relansera Carriers tekniskt uppdaterade DX-produkter (komfortkyla) blivit färdigt. Vi är nu redo att på exklusiv basis i flertalet av Europas länder starta upp försäljning och distribution av Carriers värmepumps- och luftkonditioneringsprogram.

2015

Den försvagade svenska kronan har gynnat oss eftersom drygt 95 % av faktureringen sker i utländsk valuta. Nuvarande valutakurser kommer med stor sannolikhet innebära ytterligare positiva valutaeffekter åtminstone under årets första kvartal.

          EU:s beslut om ny f-gasförordning innebär en utfasning av gamla köldmedel, vilket medför att en genomgripande omställning av kylbranschen väntar. Nya miljövänliga köldmedel – antingen naturliga som t ex koldioxid eller syntetiska – kommer att ersätta dagens HFC-baserade teknik. Beijer Ref står väl rustat för denna omställning, med en mångårig erfarenhet inom kol­dioxidbaserade lösningar.

          I linje med företagets utdelningspolicy föreslår Beijer Refs styrelse en höjd utdelning på 5,00 kronor (4,75).

Per Bertland

CEO, Beijer Ref AB

Om Beijer Ref

Beijer Ref är en av världens största kylgrossister och ledande i Europa. Koncernen erbjuder konkurrenskraftiga och innovativa lösningar inom kyla och luftkonditionering med kundanpassade produkter, egenutvecklade miljövänliga och energieffektiva kyl­aggregat och hög service.

Omsättning

Beijer Ref ökade omsättningen med 12,6 procent till 1 789,7 mkr (1 589,2) under fjärde kvartalet 2014. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 4,8 %. Ackumulerat för 12 månader uppgår den organiska tillväxten till 3,1 %. Under helåret 2014 uppgick omsättningen till 7 189.0 mkr (6 595,4).

Beijer Ref är verksamt inom tre marknadsområden: kommersiell kyla, industriell kyla samt HVAC (komfortklimat). Koncernen delar in verksamheten på den globala marknaden i fem geografiska segment: Norden, Centraleuropa, Östra Europa, Södra Europa och A&A (Afrika och Asien).

Bakom kvartalets omsättningsökning ligger en god utveckling i Centraleuropa, Norden och A&A, medan de södra och östra europeiska marknaderna har haft en svagare efterfrågan.

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till 115,5 mkr (98,9) under det fjärde kvartalet. Resultatuppgången kan främst förklaras med ökad försäljning i framförallt Norden, Centraleuropa och A & A. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelse­resultatökningen 13 %.

I föregående års siffror är rörelseresultatet ackumulerat belastat med engångskostnader på 34,2 mkr. Under helåret 2014 uppgick rörelseresultatet till 481,4 mkr (377,7). Exklusive engångskostnader var rörelseresultatet 411,9 mkr föregående år. Organiskt uppgick ökningen för helåret 2014 till 23,0 %.

Koncernens finansnetto uppgick till -8,3 mkr (-7,4) under det fjärde kvartalet. Resultatet före skatt var 107,2 mkr (91,5). Resultatet efter skatt var 82,5 mkr (61,1). Vinst per aktie uppgick till 1,91 kronor (1,38). Under helåret 2014 uppgick koncernens finansnetto till -34,9 mkr (-31,1). Resultatet före skatt var 446,5 mkr (346,6). Resultatet efter skatt uppgick till 324,5 mkr (244,2). Vinst per aktie var 7,46 kronor (5,51).

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 5,00 kronor (4,75) per aktie för verksamhetsåret 2014. Detta motsvarar totalt 212,0 mkr om de aktier som för närvarande innehas av bolaget undantas.

Övrig ekonomisk information

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 182,6 mkr (57,6) under helåret 2014, varav den största delen avser förvärvet av resterande 49 % i SCM Frigo. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 503,8 mkr (563,2) den 31 december 2014. Det egna kapitalet uppgick till 2 618,6 mkr (2 417,0).

Nettoskulden var 1 429,8 mkr (1 211,5). Soliditeten uppgick till 46,0 procent (47,3). Medeltalet anställda var under perioden 2 207 (2 137).

Viktiga händelser under året

I januari förvärvade Beijer Ref samtliga aktier i Eurocool (Pty) Ltd, en av Sydafrikas ledande kylgrossister. Eurocool grundades 1999 och har idag en stark marknadsposition inom de segment som Beijer Ref prioriterar. Bolaget omsätter omkring 65 mkr och har 36 anställda. Förvärvet bedöms ge kostnadssynergier, ökad effektivitet samt ökade inköpsvolymer genom samordning med Beijers befintliga verksamhet i södra Afrika. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs vinst per aktie under 2014 marginellt positivt. Eurocool ingår i Beijer Refs räkenskaper från och med januari 2014.

Den 12 mars röstade EU-parlamentet ja till förslaget om ny f-gasförordning, vilket bekräftades av Ministerrådet i en omröstning den 14 april. Därmed har beslutet att fasa ut köldmedier med fluorerade växthusgaser (s k f-gaser) trätt i kraft, vilket bedöms ha en positiv påverkan genom de investeringar i ny teknik som slutkunderna successivt kommer att behöva göra och där Beijer Ref är väl förberett för det nya regelverket.

Den 14 maj godkände Bolagsverket koncernens namnbyte från G & L Beijer till Beijer Ref. Ett klassiskt svenskt industriföretags moderna verksamhet speglas nu även i företagsnamnet.

I juli förvärvade Beijer Ref de resterande 49 % av aktierna i italienska SCM Frigo Group, en av Europas ledande tillverkare av bland annat kylaggregat baserade på miljövänlig teknik. Bolaget omsätter cirka 240 mkr och har 90 anställda. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs vinst per aktie positivt redan 2014.

I augusti förvärvades samtliga aktier i en av Norges ledande kylgrossister, Børresen Cooltech AS. Børresen Cooltech omsätter knappt 60 mkr, har 20 anställda och kommer att integreras i Beijer Refs organisation. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt. Børresen Cooltech ingår i koncernens räkenskaper från och med augusti 2014.

I september stärkte Beijer Ref positionen på de snabbt växande tyska kylgrossistmarknaden när nettotillgångarna i Grün Großhandel für Kälte- und Klimazubehör förvärvades. Bolaget omsätter cirka 25 mkr, har 7 anställda och ger koncernen strategiskt viktig närvaro i Stuttgart. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt. Bolaget ingår i koncernens räkenskaper från och med oktober 2014.

I oktober förvärvades samtliga aktier i den franska kylgrossisten GFOI (Générale Frigorifique Océan Indien). GFOI är beläget på ön Réunion ca 800 km öster om Madagaskar i Indiska oceanen. Bolaget omsätter cirka 50 mkr, har 7 anställda och är ett led i koncernens expansion utanför Europa. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt.

Händelser efter rapportperioden

I januari 2015 skrev Beijer Ref ett nytt exklusivt distributionsavtal med den världsledande amerikanska kylkoncernen Carrier, vilket ger Beijer Ref exklusiv rätt till försäljning och service av komfortkyl-produkterna DX i Europa. Beijer Ref har sedan tidigare ensamrätt på distribution av Toshibas luftkonditioneringsaggregat, värmepumpar och ventilationssystem och avtalet med Carrier stärker koncernens produktutbud ytterligare.

Riskbeskrivning

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, person­beroende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Kommande rapporter

- Årsredovisning för 2014 publiceras i mars 2015.

- Tremånadersrapport för 2015 publiceras den 23 april 2015.

Årsstämman äger rum den 9 april 2015.

Malmö den 10 februari 2015

Beijer Ref AB (publ)

Styrelsen

För mer information:

Per Bertland, CEO

växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73

Jonas Lindqvist, CFO

växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

www.beijerref.com