Search glas

21-01-28

Beijer Ref AB Q4-2020

Stabilt resultat och höjd utdelning

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen minskade med 0,8 % under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 408 mkr (3 435).

Rörelseresultat före avskrivningar, räntor och skatt (EBITDA) uppgick till 367 mkr (363) motsvarande en EBITDA-marginal på 10,8% (10,6). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 256 mkr (256). Rörelsemarginalen uppgick till 7,5% (7,4%).

Resultat före skatt uppgick till 239 mkr (242). Finansnettot är 3 mkr högre (-16 mkr vs -13 mkr) än föregående år, främst på grund av finansiering av förvärv och kostnader för utökad kreditram.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,42 (1,42) respektive 1,41 kronor (1,41), vilket är oförändrat jämfört med tidigare år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt under kvartalet och uppgick till 559 mkr (480). Outnyttjade krediter uppgick till 1 516 mkr (1 752).

Under fjärde kvartalet 2020 investerade Beijer Ref en minoritetsandel i Fenagy A/S i Danmark som utvecklar miljövänliga industripumpar.

Beijer Ref förvärvade även 85% av luftkonditioneringsbolaget Sinclair i Tjeckien. Bolaget har en årlig omsättning på 400 mkr med god lönsamhet. Bolaget ingår i koncernen från 1 januari 2021.

Styrelsen kommer att föreslå årets bolagsstämma en ökad utdelning till 2,50 kronor (1,75) och en extra utdelning på 0,50 för att kompensera för lägre utdelning 2020.

Helåret 2020

Nettoomsättningen minskade med 5,1% under 2020 jämfört med samma period föregående år och uppgick till 14 062 mkr (14 817). Den organiska förändringen var -6,2% (0,9%).

EBITDA uppgick till 1 477 mkr (1 655) motsvarande en EBITDA-marginal på 10,5% (11,2). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 036 mkr (1 230), vilket är en minskning med 15,8% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,4% (8,3%).

Resultat före skatt uppgick till 977 mkr (1 174). Finansnettot är 3 mkr högre (-59 mkr vs -56 mkr) än föregående år, främst på grund av finansiering av förvärv och ökad kreditram.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,71 (6,82) respektive 5,67 kronor (6,78), vilket är en minskning med 16,4%.

Under första kvartalet 2020 slutfördes förvärvet av grossistföretaget ACD Trade i Australien. Bolaget har ett 60-tal anställda fördelat på 9 filialer. Bolaget ingår fr o m 1 februari 2020 i koncernens redovisning och har bidragit till omsättningen med 554 mkr.

2020 har till stor del präglats av covid-19-pandemin och dess effekter. Åtgärder har vidtagits avseende samtliga delar av verksamheten för att parera effekterna under framförallt andra och tredje kvartalet.

CEO kommenterar

Stabil avslutning på ett utmanande år

2020 blev ett år som till stor del präglades av coronapandemin och vi vidtog snabbt åtgärder för att lindra de negativa effekterna av en marknad som kännetecknats av tuffa restriktioner och nedstängningar. Vårt besparingsprogram och skyndsamma omställningar har gett resultat. Jämför vi med andra kvartalet, som var den period som drabbades hårdast av nedstängningar, så har marknaderna varit förhållandevis stabila under de sista månaderna trots nya restriktioner.

Koncernens omsättning för fjärde kvartalet ligger i linje med försäljningen samma period föregående år och uppgick till 3,4 miljarder kronor. Organiskt har våra regioner Centraleuropa och Asia Pacific haft tillväxt och Sydeuropa ligger i linje med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 256 miljoner under fjärde kvartalet, vilket är i nivå med motsvarande kvartal 2019. Bortsett från förvärvet av ACD Trade är det främst effekterna av covid-19 och lägre priser på köldmedier som påverkar resultatet. Volym, men framförallt prisnedgången på köldmedier, har lett till ett omsättningstapp på cirka 60 miljoner kronor i kvartalet, och på årsbasis nästan 450 miljoner kronor. Vissa tecken tyder på att köldmediepriserna håller på att stabiliseras. EU:s regelverk avseende utfasning av f-gaser som reglerar tillåten mängd utsläpp av CO2-ekvivalenter skärptes ytterligare vid årsskiftet, vilket kan komma att påverka priset. Vi förväntar oss dock inte samma utveckling som under 2018. Min bedömning är att framtida prisförändringar inte kommer att påverka Beijer Refs resultat i samma grad som de gjort de senaste två åren.

Vårt produktområde HVAC visar en tillväxt på drygt 3 procent under fjärde kvartalet. Generellt stiger efterfrågan på luftkonditionering och värmepumpar och därför är det positivt att vi lyckades genomföra ett förvärv inom området i slutet av året. Det tjeckiska HVAC-bolaget Sinclair ingår från 1 januari 2021 i vår koncern, vilket stärker vårt totalerbjudande. Bolaget distribuerar produkter till ett flertal länder i Europa huvudsakligen genom sitt eget varumärke. Ett varumärke som vi kommer att vidareutveckla och lansera på övriga Beijer Ref-marknader. Det är även glädjande att vårt holländska bolag Coolmark haft ett av sina starkaste kvartal någonsin med en organisk försäljningsökning på 14 procent. Coolmarks resultat ökade med cirka 50 procent för helåret, vilket visar att det blir ett stort genomslag på resultatet när omsättningen ökar.

Bortsett från lägre köldmediepriser växte produktområdet Kommersiell kyla med cirka 2 procent i kvartalet. Den här delen av vår affärsverksamhet är samhällsbärande, vilket har gjort att vi kunnat hålla aktiviteten på en stabil nivå även under perioder av nedstängningar.

Hela OEM-produktområdet hade ett organiskt omsättningstapp på 6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Minskningen kan härledas till geografiska områden som Norden och Afrika, där restriktioner på grund av pandemin gjort att investeringsbeslut skjutits något kvartal på framtiden. I Italien förbereder vi nu oss för att öppna verksamheten i vår nya miljövänliga produktionsanläggning som kommer att fördubbla kapaciteten inom det hållbara egenproducerade segmentet. Orderingången under Q4 har varit stark innebärande att vi går in i det nya året med en välfylld orderbok.

OEM är ett fokusområde och därför är det positivt att vi kunde genomföra ytterligare ett förvärv som stärker vårt erbjudande inom produktområdet. Genom att investera i det danska bolaget Fenagy, med option att ta över som huvudägare inom några år, kommer vi att kunna erbjuda hållbara industriella värmepumpar på den nordeuropeiska marknaden baserade på det miljövänliga köldmediet CO2.

I slutet av året fick Beijer Ref en ny huvudägare i EQT när Carrier beslutade sig för att sälja sin aktiepost. Det är ett styrkebesked och ett kvitto på att det vi har byggt upp anses ha bäring under lång tid framåt. EQT kommer i hög grad att bidra till Beijer Refs fortsatta tillväxtresa genom sin kunskap och sitt breda nätverk. 

Jag vill även ta tillfället i akt och tacka Carrier för elva års framgångsrikt samarbete. De har varit delaktiga i Beijer Refs globalisering och öppnat många dörrar för oss. Det gläder mig att vi framöver kommer att fortsätta vårt samarbete eftersom Carrier är en viktig leverantör.

Som jag nämnde har 2020 varit ett speciellt år på många sätt. När vi summerar året har vi ändå en del att vara stolta över. Den snabba anpassningen till en ny verklighet har krävt mycket av organisationen. Att ställa om i den omfattningen har varit möjligt tack vare våra medarbetares uppoffringar, genomförda med stor lojalitet.

Vår balansräkning är stark och vi har alla möjligheter att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv.

Styrelsens förslag på höjd utdelning speglar väl vår optimistiska framtidstro och förhoppningsvis blir 2021 året där verksamheten återgår till det normala.

Per Bertland, CEO

Fjärde kvartalet 2020

OMSÄTTNING

Omsättningen minskade med 0,8 procent till 3 408 mkr (3 435) under fjärde kvartalet 2020. Omsättningsminskningen har varit störst i Norden, södra Europa och Afrika och beror på valutaförändringar och covid-19. Bortsett från valutakursförändringar och förvärv blev den organiska omsättningsförändringen -0,6 procent (0,9). 

Luftkonditionering har dock haft en stark utveckling under kvartalet och vuxit organiskt med 3,4%, mycket tack vare det goda samarbetet med Toshiba, Mitsubishi Heavy, Carrier och Gree. Försäljningsutvecklingen inom luftkonditionering har varit stark i samtliga regioner utom Afrika och Östra Europa, särskilt stark har den varit i Norden och Central Europa. En stärkt krona har lett till valutakurseffekter på -216 mkr (111), motsvarande -6,2 procent (3,4) eftersom merparten av omsättningen sker i andra valutor än svenska kronor.

Omsättningen minskade med 5,1 procent till 14 062 mkr under 2020 (14 817). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen -6,2 procent (4,4). Orsaken är framförallt effekter av covid-19 samt lägre priser på köldmedier. Omsättningsminskningen har påverkat samtliga geografiska segment och haft störst påverkan i södra och Centrala Europa.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick till 256 mkr (256) under det fjärde kvartalet, vilket är oförändrat jämfört med tidigare år, tack vare genomförda besparingar och positiva förvärvseffekter på 19,7 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 7,5% (7,4). Valutakurseffekter ingår i rörelseresultatet med -19,2 mkr (7,5). Resultatet före skatt var 239 mkr (242) och periodens resultat var 180 mkr (183). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,42 kronor (1,42).

Koncernens rörelseresultat för helåret 2020 uppgick till 1 036 mkr (1 230), vilket är 16 procent lägre än föregående år. Valutakurseffekter ingår i rörelseresultatet med -32,8 mkr (36,1). Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent (8,3). Bolaget har under 2020 gjort nettobesparingar på ca 300 mkr. I rörelseresultatet ingår även positiva förvärvseffekter med 39,6 mkr för året. Resultatet före skatt var 977 mkr (1 174) och årets resultat var 729 mkr (873). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,71 kronor (6,82).

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet under fjärde kvartalet var i nivå med tidigare år 210 (250) mkr. Rörelsekapitalet har minskat med 350 mkr under kvartalet jämfört med 231 mkr motsvarande period föregående år. Normalt binder koncernen kapital under det första halvåret och frigör kapital under den andra halvan av året. Förändringen i rörelsekapital mellan åren beror främst på lägre varulager. Sammantaget ger detta ett kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapital på 559 mkr (480).

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 1 112 mkr under 2020 jämfört med 1 280 mkr för motsvarande period 2019. Förändringen beror framförallt på ett lägre rörelseresultat. Rörelsekapitalet har minskat med 426 mkr under 2020 jämfört med en ökning på 25 mkr föregående år, vilket främst beror på lägre varulager. Sammantaget ger detta ett kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapital på 1 538 mkr (1 255).

Vid periodens utgång uppgår beviljade kreditfaciliteter till 4 259 mkr (4 040), varav outnyttjade krediter uppgår till
1 516 mkr (1 752). Totalt har nettoskulden minskat med 263 mkr.

Refinansiering har skett av 2,9 miljarder av bolagets beviljade kreditram fördelat på fyra olika bankpartners och med en genomsnittlig löptid på tre år och 5 månader.

INVESTERINGAR

Kassaflöde från investeringsverksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till 265 mkr (33) och avser framförallt förvärv och investeringar i anläggningstillgångar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten under 2020 uppgick till 560 mkr (137) och avser framförallt rörelseförvärv och investeringar i anläggningstillgångar.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Under fjärde kvartalet 2020 genomfördes två förvärv, en minoritetsandel i danska Fenagy A/S samt 85 % av aktierna i tjeckiska Sinclair.

Fenagy är nybildat och håller på att utveckla och lansera ett nytt industriellt produktsortiment inom industriella värmepumpar och kylsystem som är baserade på det miljövänliga köldmediet CO2.Bolaget ingår i koncernens redovisning från 1 december och redovisas som en finansiell tillgång.

Sinclair har sitt huvudkontor i Brno, Tjeckien med försäljningskontor i Slovakien, Ungern och Kroatien. Sinclair säljer luftkonditionering och värmepumpar till ett flertal länder och merparten av försäljningen består av HVAC produkter av det egna varumärket Sinclair.

VIKTIGA HÄNDELSER 2020

Året har till stor del präglats av covid-19-pandemin och dess effekter, även om fjärde kvartalet var mindre påverkat. Åtgärder för att motverka pandemins effekter vidtogs omedelbart under det första kvartalet för att mildra effekterna. Uppskattningsvis tappar bolaget ca 500 mkr i omsättning, till följd av pandemin under 2020.

Beijer Ref gör bedömningen att nettobesparingar på 70 mkr haft effekt under kvartalet inklusive stödåtgärder på 7 mkr. För 2020 uppgår nettobesparingarna till 300 mkr inklusive stödåtgärder om 57 mkr, vilka redovisats som en minskning av kostnaderna.

Beijer Ref är relativt konjunkturokänsligt då ca hälften av bolagets försäljning sker till slutkunder verksamma inom livsmedelsindustrin. Det allmänna konjunkturläget påverkar, inte minst på huvudmarknaderna i södra Europa. En eventuell nedgång motverkas dock av att livsmedelsindustrin behöver ställa om till miljövänliga system, vilket ökar efterfrågan på bolagets produkter. Detta tillsammans med en ökad levnadsstandard driver vår försäljningsutveckling. I dagsläget bedömer bolaget att covid-19 kommer att ha en mindre effekt på resultatet under 2021.

Carrier sålde under december hela sitt innehav av aktier i Beijer Ref, motsvarande 29,6% av kapitalet och 26,4% av rösterna till EQT, ett svenskt investmentbolag, noterat på Nasdaq i Stockholm.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

Bolaget har efter räkenskapsårets utgång förvärvat 100% av aktierna i Complete Air Supply (CAS) i Australien. Bolaget är verksamt inom HVAC och har ett sortiment som kompletterar framförallt ACD Trade väl och som gör att Beijers erbjudande blir mer heltäckande till bostäder och kommersiella fastigheter. CAS har en årlig omsättning på ca 140 mkr, med 40 anställda fördelat på 2 filialer. Bolaget kommer att ingå i bolagets redovisning from den 1 februari 2021.

Per Bertland har informerat Beijer Ref AB:s (publ) styrelse om att han planerar att avgå som VD. Övergången kommer att ske när en efterträdare har hittats eller senast under senare delen av 2021.

UTDELNING

Styrelsen kommer att föreslå årets bolagsstämma en ökad utdelning till 2,50 kronor (1,75) och en extra utdelning på 0,50 för att kompensera för lägre utdelning 2020. Förslaget är att utdelningen utbetalas i två omgångar, 1,75 kronor i april och 1,25 kronor i oktober för att möta bolagets säsongvariationer.

OM AKTIEN

Sedan den 2 januari 2019 finns Beijer Refs B-aktie på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Aktiekapitalet i Beijer Ref uppgår till 371 684 513 kronor fördelat på 127 434 690 aktier, och därmed ett kvotvärde på 2,92 kronor. Det finns två aktieslag, A-aktier och B-aktier, vilka representerar tio respektive en röst. Beijer Ref hade 11 046 aktieägare den 31 december 2020 (8 750). Andelen utländska ägare uppgår till 4,3% (4,5) med ett innehav av kapitalet om 55,3% (59,8). Per 31 december 2020 finns 9 918 720 A-aktier och 117 515 970 B-aktier. Bolagets tio största aktieägare innehar 76,6% (78,2) av rösterna och 61,1% (63,8) av kapitalet.

Snittomsättningen för Beijeraktien var i kvartalet 244 101 aktier (207 819) per dag till ett genomsnittligt inköpspris om kronor 295 (252). Slutkursen den 31 december 2020 uppgick till 376 kr (275). Marknadsvärdet uppgick per 31 december 2020 till 47,8 miljarder kronor (35,0).

RISKBESKRIVNING

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster.

Beijer Ref påverkas som andra globala företag av pandemier och under 2020 påverkades koncernen av covid-19. Bolaget har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska effekten och följer WHO’s rekommendationer.

Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå på värdering

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat består av tre innehav där det ena (11 mkr) avser noterade andelar och värderas till marknadsvärdet på balansdagen (värderingsnivå 1). De två andra innehaven (29 mkr) är onoterade innehav och värderas till uppskattat verkligt värde (värderingsnivå 3). Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, såsom kundfordringar och andra fordringar samt likvida medel, uppgår per balansdagen till 3 953 mkr och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde såsom leverantörsskulder, leasingskulder och upplåning samt andra långfristiga skulder, uppgår till 6 517 mkr.

Finansiella räntebärande skulder såsom lån kopplade till finansiering är upptagna till upplupet anskaffningsvärde och anses utgöra en god uppskattning av verkligt värde med hänsyn till bindningstiden och räntesättningen.

TELEFONKONFERENS Q4 2020

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid en telefonkonferens där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2020. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 28 januari kl.10.00 CET.

Följ länken: https://financialhearings.com/event/12924 eller ring in på +46 8 505 583 53. Presentationen kommer även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från den 28 januari kl.08.40.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter
bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 28 januari 2021

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO

För mer information om denna delårs­rapport:

Per Bertland, CEO – växel, 040-35 89 00

Maria Rydén, CFO – växel, 040-35 89 00

Denna rapport är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 08.30 CET.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kort om Beijer Ref

Beijer Ref-koncernen är fokuserad på handels- och distributörs­verksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värme­pumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och lagerhållning.

Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som inne­fattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luft­­konditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, Södra Europa, Central­europa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar
nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender

Årsredovisning för 2020 publiceras i mars 2021.

Årsstämma äger rum den 15 april 2021, i Malmö.

Delårsrapport för första kvartalet 2021 publiceras den 22 april 2021.

Delårsrapport för andra kvartalet 2021 publiceras den 15 juli 2021.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 publiceras den 19 oktober 2021.

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 publiceras den 27 januari 2022.

www.beijerref.com