Search glas

20-01-30

Beijer Ref AB Q4-2019

Ökat resultat, förvärv och höjd utdelning

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 4,3% under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 435 mkr (3 293). Organisk tillväxt uppgick till 0,9% och resterande ökning utgör positiva valutaeffekter.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 256 mkr (229), vilket är en ökning med 11,8% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,4% (6,9%). Periodens resultat uppgick till 183 mkr (164). Resultat per aktie uppgick till 1,42 kronor (1,28).

Bolagets kassaflöde har varit starkt under kvartalet. Outnyttjade krediter uppgick till 1 631 mkr (1 433).

Efter kvartalets utgång har ACD Trade i Australien, med en omsättning på 540 mkr, förvärvats. 

Helåret 2019

Nettoomsättningen ökade med 13,9% under 2019 jämfört med föregående år och uppgick till 14 817 mkr (13 015). Organisk tillväxt uppgick till 4,4%, förvärvseffekter på 6,3% och resterande ökning utgör positiva valutaeffekter.

Rörelseresultatet för året uppgick till 1 230 mkr (1 085) trots lägre priser på köldmedier. Resultatförbättringen uppgick till 13% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (8,3%).

Periodens resultat uppgick till 873 mkr (780). Resultat per aktie uppgick till 6,82 kronor (6,07).

Bolaget tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring.

Styrelsen föreslår årsstämman en höjd utdelning till 3,50 kronor per aktie (3,00).

CEO kommenterar

Stark avslutning på ett bra år

År 2019 blev återigen ett starkt år för Beijer Ref. Koncernens omsättning uppgick till 14,8 miljarder kronor, en ökning med nästan 14% jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten för året uppgick till 4,4%. Rörelse­marginalen uppgick till 8,3%, vilket är i nivå med tidigare år, trots att såväl pris som volym på köldmedierna har sjunkit successivt under året. Rörelse­resultatet ökade med 13,3% jämfört med föregående år.

Fjärde kvartalet inleddes avtagande medan andra halvan var betydligt starkare. Under perioden ökade koncernens omsättning och resultat jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade med 4,3%. Omsättningsökningen beror framför allt på en ökad försäljning av HVAC och OEM. Rörelsemarginalen blev 7,4% vilket är 0,5 procentenheter bättre än föregående år. Perioden innehåller inga förvärvseffekter.

Både kvartalet och året i helhet har präglats av att prisnivån på köldmedier har sjunkit och att efterfrågan på köldmedier generellt sett har minskat, vilket påverkat Beijer Refs resultatutveckling negativt. Samtidigt har HVAC och OEM utvecklats bra under kvartalet. Den kommersiella kylan, förutom köldmedier, är stabil och kompenserar tillsammans med HVAC och OEM mer än väl den negativa utvecklingen för köldmedier. Trots detta är det rimligt att anta att köldmediepriserna kommer att ligga på en historiskt hög nivå fram till 2030 när utfasningen av F-gaser enligt EU:s förordning kommer att vara genomförd. Under tiden står Beijer Ref väl rustat för att kunna förse marknaden med miljövänliga alternativ. Efterfrågan på sådana lösningar tilltar och vi agerar därefter, bland annat fördubblar vi vår kapacitet för OEM-produktionen genom att investera i en ny anläggning i Padua i Italien. Vi investerar även i vår anläggning i Göteborg för att möta den ökade efterfrågan på naturliga köldmedier såsom CO2 och propan. Samtidigt expanderar vi koncernens utbildningsakademier där vi ökar kunskapen om naturliga köldmedier. Under året har vi öppnat nya akademier i Europa och i Kina, vilket också är ett bra sätt att bygga relationer med våra kunder och leverantörer.

Samtliga regioner visar omsättningstillväxt i fjärde kvartalet, i synnerhet Afrika och Asia Pacific som haft högsäsong under perioden. Förvärvet av Tecsa Reco i Sydafrika har utvecklats väl och bidrar nu till marginalförbättringen för koncernen. I Australien har omstruktureringen av Kirby gått enligt plan vilket har lett till förbättrade marginaler jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet blev det klart att våra australiensiska verksamheter kommer att samordnas under ett huvudkontor och ett distributions- och logistikcenter, en satsning som kommer att ge synergieffekter på en viktig marknad. Sydeuropa har också haft en positiv omsättnings- och resultatförbättring under kvartalet, vilken framför allt drivs av efterfrågan på luftkonditionering. Norden, Centraleuropa och Östeuropa har påverkats mest av lägre priser på köldmedier. Norden är dock fortfarande vår mest lönsamma region, som även ligger längst fram i konverteringen till ny miljöteknik.

Förvärv ligger alltid högt på vår prioriteringslista. 2018 var ett förvärvsintensivt år och 2019 ägnades till stor del åt att konsolidera de nya bolagen in i vår koncernstruktur. Det känns därför bra att börja det nya året med förvärvet av ACD Trade i Australien. Ett högintressant bolag som omsätter cirka 540 mkr och distribuerar välkända varumärken inom HVAC. Med ett starkt kassaflöde och en stark balansräkning i ryggen har vi alla möjligheter att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Tillsammans med kostnadskontroll och en växande marknad i stort behov av våra produkter, går vi in i 2020 med tillförsikt.

Slutligen kan jag till glädje för våra aktieägare konstatera att Beijer Refs styrelse föreslår en höjning av utdelningen till 3,50 kronor (3,00).

Per Bertland, CEO

Fjärde kvartalet 2019

OMSÄTTNING

Beijer Ref ökade omsättningen med 4,3 procent till 3 435 mkr (3 293) under fjärde kvartalet 2019, varav 0,9% var organisk omsättningsökning. Samtliga regioner visar på omsättningstillväxt. Både Australien och Afrika visar kraftiga omsättnings­ökningar under kvartalet vilket utjämnar koncernens säsongsvariationer.

Kommersiell kyla utgör 54% (56) av bolagets försäljning, 35% (33) är HVAC och OEM utgör 11% (11) av total omsättning. De två sistnämnda visar på organisk tillväxt på 7% respektive 6% under kvartalet. Köldmediernas andel av den totala affären fortsätter att minska.

En försvagad krona har lett till positiva valutakurseffekter på 111 mkr (117), motsvarande 3,4% (5,3) eftersom merparten av bolagets omsättning sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick till 256 mkr (229) under det fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 12%. Rörelsemarginalen uppgick till 7,4% (6,9). Rensat för IFRS 16-effekter är bolagets finansnetto -6 mkr (-12), vilket är lägre jämfört med före­gående år trots ökad belåning.

Resultatet före skatt var 242 mkr (216). Effektiv skattesats för helåret utgör 25,7% (26,1). Periodens resultat var 183 mkr (164). Resultat per aktie uppgick till 1,42 kronor (1,28), en ökning med 11%.

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 1 280 mkr 2019 jämfört med 949 mkr för 2018. Rörelseresultatet är högre i kvartalet men ej kassaflödespåverkande poster har ökat med 297 mkr avseende avskrivningar på nyttjanderättstillgångar till följd av övergång till IFRS 16. Betald skatt under kvartalet är också högre till följd av högre resultat.

Rörelsekapitalet har under kvartalet minskat med 231 mkr jämfört med en minskning om 326 mkr föregående år. Detta ger ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 481 mkr mot 447 mkr föregående år. Förändringen i rörelsekapital mellan åren förklaras främst av lägre lageruppbyggnad. Bolaget har inte förlängt 150 mkr avseende det certifikatprogram som lanserades under slutet av 2018.

Koncernen har vid periodens utgång outnyttjade kreditfaciliteter uppgående till 1 631 mkr (1 433).

INVESTERINGAR

Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 33 mkr (70) under kvartalet och avser främst investeringar i pågående nyanläggningar vid bolagets produktionsenhet, nytt ERP system i Nederländerna och i Australien.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Bolaget utvärderar kontinuerligt nya förvärvsmöjligheter men har inte slutfört några förvärv under perioden. För ytterligare information se viktiga händelser efter kvartalet.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Beijer Ref AB har ingått avtal om att förvärva aktierna i det australiensiska HVAC-bolaget ACD Trade. ACD Trade är ett ledande bolag inom HVAC-distribution i Australien med ett 60-tal anställda. Företaget förser marknaden med välkända varumärken och brett produktsortiment som omfattar såväl aggregat som komponenter. Försäljningen sker via ett distributionsnät med nio filialer. Den rapporterade årliga omsättningen uppgår till cirka 540 miljoner kronor. Beijer Ref förvärvar ACD Holding Company Pty Ltd. från Cliplight US Holdings, Inc.

Sedan tidigare finns koncernen etablerad i Australien genom Beijer Ref Australia och Kirby. Uppköpet stärker koncernens närvaro i regionen Asia Pacific. Parterna har nått ett bindande avtal från och med 27 januari och övertagandet är planerat till 31 januari 2020. ACD Trade kommer att drivas vidare i sin befintliga form och kommer att ingå i bolagets räkenskaper från 1 februari 2020. Förvärvet förväntas inte påverka koncernens resultat eller finansiella ställning väsentligt men bidrar positivt till bolagets resultatutveckling.

Beijer Ref har fattat beslut att bygga ett gemensamt centrallager vid bolagets distributionscenter i Lyon, Frankrike. Byggnationen påbörjas under hösten 2020 och anläggningen ska stå klar i slutet av 2022. Investeringen beräknas uppgå till cirka €10M. Anläggningen kommer att ha en tydlig grön profil.

OM AKTIEN

Sedan den 2 januari 2019 finns Beijer Refs B-aktie på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Aktiekapitalet i Beijer Ref uppgår till 371 685 513 kronor fördelat på 127 434 690 aktier, och därmed ett kvotvärde på 2,92 kronor.  Det finns två aktie­slag, A-aktier och B-aktier, vilka representerar tio respektive en röst. Beijer Ref hade 8 750 aktieägare den 31 december 2019 (6 721). Andelen utländska ägare uppgår till 4,4% (4,7) motsvarande ett innehav av kapitalet om 57,6% (54,4). Per 31 december 2019 finns 9 918 720 A-aktier och 117 515 970 B-aktier. Bolagets tio största aktieägare innehar 63,8% (68,9) av rösterna och 78,3% (81,2) av kapitalet. Snittomsättningen för Beijeraktien var i kvartalet 207 819 aktier (190 930) per dag till ett genomsnittligt inköpspris om kronor 252 (149). Slutkursen den 31 december 2019 uppgick till 275 kronor (149).

RISKBESKRIVNING

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför­allt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Beijer Ref har valt att redovisa övergången till den nya standarden enligt den framåtriktade metoden. Lättnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har fastställts per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärde under 5 000 USD klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.

Leasingportföljen innehåller ca 1 500 avtal och omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager, tjänstebilar, truckar och kontorsutrustning. Beijer Ref har identifierat många avtal, främst rörande fastigheter, med rätt att förlänga. Som en följd av dessa överväganden har många leasingavtal bedömts vara längre än kontrakten. Samtliga leasingavtal rörande fastigheter som förfaller under 2019 har förlängts med tre år.

Jämförande information omräknas inte och rapporteras även fortsättningsvis i enlighet med IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal.

Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå på värdering

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet samt finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet består av två innehav där det ena (16 mkr) avser noterade andelar och värderas till marknadsvärdet på balansdagen (värderingsnivå 1). Det andra innehavet (25 mkr) är ett onoterat innehav och värderas till uppskattat verkligt värde (värderingsnivå 3). Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, såsom kundfordringar och andra fordringar samt likvida medel, uppgår per balansdagen till 3 466 mkr och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde såsom leverantörsskulder, leasingskulder och upplåning samt andra långfristiga skulder, uppgår till 6 256 mkr.

Finansiella räntebärande skulder såsom lån kopplade till finansiering är upptagna till upplupet anskaffningsvärde och anses utgöra en god uppskattning av verkligt värde med hänsyn till bindningstiden och räntesättningen.

WEBBMÖTE Q4 2019

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid en telefonkonferens där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2019. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter.
 

Mötet är den 30 januari kl.10.00 CET.

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/beijer-ref-q4-2019

Telekonferens: Ring in på nr

SE: +46 8 566 426 95

UK: +44 33 330 090 30

US: +1 833 526 83 83

Presentationen kommer även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 30 januari 2020

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO

För mer information om denna delårsrapport:

Per Bertland, CEO – växel, 040-35 89 00

Maria Rydén, CFO – växel, 040-35 89 00

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 08.30 CET.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kort om Beijer Ref

Beijer Ref-koncernen är fokuserad på handels- och distributörs­verksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värme­pumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och lagerhållning.

Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som inne­fattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Ref-koncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luft­­konditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, Södra Europa, Central­europa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender

• Årsredovisning för 2019 publiceras 26 mars 2020.

• Årsstämma äger rum den 16 april 2020 i Malmö.

• Delårsrapport för första kvartalet 2020 publiceras den 21 april 2020.

• Delårsrapport för andra kvartalet 2020 publiceras den 15 juli 2020.

• Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras den 20 oktober 2020.

• Delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 publiceras den 28 januari 2021.

www.beijerref.com