Search glas

19-01-30

Beijer Ref AB Q4-2018

Ökat resultat och höjd utdelning

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2018 ökade med 37 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 3 293 mkr (2 401).

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 229 mkr (179), vilket är en ökning med 28 procent jämfört med samma period föregående år.

Periodens resultat uppgick till 164 mkr (146). Resultat per aktie uppgick till 1,28 kronor (1,13).

Beijer Ref AB har under fjärde kvartalet gett ut ett företagscertifikatprogram uppgående till 700 mkr som en del av bolagets befintliga finansiering.

Under kvartalet har återköp skett av 123 171 B-aktier och bolaget har nu säkerställt tillgången till aktier enligt bolagets långsiktiga incitamentsprogram som löper mellan 2018 - 2021.

Från och med 2 januari 2019 handlas Beijer Ref-aktien på Nasdaq Stockholms Large Cap.

Styrelsen föreslår årsstämman en höjd utdelning till 3,00 kronor per aktie (1,92).

Koncernchefen kommenterar

2018 - ett rekordår

2018 blev ett historiskt framgångsrikt år för Beijer Ref. Omsättningen uppgick till drygt 13 miljarder kronor, en ökning med 32 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten utgjorde 13,4 procent och rörelsemarginalen låg på 8,3 procent. Årets resultat uppgick till 780 mkr (521) vilket är en ökning med 50 procent. Vinst per aktie uppgick till 6,07 kr (4,02). 2018 är därmed Beijer Refs starkaste år hittills.

Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 37 procent, varav 9,4 procent var organisk tillväxt.
Rörelsemarginalen för perioden blev 6,9 procent, vilket är något lägre än föregående år, främst beroende på att den utomeuropeiska andelen av försäljningen ökat med anledning av de förvärvade bolagen i Afrika, Australien och Kina. Jämförelsetalen ligger också på en förhållandevis hög nivå eftersom priserna på köldmedier började stiga under hösten 2017. Resultatet är koncernens bästa fjärde kvartal någonsin.

Både helåret och det fjärde kvartalet har påverkats positivt av det europe­iska utfasningsprogrammet, vilket drivit på efterfrågan av vår miljö­vänliga teknik. Det är nu tydligt att EU:s F-gasförordning börjar ge avtryck även utanför Europa. I december höll FN sitt stora klimatmöte i Katowice, Polen. Där fastslogs innehållet i Paris­avtalet, bland annat att de drygt 200 medlemsländerna utsätts för ökad kontroll vad gäller uppföljning av regel­verket. Min bedömning är att utfallet får positiva konsekvenser för vår verksamhet kommande år. Vi märker att intresset och nyfikenheten för såväl miljövänliga naturliga köldmedier som för nyutvecklade syntetiska så kallade HFO:er, blir allt större på andra kontinenter. Vi har redan sålt vår miljöanpassande teknik till kunder i Australien, Kina och Sydafrika. Det är min övertygelse att vi bara har sett början av denna omställning. De nya teknikerna kommer successivt att bli etablerade även utanför Europa.

Samtliga Beijer Refs regioner visar god tillväxt och liksom föregående period fortsätter Nordens och
Europas starka tillväxttrend. Det är också glädjande att Sydafrika visar tillväxt igen. Även region Asia Pacific visar tillfredsställande försäljningssiffror. Integreringen av förvärven TecsaReco i Sydafrika och Heatcraft i Australien har fallit väl ut och båda bolagen bidrar nu till vårt resultat.

Såväl kommersiell- som komfort­kyla har haft en stark tillväxt under perioden. Eftermarknaden är stabil och projektverksamheten inom affärs­området OEM har fortsatt hög order­ingång för miljövänliga kyl­installationer. Arbetet med att implementera vår miljövänliga kylteknik utanför Europa är igång och de första icke-europeiska aggregaten planeras att tillverkas i Sydafrika i början av 2019. För att möta den allt större efter­frågan i Europa fortgår arbetet med att utöka den europeiska produktionskapaciteten.

Komfortkyla har haft en bra utveckling under kvartalet och växer med nästan 50 procent, varav 22 procent organiskt. Det är framgångsrika samarbeten med våra strategiska leverantörer Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries och Carrier som ger effekt. Till­sammans har vi tagit ytterligare marknadsandelar.

Köldmediepriserna har sjunkit något jämfört med föregående kvartal men ligger fortfarande på en hög nivå. Vår tidigare bedömning, att priserna stabiliseras under andra kvartalet 2019, kvarstår.

Vi går in i 2019 med tillförsikt. Med en växande marknad och ett ökat behov av våra produkter och
teknik är tillväxtmöjligheterna goda, både organiskt och via förvärv. Vi arbetar kontinuerligt med att analysera möjligheter för att addera strategiska bolag till vår koncern. Årets starka kassaflöde och balansräkning ger förutsättningar för det.

Sammantaget blev 2018 ännu ett rekordår. Beijer Refs styrelse föreslår en höjd utdelning till 3,00 kronor (1,92).

Per Bertland

CEO

Fjärde kvartalet 2018

OMSÄTTNING 

Beijer Ref ökade omsättningen med 37 procent till 3 293 mkr (2 401) under fjärde kvartalet 2018, vilket framförallt förklaras av en högre andel försäljning utanför Europa som har sin högsäsong under vintermånaderna samt fortsatt höga priser på framför allt köldmedier. Samtliga regioner visar på omsättningstillväxt. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 9,4 procent. En försvagad krona har lett till valutakurseffekter på 117 mkr, motsvarande 5,3% eftersom merparten av bolagets omsättning sker i andra valutor än svenska kronor.

Under året ökade omsättningen med 32 procent till 13 015 mkr (9 830). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 13,4 procent.

RESULTAT 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 229 mkr (179) under det fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 28 procent. Bolaget har under kvartalet haft en högre andel försäljning i Asia Pacific till lägre marginaler. Jämförelsetalen för köldmedier är på en relativt hög nivå eftersom priserna började stiga redan under hösten 2017.

Under året ökade rörelseresultatet med 50 procent till 1 085 mkr (725). Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 36 procent. Under året uppgick koncernens finansnetto till -31 mkr (-26) på grund av en ökad upplåning, främst på grund av de förvärv som gjorts under året. Resultatet före skatt var 1 055 mkr (699). Årets resultat var 780 mkr (521). Resultat per aktie uppgick till 6,07 kronor (4,02).

KASSAFLÖDE 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 949 mkr 2018 jämfört med 642 mkr för 2017, vilket främst beror på ett förbättrat resultat.

Rörelsekapitalet har under året ökat med 282 mkr jämfört med 140 mkr föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 667 mkr mot 502 mkr föregående år. Förändringen i rörelsekapital mellan åren beror främst på omsättningsökningen samt en viss lageruppbyggnad.

Bolaget har vid årets utgång outnyttjade kreditfaciliteter uppgående till 1 433 mkr (496).

INVESTERINGAR 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 1 057 mkr (101) under året och är framförallt relaterat till förvärv av TecsaReco, Heatcraft och Lumelco. Därutöver har bolaget under året även investerat 87 mkr (0) i återköp av egna aktier efter avdrag från erhållen optionspremie.

UTDELNING 

Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 3,00 kronor (1,92) per aktie, vilket motsvarar en total utdelning om 380 mkr (244) baserat på antalet utestående aktier vid utgången av 2018. Det föreslås även att utdelningen ska betalas i två omgångar, i april och oktober 2019, för en bättre anpassning till koncernens säsongsvariationer. De föreslagna avstämningsdagarna är 12 april respektive 11 oktober 2019.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  

Inga förvärv har gjorts under kvartalet men bolaget utvärderar hela tiden nya tillväxtmöjligheter och kompletterande förvärv. Under kvartalet har integrationen av framförallt Heatcraft i Australien genomförts vilket förväntas ge ytterligare resultatförbättringar framöver.

Bolaget har utnyttjat bolagstämmans bemyndigande om återköp av egna aktier efter beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Totalt har bolaget återköpt 123 171 aktier under kvartalet och innehar därmed 897 980 aktier till ett genomsnittligt inköpsvärde av 111 kronor. Incitamentsprogrammet löper mellan 2018–2021. Den totala kostnaden för programmet ligger i nivå med styrelsens förslag och stämmans beslut, dvs 8 mkr och har belastat bolagets rörelseresultat under 2018.

Beijer Ref AB har under fjärde kvartalet upprättat ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 1 500 mkr som en del av Beijer Refs finansiering. Arrangör av programmet var Handelsbanken och emissionsinstitut är Handelsbanken och Nordea. Bolaget har tillgängliga kreditfaciliteter motsvarande emitterat belopp som uppgick till 700 mkr. Programmet kommer att påverka bolagets finansnetto positivt.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Bolagets förvärv av TecsaReco i Sydafrika fullföljdes den 1 mars 2018 och ingår därefter i bolagets räkenskaper. Årsomsättningen uppgår till ca 450 mkr och bolaget har ca 300 anställda samt 23 filialer.

Beijer Ref förvärvade i maj 2018 Heatcraft Australia Pty Ltd. Bolaget har drygt 300 anställda och en omsättning på ca 1,1 miljarder kronor. I förvärvet ingick även verksamhet i Kina och Singapore.

I juli 2018 slutförde Beijer Ref och Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning Europe Ltd bildandet av dotterbolaget 3D Plus, där Beijer Ref är majoritetsägare. Bolaget har endast haft marginell påverkan på resultatet 2018.

Förvärvet av det spanska luftkonditioneringsföretaget Lumelco S.A ingår from augusti 2018 i bolagets räkenskaper och stärker Beijer Refs ställning inom komfortkyla. Bolaget har en årsomsättning på ca 400 mkr och ett 60-tal anställda. Förvärvet förväntas ge långsiktigt positiva effekter på såväl omsättning som resultat.

Sammantaget innebär förvärven en omsättningsökning med cirka 2 mdr och 660 anställda på årsbasis.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Från och med 2 januari 2019 handlas Beijer Ref-aktien på Nasdaq Stockholms Large Cap.

RISKBESKRIVNING 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför­allt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.

Effekter avseende implementering av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument har analyserats både på koncern och på dotterbolagsnivå. De nya standarderna har inte någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter utöver utökade upplysningskrav. Framåtriktad metod har tillämpats från januari 2018.

Bedömda effekter av övergången till IFRS 16 Leasingavtal 

Beijer Ref har bedömt effekten av övergången till den nya redovisningsstandarden IFRS 16 Leasingavtal vilken tillämpas från och med 1 januari 2019. Den initiala bedömningen är att IFRS 16 kommer att ha en positiv effekt på rörelseresultatet och en mindre positiv effekt på resultat efter finansiella poster. De uppskattade effekterna på balansräkningen framgår i tabellen nedan. Leasingportföljen innehåller ca 1 500 avtal och omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager, tjänstebilar, truckar och kontorsutrustning.

Beijer Ref har identifierat många avtal främst rörande fastigheter med rätt att förlänga. Som en följd av dessa överväganden har många leasingavtal bedömts vara längre.

Beijer Ref har valt att redovisa övergången till den nya standarden med den förenklade metoden. Lättnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har fastställts per land. Nyttjanderättsavtal kortare än 12 månader är redovisade som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärde under 5 000 USD har klassificerats som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 30 januari 2019

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO och President

För mer information:

Per Bertland, CEO – växel, 040-35 89 00

Maria Rydén, CFO – växel, 040-35 89 00

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 kl. 08.30 CET.

Finansiell kalender 

• Årsredovisning för 2018 publiceras i mars 2019.

• Årsstämman äger rum den 10 april 2019 i Malmö.

• Delårsrapport för första kvartalet 2019 publiceras den 16 april 2019.

• Delårsrapport för andra kvartalet 2019 publiceras den 12 juli 2019.

• Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 publiceras den 22 oktober 2019.

• Delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 publiceras den 30 januari 2020.

www.beijerref.com