Search glas

19-10-22

Beijer Ref AB Q3-2019

Tillväxt trots lägre priser på köldmedier

 

Nettoomsättningen ökade med 9,6% under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 953 mkr (3 607). Organisk tillväxt uppgick till 5,2%.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 358 mkr (339), vilket är en ökning med 5,5% jämfört med

föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 9,1% (9,4%), varav 0,2% är en positiv IFRS 16-effekt.

Periodens resultat uppgick till 256 mkr (240). Resultat per aktie uppgick till 2,00 kronor (1,88).

Bolagets likviditet är god och outnyttjade krediter uppgår till 1 453 mkr (589).

Bolaget tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Omräkningen har påverkat rörelseresultatet positivt med 7 mkr och nettoresultatet med 0,5 mkr.

CEO kommenterar

Hållbar tillväxt

Under tredje kvartalet ökade koncernens omsättning och resultat jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 3 953 mkr (3 607 mkr), vilket är en ökning med 9,6% varav 5,2% är organisk. Omsättningsökningen beror framför allt på en ökad försäljning av HVAC och OEM.

Rörelseresultatet under kvartalet uppgår till 358 mkr (339 mkr) och rörelsemarginalen till 9,1% (9,4%). Marginalen är något lägre jämfört med föregående år. Den främsta anledningen är en fortsatt nedåtgående prisutveckling för köldmedier. Vår bedömning har hela tiden varit att prisnivån kommer att stabiliseras, något som vi ännu inte sett. På sikt bör utfasningsprogrammet enligt den europeiska F-gasförordningen, som pågår fram till 2030, innebära en prishöjning på köldmedier. Dessutom tas allt hårdare tag för att förhindra illegal handel med köldmedier, något som vi välkomnar. Köldmediernas andel av den totala omsättningen sjunker och bedöms fortsätta minska.

Av koncernens övriga produktsegment, motsvarande cirka 90% av den totala affären, ökar försäljningen inom HVAC som nu utgör 38% (34%) av bolagets omsättning. Även bolagets OEM-sortiment fortsätter att öka i försäljningsandel och utgör nu cirka 10% (9%). För att kunna möta marknadens allt högre efterfrågan på miljövänlig kylteknik har Beijer Ref fattat beslut om att investera i en ny produktionsanläggning för OEM-tillverkning i Padua, Italien.  Förutom produktion och lager kommer byggnaden att rymma kontor samt utbildnings- och utvecklingscenter för naturliga köldmedier. Anläggningen beräknas stå klar i slutet av 2020. Vi kommer även att investera i en produktionslinje för att hantera miljövänliga köldmedier som CO2 och propan i bolagets fyllningsenhet i Göteborg.

Samtliga regioner förutom Norden visar på såväl omsättnings- som resultattillväxt. Ser vi till våra geografiska regioner så påverkas utfallet till viss del av säsongsvariationer. Det är glädjande att såväl Asia Pacific som Afrika visar på resultatförbättring. I Asia Pacific har vi dessutom genomfört ett antal åtgärder som har bidragit till såväl omsättningsökning som bättre marginaler. I Afrika har vi fått nya order på grön miljövänlig teknik.

Marknadens intresse för vår gröna kylteknik fortsätter att öka och därför utbildar vi kunder, leverantörer och vår egen personal i hantering av naturliga köldmedier. Vårt utbildningskoncept Beijer Ref Academy, som just tar fasta på detta, är mycket uppskattat. Vår första akademi invigdes för cirka ett år sedan i Italien. Nu har vi etablerat ytterligare akademier i Frankrike och Kina och fler etableringar väntar.

Beijer Ref har vuxit till att i dag vara verksamt i 36 länder. Även om bolagen arbetar självständigt arbetar vi också som en koncern med en gemensam värdegrund och centraliserade projekt. För att bidra till utveckling och ökad kunskap har vi under kvartalet lanserat utbytesprogrammet Beijer Ref Exchange Program. Medarbetare från olika delar av Beijer Ref får möjlighet att prova en ny tjänst vid ett annat bolag inom koncernen. Jag är övertygad om att den här typen av aktiviteter stärker oss som koncern och bidrar till ökad motivation, laganda och förser oss med nya insikter.

Min bedömning är att vi har goda möjligheter att fortsätta växa, trots osäkra omvärldsfaktorer. Förvärv är en viktig del av strategin och utvärderas löpande. Bolagets likviditet är god och koncernen har ett starkt kassaflöde, vilket innebär att vi har kapacitet att genomföra ytterligare förvärv. Sammantaget har vi parerat väl utefter de förutsättningar som råder på marknaden. Vår strategi är väl förankrad i bolaget vilket ger oss en stark position inför framtiden.

Per Bertland, CEO

Tredje kvartalet 2019

OMSÄTTNING

Beijer Ref ökade omsättningen med 9,6 procent till 3 953 mkr (3 607) under tredje kvartalet 2019, varav 1,7% förklaras av förvärven som gjordes under 2018. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 5,2 procent. Samtliga regioner utom Norden visar på omsättningstillväxt. Kommersiell kyla utgör 52% (57) av bolagets försäljning, 38% (34) är HVAC och OEM utgör 10% (9) av total omsättning. De två sistnämnda visar på organisk tillväxt på 18% respektive 14% under kvartalet. Köldmedier fortsätter att minska och utgör 12% (14) av den totala omsättningen.

En försvagad krona har lett till positiva valutakurseffekter på 91 mkr (195), motsvarande 2,7% (8,8) eftersom merparten av bolagets omsättning sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick till 358 mkr (339) under det tredje kvartalet, vilket är en ökning med 5,5 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 9,1% (9,4%) och den främsta förklaringen är lägre priser på köldmedier. Rensat för IFRS 16-effekter är bolagets finansnetto i princip oförändrat jämfört med föregående år trots ökad belåning.

Resultatet före skatt var 344 mkr (331). Periodens resultat var 256 mkr (240). Resultat per aktie uppgick till 2,00 kronor (1,88).

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 371 mkr 2019 jämfört med 390 mkr för 2018. Rörelseresultatet är högre i kvartalet men ej kassaflödespåverkande poster har ökat med 76 mkr avseende avskrivningar på nyttjanderättstillgångar till följd av övergång till IFRS 16. Betald skatt under kvartalet är högre, vilket förklarar minskningen.

Rörelsekapitalet har under kvartalet minskat med 212 mkr jämfört med en ökning om 198 mkr föregående år. Detta ger ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 583 mkr mot 191 mkr föregående år. Förändringen i rörelse­kapital mellan åren förklaras främst av lägre lageruppbyggnad.

Koncernen har vid periodens utgång outnyttjade kreditfaciliteter uppgående till 1 453 mkr (589).

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 36 mkr (36) under kvartalet och avser främst investeringar i anläggningstillgångar.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Koncernen har gjort ett mindre kompletteringsförvärv under kvartalet avseende resterande aktier (40%) i AC & Ref Parts CQ Patton Pty Ltd i Australien och äger nu 100% av bolaget. Bolaget har en årlig omsättning på ca 25 mkr fördelat på två försäljningsfilialer. Bolaget ingår i sin helhet fr o m 1 juli 2019 i koncernens redovisning.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Beijer Ref har fattat beslut och fått bygglov för att investera i en ny fabrik för grön kylteknik för att kunna möta marknadens efterfrågan på kylaggregat som är baserade på naturliga köldmedier. Produktionskapaciteten utökas därför hos dotterbolaget SCM Frigo S.p.a, utanför Padua, Italien, ett av Beijer Refs snabbast växande dotterbolag. Bolaget utvecklar kylaggregat som är baserade på det miljövänliga köldmediet CO2. SCM Frigo är en av de globala ledarna på marknaden. Efterfrågan på miljövänliga kylaggregat drivs av den europeiska F-gasförordningen och en allmän grön trend. Förordningen innebär att F-gaser, som är det viktigaste köldmediet för industriell och kommersiell kyla, ska reduceras med 80 procent fram till 2030. Byggnationen påbörjas under hösten 2019 och anläggningen ska stå klar i slutet av det fjärde kvartalet 2020. Investeringen beräknas uppgå till cirka 10M Euro. Anläggningen kommer att ha en tydlig grön profil.

OM AKTIEN

Sedan den 2 januari 2019 finns Beijer Refs B-aktie på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Aktiekapitalet i Beijer Ref uppgår till 371 685 513 kronor fördelat på 127 434 690 aktier, och därmed ett kvotvärde på 2.92 kronor.  Det finns två aktie­slag, A-aktier och B-aktier, vilka representerar tio respektive en röst. Beijer Ref hade 7 716 aktieägare den 30 september 2019 (7 214). Andelen utländska ägare uppgår till 4,4% (4,9) motsvarande ett innehav av kapitalet om 57,6% (57,0). Per 30 september 2019 finns 9 918 720 A-aktier och 117 515 970 B-aktier. Bolagets tio största aktieägare innehar 79,7% (80,7) av rösterna och 66,1% (68,1) av kapitalet. Snittomsättningen för Beijeraktien var i kvartalet 153 439 aktier (113 766) per dag till ett genomsnittligt inköpspris om 217 kronor (181). Slutkursen den 30 september uppgick till 224 kronor (185).

RISKBESKRIVNING

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför­allt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Beijer Ref har valt att redovisa övergången till den nya standarden enligt den framåtriktade metoden. Lättnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har fastställts per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärde under 5 000 USD klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.

Leasingportföljen innehåller ca 1 500 avtal och omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager, tjänstebilar, truckar och kontorsutrustning. Beijer Ref har identifierat många avtal, främst rörande fastigheter, med rätt att förlänga. Som en följd av dessa överväganden har många leasingavtal bedömts vara längre än kontrakten. Samtliga leasingavtal rörande fastigheter som förfaller under 2019 har förlängts med tre år.

Jämförande information omräknas inte och rapporteras även fortsättningsvis i enlighet med IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal.

Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå på värdering

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet samt finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet består av två innehav där det ena (19 mkr) avser noterade andelar och värderas till marknadsvärdet på balansdagen (värderingsnivå 1). Det andra innehavet (25 mkr) är ett onoterat innehav och värderas till uppskattat verkligt värde (värderingsnivå 3). Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, såsom kundfordringar och andra fordringar samt likvida medel, uppgår per balansdagen till 4 175 mkr och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde såsom leverantörsskulder, leasingskulder och upplåning samt andra långfristiga skulder, uppgår till 7 200 mkr.

Finansiella räntebärande skulder såsom lån kopplade till finansiering är upptagna till upplupet anskaffningsvärde och anses utgöra en god uppskattning av verkligt värde med hänsyn till bindningstiden och räntesättningen.

WEBBMÖTE Q3 2019

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 22 oktober kl.10.00 CET.

Maila in ditt svar om deltagande på info@beijerref.com. En länk kommer att distribueras före mötet och det krävs internet­anslutning. Presentationen kommer även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 22 oktober 2019

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO

För mer information om denna delårsrapport:

Per Bertland, CEO – växel, 040-35 89 00

Maria Rydén, CFO – växel, 040-35 89 00

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 22 oktober 2019 kl. 08.30 CET.

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Beijer Ref AB (publ), org nr 556040-8113

INLEDNING

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Beijer Ref AB (publ) per 30 september 2019 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö den 22 oktober 2019

PricewaterhouseCoopers AB

Cecilia Andrén Dorselius                                          Mikael Nilsson

Auktoriserad revisor                                                   Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Kort om Beijer Ref

Beijer Ref-koncernen är fokuserad på handels- och distributörs­verksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värme­pumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv
logistik och lagerhållning.

Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som inne­fattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luft­­konditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, Södra Europa, Central­europa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 publiceras den 30 januari 2020.

Årsredovisning för 2019 publiceras i mars 2020.

Årsstämma äger rum den 16 april 2020 i Malmö.

Delårsrapport för första kvartalet 2020 publiceras den 21 april 2020.

Delårsrapport för andra kvartalet 2020 publiceras den 15 juli 2020.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras den 20 oktober 2020.

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 publiceras den 28 januari 2021.

www.beijerref.com