Search glas

18-10-22

Beijer Ref AB Q3-2018

Fortsatt starkt kvartal

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2018 ökade med 41 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 3 607 mkr (2 555).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2018 uppgick till 339 mkr (217), vilket är en ökning med 57 procent jämfört med samma period föregående år.

Periodens resultat uppgick till 240 mkr (149).

Resultat per aktie uppgick till 1,88 kronor (1,16).

Beijer Ref AB och Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning Europe Ltd slutförde bildandet av dotterbolaget 3D Plus i UK, där Beijer Ref är majoritetsägare.

Förvärvet av det spanska luftkonditioneringsföretaget Lumelco S.A stärker koncernens ställning inom luftkonditionering i Södra Europa.

Under kvartalet har återköp skett av 181 559 B-aktier. Syftet med återköpet är att säkerställa tillgången till aktier enligt bolagets långsiktiga incitamentsprogram, 2018 - 2021.

Koncernchefen kommenterar

Marknad i tillväxt ger starkt kvartal

Vi kan se tillbaka på ytterligare ett kvartal med stark utveckling. Netto­omsättningen ökade med 41 procent och resultatet ökade med 57 procent jämfört med samma period 2017. Det är vårt starkaste tredje kvartal någonsin. Rensat för förvärv och valutaeffekter ökar omsättningen organiskt med cirka 16 procent och resultatet med 42 procent. Samtliga regioner visar tillväxt i enlighet med våra förväntningar, även om Europa sticker ut. Av de europeiska regionerna utmärker sig Norden lite extra. En ovanligt varm sommar ledde till omsättnings- och resultatrekord för regionen med en organisk omsättningsökning på 30 procent medan resultatet fördubblades.

Kvartalets resultat visar återigen att vår marknad är stark. F-gasförordningen i Europa skyndar på utfasningen av befintliga köldmedier, så kallade fluorerande gaser, och är en av de främsta anledningarna till att efterfrågan på Beijer Refs produkter ökar. Utfasningsprogrammet fortgår och vi ser inga tendenser på minskad aktivitet. FN kom nyligen ut med en uppdaterad klimatrapport som belyser hur angeläget det är att den globala uppvärmningen fram till år 2100 stannar vid högst 1,5 grader. Det är en halv grad mindre än Paris-avtalets målsättning. För att nå det nya målet krävs kraftigt ökade åtgärder enligt FN:s klimatpanel IPCC. Vår bransch har ett stort ansvar i frågan och måste aktivt agera för att målet ska uppnås. Beijer Refs satsning på att utveckla miljövänliga lösningar känns därför ännu mer angelägen. Vi har en lång tradition och stor kunskap kring sådan teknik i Europa. Det kunnandet sprider vi nu till våra bolag på andra kontinenter. Att konjunkturen dessutom fortfarande är stark gör att slutkunderna är beredda att investera och uppgradera sina kyl- och luftkonditioneringssystem i ännu högre grad, vilket gynnar oss.

Vi vill även växa genom förvärv i Europa och i övriga världen. Under kvartalet förvärvade Beijer Ref den spanska luftkonditioneringsdistributören Lumelco. Affären befäster koncernens ställning inom HVAC-segmentet i Beijer Refs största region Södra Europa. Bolaget distribuerar flertalet starka varumärken, men har framförallt exklusiva distributionsrättigheter med Mitsubishi Heavy Industries, en av Beijer Refs strategiska partners. Att stärka och utveckla relationer med våra huvudleverantörer ligger i linje med vår strategi. Lumelco ingår i våra räkenskaper från och med augusti i år.

Under transfereringsfasen till miljövänlig kylteknik har vi sett kraftiga prisökningar på de HFC-köldmedier med mest negativ miljöpåverkan. Pris­ökningarna är en direkt konsekvens orsakat av det europeiska regelverket avseende utfasning av F-gaser. För närvarande har prisstegringarna avtagit och bedömningen är att priserna kommer att vara stabila under de närmast kommande kvartalen.

Vår logistikkedja är en av våra styrkor och vi arbetar för att skapa hållbara moderna lösningar som ger effektivitet genom hela flödet. I början av året öppnade vi ett nytt stort och automatiserat logistikcenter i Holland, kallat Beijer Ref Support Center. Med det uppnår vi effektiviseringar inom framförallt inköp, logistik och back office. Som ytterligare ett steg i samma riktning öppnade vi nyligen ett liknande center i Auckland i Nya Zeeland. Att sprida best practise inom koncernen är viktigt och en fördel som vi vill utnyttja maximalt.

Sammantaget är vi nöjda med perioden och vi går in i fjärde kvartalet med både ödmjukhet och ett starkt självförtroende. Framöver vill vi växa ytterligare. Med ökade vinster, låga räntor och ett starkt kassaflöde har vi goda förutsättningar för att kunna göra fler kompletterande förvärv.

Per Bertland 

CEO

Tredje kvartalet 2018

OMSÄTTNING 

Beijer Ref ökade omsättningen med 41 procent till 3 607 mkr (2 555) under tredje kvartalet 2018. En stark global konjunktur, gynnsamma väderförhållanden som ökar efterfrågan på luftkonditionering, samt prisökningar på framför allt köldmedier har medfört en fortsatt stark omsättningsutveckling. I det tredje kvartalet visar samtliga regioner en omsättningsökning överstigande 20 procent. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 16 procent. En försvagad krona har lett till valutakurseffekter på 195 mkr (-22), motsvarande 8,8% eftersom merparten av bolagets omsättning sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 339 mkr (217) under det tredje kvartalet, vilket är en ökning med 57 procent. Den pågående transfereringen till miljövänliga kylsystem har haft en positiv påverkan på resultatet i perioden och även lett till ökad efterfrågan på HVAC och OEM, som är framtida tillväxtsegment för Beijer Ref. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatförbättringen 42 procent.

KASSAFLÖDE 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 829 mkr under första niomånadersperioden 2018 jämfört med 500 mkr för 2017, vilket främst beror på ett kraftigt förbättrat resultat. Rörelsekapitalet har under den första niomånadersperioden ökat med 585 mkr jämfört med 134 mkr föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 243 mkr mot 366 mkr föregående år. Förändringen i rörelsekapital mellan åren beror främst på omsättningsökningen samt en viss lageruppbyggnad.

INVESTERINGAR 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 1 011 mkr (72) under första niomånadersperioden och är framförallt relaterat till förvärv av Tecsa, Heatcraft och Lumelco, vilka alla har finansierats via extern upplåning hos befintliga bankpartners. Bolaget har under perioden även nettoinvesterat 70 mkr i återköp av egna aktier efter avdrag från erhållen optionspremie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  

Den 2 juli 2018 slutförde Beijer Ref AB och Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning Europe Ltd bildandet av dotterbolaget 3D Plus, där Beijer Ref är majoritetsägare. Det nya företaget verkar nu under ledning av en ny VD. 3D Plus huvudkontor ligger i Slough med planerade regionala kontor i Storbritannien och Irland. Bildandet påverkar endast omsättningen marginellt under 2018, men bedöms dock ha goda tillväxtmöjligheter.

Förvärvet av det spanska luftkonditioneringsföretaget Lumelco S.A. ingår fr o m augusti i bolagets räkenskaper och stärker koncernens ställning inom HVAC-segmentet i Beijer Refs största region Södra Europa. Bolaget är sedan länge distributör av Mitsubishi Heavy Industries produkter i Spanien och Portugal, en av Beijer Refs strategiska leverantörer. Bolaget har en omsättning på ca 400 mkr och har ett 60-tal anställda. Övertagandet påverkar endast resultatet marginellt under 2018. Förvärvet bedöms dock ge långsiktigt positiva effekter på såväl omsättning som resultat.

Bolaget har under kvartalet utnyttjat bolagstämmans bemyndigande om återköp av egna aktier efter beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Totalt har bolaget återköpt 181 559 aktier under kvartalet och innehar därmed 774 809 aktier till ett genomsnittligt inköpsvärde av 107 kronor. Incitamentsprogrammet löper mellan 2018-2021. Kostnaderna för programmet ligger i nivå med styrelsens förslag och stämmans beslut, dvs 8 MSEK och har belastat bolagets rörelseresultat under 2018.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Beijer Ref AB kommer under fjärde kvartalet att upprätta ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 1 500 mkr som ett komplement till Beijer Refs bankfinansiering. Arrangör av programmet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Handelsbanken och Nordea. Bolaget kommer säkerställa tillgängliga kredit­faciliteter motsvarande emitterat belopp.

RISKBESKRIVNING 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse­resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför­allt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.

Analyser av effekter avseende implementering av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument har gjorts både på koncern och på dotterbolagsnivå. Analyserna visar att de nya standarderna inte har någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter utöver utökade upplysningskrav. Framåtriktad metod tillämpas från januari 2018.

IFRS 16 Lease - en ny standard som träder i kraft den 1 januari 2019. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasing- och hyreavtal redovisas i balansräkningen. Koncernen håller på att utvärdera effekterna. Koncernens balansomslutning kommer att öka, samtidigt kommer rörelseresultatet att öka jämfört med idag då en del av leasingbetalningarna kommer att redovisas som räntekostnad. Även koncernens nyckeltal kommer att påverkas av den nya standarden.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 22 oktober 2018

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO och President

För mer information:

Per Bertland, CEO – 0705-98 13 73

Maria Rydén, CFO - 073-429 25 65

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 22 oktober 2018 kl. 08.30 CET.

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT 

Beijer Ref AB (publ), org nr 556040-8113

INLEDNING 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Beijer Ref AB (publ) per 30 september 2018 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö 22 oktober 2018

PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nilsson                                                                Mikael Nilsson

Auktoriserad revisor                                                   Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Finansiell kalender 

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 publiceras den 30 januari 2019.

Årsredovisning för 2018 publiceras i mars 2019.

Årsstämman äger rum den 10 april 2019 i Malmö.

Delårsrapport för första kvartalet 2019 publiceras den 16 april 2019.

Delårsrapport för andra kvartalet 2019 publiceras den 12 juli 2019.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 publiceras den 22 oktober 2019.

www.beijerref.com