Search glas

14-10-22

Beijer Ref AB Q3 2014

Kompletterande förvärv ger tillväxt

Kvartal 3 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 947,4 mkr (1 830,4).

  • Rörelseresultatet uppgick till 157,8 mkr (146,7).

  • Periodens resultat uppgick till 107,0 mkr (100,2).

  • Vinsten per aktie uppgick till 2,49 kronor (2,30).

  • Omsättningstillväxt på 6,4 procent och rörelseresultatförbättring på 7,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Organisk minskning av omsättningen med 1,1 procent och organisk ökning av rörelseresultatet med 1,4 procent.

  • Tre nya förvärv och skapandet av nya affärsområdet Beijer Ref OEM för egen tillverkning.

  
Koncernchefen kommenterar

Långsammare tillväxt i oroligt Europa
Det tredje kvartalet 2014 visar att Beijer Ref fortsätter att leverera en ökad omsättning på 6,4 % och ett rörelseresultat på 157,8 mkr - trots en ovanligt kylig sommar i södra Europa och Ukrainakrisens dämpande påverkan på efterfrågan.

I Centraleuropa fortsätter verksamheten i Storbritannien att visa goda resultat med såväl stark försäljning som ökade marknadsandelar. På tre år har Beijer Ref gått från en tredjeplats till en position som ledare på den brittiska marknaden. Beijer Refs affärskoncept där snabb service och leveranssäkerhet är avgörande för slutkunder såsom ledande stormarknader är jämte förvärv viktiga orsaker till de ökade marknadsandelarna. Även Holland och Tyskland har utvecklats bra under det tredje kvartalet och fortsätter att visa tillväxt och ökade marknadsandelar.

I Östra Europa är det fortsatt Polen som drar regionen i en positiv riktning, medan försäljningen i Södra Europa påverkades negativt av såväl en pressad makroekonomi som dåligt sommarväder över hela regionen. Den kyliga och regniga sommaren i Frankrike, Spanien och Italien påverkade såväl efterfrågan inom komfortkyla, HVAC (heating, ventilation and air conditioning) som kommersiell kyla.

Efter det första halvårets avvaktande inledning för Beijer Refs nordiska marknadsregion vände utvecklingen under tredje kvartalet med en ökad omsättning på 21 %.

I A&A (Afrika och Asien) backade Thailand något, medan södra Afrika går starkt. Här har nu samtliga integrationskostnader avseende förvärvet av Eurocool tagits och med en omsättningsökning på 13 % överträffar verksamheten i södra Afrika planerna.

Viktiga förvärv
Beijer Ref stärkte under det tredje kvartalet sin position som en av världens tre största kylgrossister med tre viktiga förvärv. Bland annat valde koncernen i juli att tidigarelägga optionen att förvärva de resterande 49 % av aktierna i italienska SCM Frigo Group, en av Europas ledande tillverkare av bland annat kylaggregat baserade på miljövänlig teknik.

Dessutom förvärvades i augusti samtliga aktier i en av Norges ledande kylgrossister, Børresen Cooltech AS. Børresen Cooltech omsätter knappt 60 mkr, har 20 anställda och kommer att integreras i Beijer Refs norska organisation.

I september stärkte Beijer Ref sin växande position på den tyska kylgrossistmarknaden när nettotillgångarna i Grün Großhandel für Kälte- und Klimazubehör i Stuttgart förvärvades. Därmed har Beijer Ref sedan etableringen i Tyskland 2011 skaffat sig verksamheter i Düsseldorf, Nürnberg, München, Leipzig och nu även i ett geografiskt utmärkt läge i Stuttgart.

Utöver ovanstående har koncernen efter rapportperiodens utgång gjort ytterligare ett förvärv, när samtliga aktier i den franska kyl­grossisten GFOI (Générale Frigorifique Océan Indien) förvärvades i oktober. GFOI finns på ön Réunion ca 800 km öster om Madagaskar i Indiska oceanen, ett franskt s.k. departement med en snabbt expanderande turistindustri.

Egen tillverkning blir nytt affärsområde
Med SCM Frigo som bas har koncernen under det tredje kvartalet skapat nya affärsområdet Beijer Ref OEM, i syfte att bedriva egen tillverkning av kundanpassade kylsystem. Sedan starten 1979 har SCM Frigo byggt upp en unik teknisk kompetens och är idag en av världens ledande tillverkare av miljövänliga kylsystem.

Ett flertal bolag inom Beijer Ref-koncernen bedriver redan idag egen tillverkning av kundanpassade kylsystem, men med skapandet av Beijer Ref OEM kommer denna verksamhet att bedrivas än mer strukturerat och effektivt under ledning av Europas främsta tillverkare, vilket beräknas generera en rad positiva synergieffekter.

Logistik nästa fokusområde
I ett alltmer gränslöst och homogent Europa blir logistiken i högre grad avgörande för konkurrenskraften. Med fler än 200 filialer i Europa kommer Beijer Ref framöver att sätta starkt fokus på att ytterligare effektivisera flödet av produkter med ökad service och sänkta kostnader som mål.

Per Bertland
CEO, Beijer Ref AB

Om Beijer Ref
Beijer Ref är en av världens tre största kylgrossister och den ledande i Europa. Koncernen erbjuder konkurrenskraftiga och innovativa lösningar inom kyla och luftkonditionering med kundanpassade produkter, egenutvecklade kylaggregat och effektiv service.

Omsättning
Beijer Ref ökade omsättningen med 6,4 procent till 1 947,4 mkr (1 830,4) under tredje kvartalet 2014. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen -1 %. Ackumulerat för 9 månader uppgår den organiska tillväxten till 3 %.

Beijer Ref är verksamt inom tre marknadsområden: kommersiell kyla, industriell kyla samt HVAC (komfortkyla). Koncernen delar in verksamheten på den globala marknaden i fem geografiska segment: Norden, Centraleuropa, Östra Europa, Södra Europa och A&A.

Bakom kvartalets omsättningsökning ligger förvärv, en svagare svensk krona och en god utveckling i Central­europa, Norden och A&A. Omsättningen under kvartalet påverkades dock av de något svagare sydeuropeiska marknaderna samt en kall sommar i Europa.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 157,8 mkr (146,7) under det tredje kvartalet. Resultatuppgången kan främst förklaras med ökad försäljning i framförallt Centraleuropa och Östra Europa, där Polen fortsätter att vara en drivande marknad. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 1,4 %.

I föregående års siffror är rörelseresultatet ackumulerat belastat med engångskostnader på 34,2 mkr. Under de första nio månaderna uppgick rörelseresultatet till 366,0 mkr (278,8). Exklusive engångskostnader var rörelseresultatet 313,0 mkr föregående år.

Koncernens finansnetto uppgick till -10,6 mkr (-9,0) under det tredje kvartalet. Resultatet före skatt var 147,2 mkr (137,9). Resultatet efter skatt var 107,0 mkr (100,2). Vinst per aktie uppgick till 2,49 kronor (2,30). Under årets nio första månader uppgick koncernens finansnetto till -26,7 mkr (-24,0). Resultatet före skatt var 339,3 mkr (255,0). Resultatet efter skatt uppgick till 242,0 mkr (183,0). Vinst per aktie var 5,56 kronor (4,13).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 136,5 mkr (41,2) under de första nio månaderna 2014, varav den största delen avser förvärvet av resterande 49 % i SCM Frigo. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 598,9 mkr (513,1) den 30 september 2014. Det egna kapitalet uppgick till 2 457,5 mkr (2 305,1). Nettoskulden var 1 528,9 mkr (1 302,2). Soliditeten uppgick till 41,6 procent (44,0). Medeltalet anställda var under perioden 2 194 (2 119).

Viktiga händelser under året
I januari förvärvade Beijer Ref samtliga aktier i Eurocool (Pty) Ltd, en av Sydafrikas ledande kylgrossister. Eurocool grundades 1999 och har idag en stark marknadsposition inom de segment som Beijer Ref prioriterar. Bolaget omsätter omkring 65 mkr och har 36 anställda. Förvärvet bedöms ge kostnadssynergier, ökad effektivitet samt ökade inköpsvolymer genom samordning med Beijers befintliga verksamhet i södra Afrika. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs vinst per aktie under 2014 marginellt positivt. Eurocool ingår i Beijer Refs räkenskaper från och med januari 2014.

Den 12 mars röstade EU-parlamentet ja till förslaget om ny f-gasförordning, vilket bekräftades av Ministerrådet i en omröstning den 14 april. Därmed har beslutet att fasa ut köldmedier med fluorerade växthusgaser (s k f-gaser) trätt i kraft, vilket bedöms ha en positiv påverkan genom de investeringar i ny teknik som slutkunderna successivt kommer att behöva göra och där Beijer Ref är väl förberett för det nya regelverket.

Den 14 maj godkände Bolagsverket koncernens namnbyte från G & L Beijer till Beijer Ref. Ett klassiskt svenskt industriföretags moderna verksamhet speglas nu även i företagsnamnet.

I juli förvärvade Beijer Ref de resterande 49 % av aktierna i italienska SCM Frigo Group, en av Europas ledande tillverkare av bland annat kylaggregat baserade på miljövänlig teknik. Bolaget omsätter cirka 240 mkr och har 90 anställda. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs vinst per aktie positivt redan 2014.

I augusti förvärvades samtliga aktier i en av Norges ledande kylgrossister, Børresen Cooltech AS. Børresen Cooltech omsätter knappt 60 mkr, har 20 anställda och kommer att integreras i Beijer Refs organisation. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt. Børresen Cooltech ingår i koncernens räkenskaper från och med augusti 2014.

I september stärkte Beijer Ref positionen på de snabbt växande tyska kylgrossistmarknaden när nettotillgångarna i Grün Großhandel für Kälte- und Klimazubehör förvärvades. Bolaget omsätter cirka 25 mkr, har 7 anställda och ger koncernen strategiskt viktig närvaro i Stuttgart. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt. Bolaget ingår i koncernens räkenskaper från och med oktober 2014.

Händelser efter rapportperioden
I oktober förvärvades samtliga aktier i den franska kylgrossisten GFOI (Générale Frigorifique Océan Indien). GFOI är beläget på ön Réunion ca 800 km öster om Madagaskar i Indiska oceanen. Bolaget omsätter cirka 50 mkr, har 7 anställda och är ett led i koncernens expansion utanför Europa. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt.

Riskbeskrivning
Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, person­beroende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Kommande rapporter
- Bokslutskommuniké för 2014 publiceras 10 februari 2015.
- Årsredovisning för 2014 publiceras i april 2015.

Malmö 22 oktober 2014
Beijer Ref AB (publ)
Per Bertland, CEO

För mer information:
Per Bertland, CEO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

www.beijerref.com