Search glas

19-07-12

Beijer Ref AB Q2-2019

Fortsatt stark tillväxt

Nettoomsättningen ökade med 14% under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 996 mkr (3 510). Organisk tillväxt uppgick till 4,4%.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 373 mkr (345), vilket är en ökning med 8% jämfört med

föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 9,3% (9,8%), varav 0,2% är en positiv IFRS 16-effekt.

Periodens resultat uppgick till 265 mkr (255). Resultat per aktie uppgick till 2,08 kronor (1,98).

Bolagets likviditet är god och outnyttjade krediter uppgår till 1 427 mkr (393).

Bolaget tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Omräkningen har påverkat rörelseresultatet positivt med 7 mkr och nettoresultatet med 0,1 mkr. Soliditeten har minskat med 3,3 procentenheter till följd av en ökad balansomslutning.

CEO kommenterar

Miljövänlig kylteknik och luftkonditionering driver tillväxt

Marknaden under kvartalet kännetecknades av en fortsatt stark efterfrågan och såväl omsättning som resultat ökade både organiskt och via förvärv. Totalt uppgick nettoomsättningen till 3 996 mkr (3 510 mkr), vilket är en ökning med 14% varav 7% är förvärvad omsättning och drygt 4% är organisk tillväxt. Rörelsemarginalen inklusive effekten av IFRS 16 uppgår till 9,3% (9,8%). Marginalen är något lägre jämfört med föregående år vilket främst beror på att priserna på köldmedier inte ligger på samma höga nivåer som under 2018.

Utmärkande för kvartalet är att våra OEM- och HVAC-segment går starkt framåt, framförallt i Europa. Båda segmenten drivs på av EU:s utfasningsprogram av HFC-gaser som successivt skall ersättas med miljövänliga alternativ. OEM-segmentet växte totalt med 32% under kvartalet och utgjorde 10% av koncernens omsättning.

De senaste årens varma somrar i Europa har bidragit till ett ökat intresse för värmepumpar eftersom dessa även används för luftkonditionering. Detta i kombination med en allmänt hög efterfrågan bidrar till den starka utvecklingen för HVAC-segmentet. Långsiktiga samarbeten med starka varumärken såsom Toshiba, Carrier och Mitsubishi Heavy Industries, ger oss en bra marknadsposition. Totalt ökade omsättningen inom HVAC med 37% och utgör nu 41% av koncernens omsättning.

Kvartalet har tuffa jämförelsetal då 2018 var ett år då köldmediepriserna låg på historiskt höga nivåer. Från hösten 2018 och under första halvåret 2019 har priserna successivt sjunkit, vilket påverkar segmentet kommersiell kyla negativt, även om volymförsäljningen inte minskat i samma takt. Försäljningsnedgången kompenseras väl av att övriga segment visar tillväxt, vilket innebär att betydelsen av prisutvecklingen av köldmedier för koncernen är avtagande. Bedömningen är att köldmediepriserna kommer att stabiliseras under hösten. Utfasningsperioden pågår ända fram till 2030 med nästa stora minskning av importkvoter 2021.

Samtliga av våra geografiska regioner visar tillväxt förutom Östeuropa, som påverkats mest av prisutvecklingen av köldmedier. Positivt är att den afrikanska marknaden visar tillväxt efter att tidigare varit i recession, och vi ser potential för fortsatta resultatförbättringar.

Generellt ser vi hur allt fler länder utanför Europa ansluter sig till resolutioner som innebär en utfasning av HFC-gaser. Nyligen skrev exempelvis Kuba under Kigali-avtalet som det 73:e landet och fler tillkommer löpande. Avtalet innebär att konsumtionen av HFC-gaser skall minska med mer än 80% under de närmaste 30 åren.

Under hösten kommer vi att påbörja ett projekt för att utöka vår produktionskapacitet inom OEM för att på ett ännu bättre sätt möta en ökad efterfrågan på miljövänlig kylteknik. Vi kommer även att investera i en egen produktionslinje som ska hantera naturliga miljövänliga köldmedier vid bolagets fyllningsenhet i Göteborg.

Vår marknad växer globalt och vi har mycket kvar att göra. Koncernens likviditet är god, vilket öppnar upp för möjligheter till nya förvärv. Sammantaget går vi in i det tredje kvartalet med goda förutsättningar.

Per Bertland, CEO

Andra kvartalet 2019

OMSÄTTNING 

Beijer Ref ökade omsättningen med 14 procent till 3 996 mkr (3 510) under andra kvartalet 2019, varav 7% förklaras av förvärven som gjordes under 2018. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 4,4 procent. Samtliga regioner utom Östra Europa visar omsättningstillväxt. Kommersiell kyla utgör 49% av bolagets försäljning, 41% är luftkonditionering och OEM utgör 10% av total omsättning. De två sistnämnda visar på 20%-ig omsättningsökning under kvartalet samtidigt som beroendet till köldmedier har minskat.

En försvagad krona har lett till positiva valutakurseffekter på 85 mkr (133), motsvarande 2,6% (5,8) eftersom merparten av bolagets omsättning sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 373 mkr (345) under det andra kvartalet, vilket är en ökning med 8 procent. Rörelse­marginalen uppgick till 9,3% (9,8%) och den främsta förklaringen är lägre priser på köldmedier och att förvärvade bolag under 2018 har en något lägre marginal. Rensat för IFRS 16-effekt är bolagets finansnetto i princip oförändrat jämfört med föregående år trots ökad belåning.

Resultatet före skatt var 359 mkr (342). Periodens resultat var 265 mkr (255). Resultat per aktie uppgick till 2,08 kronor (1,98).

KASSAFLÖDE 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 381 mkr 2019 jämfört med 286 mkr för 2018. Ökningen beror på ett förbättrat resultat under kvartalet samt en positiv effekt om 74 mkr hänförlig till avskrivningar på nyttjanderättstillgångar som uppkommit vid övergång till IFRS 16 (leasing). Motsvarande belopp om 74 mkr redovisas som minskning i finansieringsverksamheten.

Rörelsekapitalet har under kvartalet ökat med 426 mkr jämfört med 275 mkr föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på minus 45 mkr mot 11 mkr föregående år. Förändringen i rörelsekapital mellan åren beror främst på ökad kapitaluppbyggnad under kvartalet. Koncernen har vid periodens utgång outnyttjade kreditfaciliteter uppgående till 1 427 mkr (393).

INVESTERINGAR 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 40 mkr (626) under kvartalet och avser främst investeringar i anläggningstillgångar. Föregående år förvärvades Kirby HVAC & Refrigeration Pty Ltd under kvartalet.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Inga större förvärv har gjorts under kvartalet men bolaget utvärderar hela tiden nya tillväxtmöjligheter och kompletterande förvärv.

Koncernen har gjort ett mindre inkråmsförvärv i Schweiz av en distributör av isoleringsmaterial; Durissol uppgående till 3,6 mkr som ger bolaget exklusiv rätt till deras produkter under fem år.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET  

Koncernen har gjort ett mindre kompletteringsförvärv efter kvartalet avseende resterande aktier i AC & Ref Parts CQ Patton Pty Ltd i Australien och äger nu 100% av bolaget. Bolaget har en årlig omsättning på ca 25 mkr fördelat på två försäljningsfilialer. Bolaget ingår i sin helhet fr o m 1 juli 2019 i koncernens redovisning.

OM AKTIEN 

Sedan den 2 januari 2019 finns Beijer Refs B-aktie på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Aktiekapitalet i Beijer Ref uppgår till 371 685 513 kronor fördelat på 127 434 690 aktier, och därmed ett kvotvärde på 2.92 kronor. Det finns två aktieslag, A-aktier och B-aktier, med tio respektive en röst i representation.
Beijer Ref hade 7 893 aktieägare den 28 juni 2019. I dagsläget finns 9 918 720 A-aktier och 117 515 970 B-aktier.

RISKBESKRIVNING 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför­allt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.

IFRS 16 Leasingavtal 

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Beijer Ref har valt att redovisa övergången till den nya standarden enligt den framåtriktade metoden. Lättnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har fastställts per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärde under 5 000 USD klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.

Leasingportföljen innehåller ca 1 500 avtal och omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager, tjänstebilar, truckar och kontorsutrustning. Beijer Ref har identifierat många avtal, främst rörande fastigheter, med rätt att förlänga. Som en följd av dessa överväganden har många leasingavtal bedömts vara längre än kontrakten. Samtliga leasingavtal rörande fastigheter som förfaller under 2019 har förlängts med tre år.

Jämförande information omräknas inte och rapporteras även fortsättningsvis i enlighet med IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal.

Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå på värdering

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet samt finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet består av två innehav där det ena (22 mkr) avser noterade andelar och värderas till marknadsvärdet på balansdagen (värderingsnivå 1). Det andra innehavet (25 mkr) är ett onoterat innehav och värderas till uppskattat verkligt värde (värderingsnivå 3). Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, såsom kundfordringar och andra fordringar samt likvida medel, uppgår per balansdagen till 4 131 mkr och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde såsom, leverantörsskulder, leasingskulder och upplåning samt andra långfristiga skulder, uppgår till 7 432 mkr.

Finansiella räntebärande skulder såsom lån kopplade till finansiering är upptagna till upplupet anskaffningsvärde och anses utgöra en god uppskattning av verkligt värde med hänsyn till bindningstiden och räntesättningen.

WEBBMÖTE Q2 2019

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2019. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 12 juli kl.10.00 CET.

Maila in ditt svar om deltagande på info@beijerref.com. En länk kommer att distribueras före mötet och det krävs internet­anslutning. Presentationen kommer även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com.

För mer information om denna delårsrapport:

Per Bertland, CEO – växel, 040-35 89 00

Maria Rydén, CFO – växel, 040-35 89 00

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och VD försäkrar härmed att halvårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för

aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av halvårsrapporten.

Malmö 12 juli 2019

Bernt Ingman

Styrelsens ordförande

Peter Jessen Jürgensen

Styrelseledamot

Frida Norrbom Sams

Styrelseledamot

William Striebe

Styrelseledamot

Chris Nelson

Styrelseledamot

Monica Gimre

Styrelseledamot

Joen Magnusson

Styrelseledamot

Per Bertland

Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 08.30 CET.

www.beijerref.com