Search glas

18-07-13

Beijer Ref AB Q2-2018

Sammantaget vårt bästa kvartal hittills.

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2018 ökade med 32 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 3 510 mkr (2 657).

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 uppgick till 345 mkr (223), vilket är en ökning med 55 procent jämfört med samma period föregående år.

Periodens resultat uppgick till 255 mkr (154).

Resultat per aktie i kvartalet uppgick till 1,98 kronor (1,19).

Förvärvet av Heatcraft Australia Pty Ltd ingår from den 5 maj i bolagets räkenskaper.

Förvärvet av den franska HVAC-distributören GH2C ingår from 1 maj i bolagets räkenskaper, men har mindre påverkan på bolagets resultat och ställning.

25 april genomfördes en aktiesplit om 3:1 för att öka likviditeten i aktien.

Koncernchefen kommenterar

Fortsatt styrkebesked.

Beijer Ref fortsätter sin starka utveckling. Nettoomsättningen ökade totalt med 32 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens resultat ökade samtidigt med 65 procent. Alla europeiska regioner har stark organisk tillväxt som överstiger 20 procent. Sammantaget är kvartalet vårt starkaste hittills.

Vi märker nu att F-gasförordningen alltmer påverkar de europeiska marknaderna. I detta kvartalet har det varit särskilt märkbart i regionerna Norden och Östeuropa. Vår största region, Södra Europa, går också starkt vilket påverkar resultatet positivt. Den pågående regleringen av F-gaser och det tidsbestämda utfasningsprogrammet gynnar oss. Det faktum att vi har ett stort miljövänligt erbjudande till våra kunder under själva transfereringsfasen gör att vi är väl positionerade för att möta marknadens alltmer stigande efterfrågan. Vår OEM-verksamhet växer också, produktionen av miljövänlig teknik som huvudsakligen baserar sig på naturliga köldmedier går på full kapacitet, och vi kommer att fortsätta att bygga ut produktionskapaciteten. Förutom våra befintliga anläggningar i Europa, Afrika och Asien har vi numera efter Heatcraftförvärvet även produktionsanläggningar i Sydney, Australien och i Wuxi, Kina. Vi har en väl genomtänkt plan för hur vi ska föra över vårt europeiska kunnande för att öka produktionen i Asia Pacific, ett arbete som har startat. Detsamma gäller för Sydafrika där vi har produktion i Johannesburg och Kapstaden.

En annan faktor som påverkar resultatet positivt är prisökningar på vissa köldmedier som skett på grund av obalansen mellan tillgång och efterfrågan, orsakad av F-gasförordningen. Här har vi agerat tidigt och sett till att vi kan erbjuda trygga leveranser till våra kunder. Därtill har vi ett starkt sortiment på luftkonditioneringsprodukter som tar marknadsandelar på en växande marknad. Förvärvet av det franska HVAC-bolaget GH2C som genomfördes under perioden passar väl in i vår strategi.

Under andra kvartalet slutförde vi förvärvet av en av Australiens största kylgrossister - Heatcraft. Australien genomgår sin vintermånadsperiod nu och bolaget bidrar därför främst till ökad omsättning för Beijer Ref. Samtidigt löper integrationsarbetet enligt plan. Detsamma gäller för förvärvet av Tecsa i Sydafrika, som togs in i böckerna från 1 mars i år.

Under juli slutförde vi bildandet av vårt joint venture tillsammans med Mitsubishi Heavy Industries som ger oss exklusiva rättigheter och organisationen är nu på plats för att sälja i Storbritannien och Irland.

Med två större förvärv genomförda har vi ökat vår upplåning. Trots det bedömer jag att det finns rejält utrymme för fler affärer. Strategin att förvärva ytterligare bolag inom våra segment kyla, HVAC och OEM ligger fast. Förvärven samt prisuppgångar på köldmedier har inneburit en något ökad kapitalbindning. Trots detta har avkastningen på operativt kapital ökat från 14 till 16 procent.

Under perioden genomförde vi en split av vår aktie. Efter det har både aktiekursen och omsättningen i aktien gått upp vilket inneburit att det utländska intresset för Beijer Ref har ökat, något vi ser positivt på. Efter årsstämman erbjöds även nyckelpersonal att delta i ett optionsprogram. Deltagandet i programmet är högt vilket jag ser som ett bevis på att vi är ett sammanhållet lag som tror på och arbetar för att Beijer Ref ska utvecklas till ett ännu mer framgångsrikt bolag.

Per Bertland

CEO

Andra kvartalet 2018

OMSÄTTNING 

Beijer Ref ökade omsättningen med 32 procent till 3 510 mkr (2 657) under andra kvartalet 2018. En gynnsam konjunktur och prisökningar på framför allt köldmedier har medfört en fortsatt stark efterfrågeutveckling i framför allt Europa. I det andra kvartalet visar samtliga regioner en omsättningsökning överstigande 20 procent. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 16 procent.

RESULTAT 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 345 mkr (223) under det andra kvartalet, vilket är en ökning med 55 procent. Den pågående transfereringen till miljövänliga kylsystem har haft en positiv påverkan på resultatet i perioden och även ökat efterfrågan på HVAC och OEM, som är framtida tillväxtsegment för Beijer Ref. Justerat för valuta­kursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatförbättringen 47 procent.

KASSAFLÖDE 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 439 mkr under det första halvåret 2018 jämfört med 308 mkr för 2017, vilket främst beror på ett förbättrat resultat. Rörelsekapitalet har under första halvåret ökat med 387 mkr jämfört med 247 mkr föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 52 mkr mot 60 mkr föregående år. Förändringen i rörelsekapitalet mellan åren beror främst på att rörelsekapitalet vid ingången av 2017 låg på en högre nivå än normalt samt en viss lageruppbyggnad.

INVESTERINGAR 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 975 mkr (50) under första halvåret och är framförallt relaterat till förvärv av Heatcraft och Tecsa, vilka har finansierats via extern upplåning.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  

Beijer Ref har slutfört avtalet om att förvärva Heatcraft Australia Pty Ltd. Bolaget har totalt drygt 300 anställda och omsättningen 2017 uppgick till cirka 1,1 miljarder kronor. Försäljning sker genom ett stort distributionsnätverk med över 65 filialer. Affären innebär att Beijer Ref fördubblar omsättningen i regionen Asia Pacific. I förvärvet ingår även verksamhet i Singapore och en tillverkningsenhet i Kina. Bolagets resultat ingår från och med 5 maj i bolagets räkenskaper. Bolaget bidrar positivt till bolagets omsättningsökning om än med något lägre rörelseresultat än övriga delar.

Beijer Ref genomförde efter beslut på ordinarie bolagsstämma en split om 3:1 den 25 april, vilket har ökat intresset för bolagets aktie samt dess likviditet. Bolaget har även utnyttjat bolagstämmans bemyndigande om återköp av egna aktier efter beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Totalt har bolaget återköpt 331 650 aktier under kvartalet och innehar därmed 593 250 aktier.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång har Beijer Ref slutfört bildandet av 3D Plus, ett joint venture med Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning Europe Ltd, och en ny organisation är utsedd för att sälja i Storbritannien och Irland. Beijer Ref har en ägarandel på 67 procent i 3D Plus.

RISKBESKRIVNING 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse­resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den
senaste årsredovisningen. För mer information om redovisningsprinciper och nya standarder som tillämpas från och med 1 januari 2018, se Not 2 i årsredovisningen 2017.

För mer information:

Per Bertland, CEO – 0705-98 13 73

Maria Rydén, CFO – 073-429 25 65

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och VD försäkrar härmed att halvårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av halvårsrapporten.

Malmö 13 juli 2018

Bernt Ingman

Styrelsens ordförande

Peter Jessen Jürgensen

Styrelseledamot

Frida Norrbom Sams

Styrelseledamot

William Striebe

Styrelseledamot

Ross B Shuster

Styrelseledamot

Monica Gimre

Styrelseledamot

Joen Magnusson

Styrelseledamot             

Per Bertland

Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08.30 CET.

Finansiell kalender 

-       Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 publiceras den 22 oktober 2018.

-       Delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 publiceras den 30 januari 2019.

-       Årsstämman äger rum den 10 april 2019 i Malmö.

www.beijerref.com