Search glas

14-07-18

Beijer Ref AB Q2 2014

Fortsatt positiv utveckling för Beijer Ref

Kvartal 2 2014

  •  Nettoomsättningen uppgick till 1 870,8 mkr (1 711,9).

  •  Rörelseresultatet uppgick till 136,9 mkr (83,4).

  •  Periodens resultat uppgick till 89,3 mkr (50,4).

  •  Vinsten per aktie uppgick till 2,03 kronor (1,14).

  •  Fortsatt positiv trend under andra kvartalet med omsättningstillväxt på 9 procent och rörelseresultatförbättring på 64 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Exklusive engångskostnader 2013 ökade rörelseresultatet med 16 procent.

  •  Stark ökning av HVAC (komfortkyla) i Europa under andra kvartalet.

Koncernchefen kommenterar

Fortsatt positiv trend i Europa
Det andra kvartalet 2014 befäster den positiva utvecklingen från första kvartalet med en ökad omsättning på 9,3%.

Rörelseresultatet på 136,9 mkr visar att Beijer Ref fortsätter att stärka positionen som Europas största kylgrossist.

Bland våra regioner hade Centraleuropa en bra utveckling under andra kvartalet. Storbritannien har fortsatt att utvecklas positivt med såväl ökad försäljning som ökade marknadsandelar. Där får Beijer Refs konkurrenskraftiga distributions- och servicekoncept till nationellt verksamma kunder allt större genomslag på marknaden. Holland har förstärkts under kvartalet och Tysklands positiva utveckling fortsätter.

Södra Europa står för ca 40% av Beijer Refs omsättning och även här ökar såväl försäljning som resultat. Spanien är just nu den marknad i Södra Europa som expanderar mest, framför allt med en ökad efterfrågan på HVAC (heating, ventilation and air conditioning, eller på svenska komfortkyla) som driver tillväxten.

På den östeuropeiska marknaden leder Polen utvecklingen med betydande ökning av försäljningen inom såväl kommersiell & industriell kyla som HVAC.

I Norden har utvecklingen på den svenska marknaden varit avvaktande, men en stark avslutning av kvartalet är en positiv signal.

Danmark och Finland har utvecklats bra. Sverige och Norge inledde kvartalet något svagare, men vände utvecklingen under juni och i båda länderna finns anledning till en försiktig optimism.

I Övriga världen har Thailands utveckling stabiliserats efter den senaste tidens oroligheter och Sydafrika utvecklas enligt plan.

En bidragande orsak, om än med liten påverkan, till kvartalets resultat är de positiva valutaeffekterna av en starkare euro - något som får anses vara välkommet efter en lång period med det motsatta förhållandet.

Ökad satsning på egentillverkade kylaggregat
Egentillverkade kylaggregat är ett växande och alltmer prioriterat segment inom Beijer Ref. Som en av världens största och modernaste kylgrossister har det i koncernen byggts upp en förståelse för våra kunders kylbehov. Denna kylkompetens överför vi till en växande portfölj med egentillverkade kylaggregat.

Ambitionen är att Beijer Ref i växande grad ska kunna erbjuda ännu mer konkurrenskraftiga energieffektiva lösningar, både vad gäller enskilda standardaggregat såväl som kundanpassade helhetskoncept med den modernaste miljötekniken.

Toshiba allt starkare varumärke inom HVAC
Efterfrågan på HVAC (komfortkyla) är något mer konjunkturberoende än övrig verksamhet inom Beijer Ref och det andra kvartalets ökade försäljning inom detta marknads­område kan därför ses som ett tecken på en fortsatt ekonomisk ljusning i Europa.

Toshiba HVAC är ett av många världsledande varumärken inom komfortkyla som representeras av Beijer Ref. Det världsledande japanska högteknologiföretaget Toshiba har i likhet med Beijer Ref sina rötter i det sena 1800-talets innovativa företagskultur och består idag av mer än 740 företag med 210 000 anställda över hela världen. Det är med glädje man kan konstatera att utvecklingen för Toshibas produkter inom komfortkyla under andra kvartalet har varit stark på samtliga marknader. Det ska även poängteras att vår försäljning av såväl Samsung som Mitsubishi har haft en motsvarande utveckling.

Intressanta förvärvsmöjligheter
Med den europeiska recessionen förhoppningsvis bakom oss, en starkare marknadsposition, ökad rörelsemarginal och positiva effekter av förra årets kostnadsbesparingar har Beijer Ref efter årets två första kvartal konsoliderat sig och är väl förberett för framtida förvärv.

Nämnas bör också att koncernen efter 136 års verksamhet som G & L Beijer i maj officiellt bytte namn till Beijer Ref, vilket som tidigare meddelats bättre speglar den renodlade verksamheten (ref = refrigeration). Samtidigt stod också koncernens nya hemsida klar med mer överskådlig och lättillgänglig information. Besök den gärna på www.beijerref.com.

Per Bertland
CEO, Beijer Ref AB

 
Kvartalsrapport Q2 2014

Om Beijer Ref
Beijer Ref är en av världens tre största kylgrossister och den ledande i Europa. Koncernen erbjuder konkurrenskraftiga och innovativa lösningar inom kyla och luftkonditionering med kundanpassade produkter, egenutvecklade kylaggregat och effektiv logistik.

Omsättning
Beijer Ref ökade omsättningen med 9 procent till 1 870,8 mkr (1 711,9) under andra kvartalet 2014. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 4 procent. Koncernen ökade omsättningen med 9 procent till 3 451,8 mkr (3 175,7) även under perioden januari till juni, vilket organiskt är en ökning med 5 procent.

Beijer Ref är verksamt inom tre marknadsområden: kommersiell & industriell kyla samt HVAC (komfortkyla). Koncernen delar in verksamheten på den globala marknaden i fem geografiska segment: Norden, Centraleuropa (inklusive Storbritannien och Irland), Östra Europa, Södra Europa och Övriga världen (i dagsläget bestående av södra Afrika och Thailand).

Bakom kvartalets omsättningsökning ligger en ökad försäljning på i stort sett samtliga dessa marknader, där i synnerhet Centraleuropa (inklusive Storbritannien och Irland) visade stark tillväxt. Även Östra Europa utvecklades väl, med Polen som största marknad. Södra Europa hade också en positiv utveckling. HVAC, som utgör ca 30 procent av Beijer Refs omsättning, ökade även under andra kvartalet.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 136,9 mkr (83,4) under det andra kvartalet. Resultatuppgången kan förklaras som en kombination av genomförda besparingsåtgärder under 2013, ökade marknadsandelar i Storbritannien och stärkt efterfrågan på framför allt HVAC men även kommersiell & industriell kyla i Europa. I föregående års siffror är rörelseresultatet belastat med engångskostnader på 34,2 mkr. Exklusive dessa engångskostnader uppgick rörelseresultatet under det andra kvartalet 2013 till 117,6 mkr. Under det första halvåret uppgick rörelseresultatet till 208,2 mkr (132,1). Exklusive engångskostnader var rörelseresultatet 166,3 mkr föregående år.

Koncernens finansnetto uppgick till -8,6 mkr (-9,6) under det andra kvartalet. Resultatet före skatt var 128,3 mkr (73,8). Resultatet efter skatt var 89,3 mkr (50,4). Vinst per aktie uppgick till 2,03 kronor (1,14). Under det första halvåret uppgick koncernens finansnetto till -16,1 mkr (-15,0). Resultatet före skatt var 192,1 mkr (117,1). Resultatet efter skatt uppgick till 134,9 mkr (82,8). Vinst per aktie var 3,06 kronor (1,83).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 40,2 mkr (34,4) under det första halvåret 2014. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 373,6 mkr (433,1) den 30 juni 2014. Det egna kapitalet uppgick till 2 431,7 mkr (2 247,5). Nettoskulden var 1 607,5 mkr (1 479,3). Soliditeten uppgick till 41,9 procent (41,7). Medeltalet anställda var under det första halvåret 2 169 (2 106).

Viktiga händelser under året
I januari förvärvade Beijer Ref samtliga aktier i Eurocool (Pty) Ltd, en av Sydafrikas ledande kylgrossister. Eurocool grundades 1999 och har idag en stark marknadsposition inom de segment som Beijer Ref prioriterar. Bolaget omsätter omkring 65 mkr och har 36 anställda. Förvärvet bedöms ge kostnadssynergier, ökad effektivitet samt ökade inköpsvolymer genom samordning med Beijers befintliga verksamhet i södra Afrika. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs vinst per aktie under 2014 marginellt positivt. Eurocool ingår i Beijer Refs räkenskaper från och med januari 2014.

Den 12 mars röstade EU-parlamentet ja till förslaget om ny f-gasförordning, vilket bekräftades av Ministerrådet i en omröstning den 14 april. Därmed har beslutet att fasa ut köldmedier med fluorerade växthusgaser (s k f-gaser) trätt i kraft, vilket bedöms ha en positiv påverkan genom de investeringar i ny teknik som slutkunderna successivt kommer att behöva göra och där Beijer Ref är väl förberett för de nya affärsmöjligheterna.

Den 14 maj godkände Bolagsverket koncernens namnbyte från G & L Beijer till Beijer Ref. Ett klassiskt svenskt industriföretags moderna verksamhet speglas nu även i företagsnamnet.

Riskbeskrivning
Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Kommande rapporter
- Kvartalsrapport Q3 2014 publiceras den 22 oktober 2014.
- Bokslutskommuniké för 2014 publiceras i februari 2015.
- Årsredovisning för 2014 publiceras i april 2015.


För mer information:
Per Bertland, CEO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och VD försäkrar härmed att halvårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av halvårsrapporten.

Malmö 18 juli 2014

Bernt Ingman, styrelsens ordförande          
Peter Jessen Jürgensen, styrelseledamot        
Anne-Marie Pålsson, styrelseledamot            
William Striebe, styrelseledamot                  
Philippe Delpech, styrelseledamot                
Harald Link, styrelseledamot                       
Joen Magnusson, styrelseledamot                
Per Bertland, VD


Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen förutom vad som anges nedan.

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på hur företagets högste verkställande beslutsfattare, d v s koncernchefen, följer verksamheten. Beslut har tagits om ny segmentsindelning då högste verkställande beslutsfattare från och med 1 januari 2014 följer upp verksamheten baserat på följande segment: Södra Europa, Centraleuropa, Norden, Östra Europa och Övriga världen.

Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2014 bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

www.beijerref.com