Search glas

20-04-21

Beijer Ref AB Q1-2020

Påverkan av covid-19 i första kvartalet

Första kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 1,3 % under första kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 478 mkr (3 434). Förvärvseffekter uppgår till 3,3%. Positiva valutaeffekter uppgår till 1,2%, medan den organiska tillväxten var negativ med -3,2%.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 197 mkr (244), vilket är en minskning med 19% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 5,7% (7,1%). Orsaken är framförallt effekter av covid-19 och lägre andel köldmedieförsäljning.

Resultat före skatt uppgick till 182 mkr (228). Finansnettot är i nivå med tidigare år trots ökad belåning i samband med förvärv av ACD Trade.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,05 kronor (1,33 respektive 1,32), vilket är en minskning med 21%.

Under första kvartalet 2020 slutfördes förvärvet av grossistföretaget ACD Trade i Australien. Bolaget har en årlig omsättning på 540 mkr med ett 60-tal anställda fördelat på 9 filialer. Bolaget ingår fr o m 1 februari 2020 i koncernens redovisning.

Bolagets likviditet har varit fortsatt god under kvartalet och bolagets balansräkning är stark med outnyttjade krediter uppgående till 1 272 mkr (1 588).

Det andra kvartalet kommer att påverkas av effekter av covid-19. Åtgärder har tagits avseende samtliga delar av verksamheten för att parera en del av effekterna. Åtgärdsprogrammet kommer att få effekt under det andra kvartalet och totalt räknar bolaget med nettobesparingar på ca 250 mkr för år 2020.

På grund av rådande osäkerhet kring effekterna av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman senareläggs och föreslagit att utdelningen halveras till 1,75 kr. Ny tid för årsstämma är den 25 juni 2020.

CEO kommenterar

Vi ska ta oss stärkta ur den här krisen

Årets första kvartal hade en stark inledning innan covid-19-pandemin satte avtryck på den globala världsekonomin. Det är ett scenario som vi inte kunde förutse, men som likväl är en verklighet som vi måste förhålla oss till. Så fort vi insåg vidden av den uppkomna situationen vidtogs nödvändiga åtgärder för att parera för dessa nya marknadsförhållanden. Vår starka sammanhållning som kännetecknar koncernen spelar en extra stor roll nu, då sådana här snabba omställningar kräver lagarbete och lojalitet av våra medarbetare. De är vår största tillgång och deras säkerhet och välmående kommer alltid att vara av högsta prioritet.

Försäljningen under kvartalets två första månader följde våra förväntningar fram till effekterna av covid-19 slog igenom under andra halvan av mars månad. Totalt sett ligger nettoomsättningen inklusive förvärv något högre än samma period föregående år.

Rörelsemarginalen för kvartalet har påverkats negativt och det är framför allt två faktorer som har påverkat. Köldmediepriserna har fortsatt att sjunka och ligger på en lägre nivå än föregående år. Vi börjar dock ana en viss stabilisering av utvecklingen och priserna ligger fortfarande på historiskt höga nivåer. Effekten av covid-19 påverkar naturligtvis också, där flertalet av de största marknaderna som tillsammans utgör cirka 70 procent av omsättningen, har varit näst intill helt nedstängda under delar av mars månad. Försäljningen av luftkonditionering har ändå varit relativt stark under kvartalet, speciellt i Centraleuropa, Östeuropa och Asia Pacific. Vårt produktområde HVAC har därmed haft tillväxt under kvartalet inkluderat effekter av förvärvet av ACD Trade i Australien vid årets början. Inom OEM-verksamheten ser vi, trots att våra fabriker i Kina och Italien fick stänga under en kortare period i februari respektive mars, en liten ökning i försäljningen under kvartalet. Eftersom Beijer Refs verksamhet anses vara en samhällsbärare – våra produkter är nödvändiga för att livsmedelsnäringen ska fungera – håller merparten av våra 450 filialer öppet för att kunna ge service och underhåll, i vissa fall under mycket restriktiva former.

Vår bedömning är att effekterna av covid-19 kommer att påverka verksamheten i ännu högre grad under andra kvartalet. Därför har vi vidtagit åtgärder i form av kostnadsbesparingar. Exempel på sådana åtgärder är att ledningen och flertalet anställda frivilligt sänkt sina löner. Vidare har en stor andel av våra medarbetare tillfälligt förkortad arbetstid, personalstyrkan har reducerats och större investeringsprojekt har tillfälligt pausats. Därtill har vi förhandlat om förbättrade villkor med våra leverantörer. Sammantaget minskas vår kostnadsbas på såväl kort som lång sikt, samtidigt som vi kan växla upp snabbt igen när marknaden vänder. Vi tror och hoppas att tredje kvartalet blir mer stabilt och att marknaden har återgått till ett mer normaliserat tillstånd i slutet av året.

Historiskt har Beijer Ref kommit ut starkare efter en kris. Vi befinner oss i en bransch som är samhällsbärande och därmed stannar verksamheten inte av trots att vi befinner oss i en extrem situation. Under sådana här omständigheter kan det uppstå förvärvsmöjligheter som annars inte hade varit möjliga. Vår e-handel har ökat markant under den här perioden vilket ger oss en tydlig fingervisning om att våra initiativ inom digitalisering har varit väl värda investeringskostnaderna och här ska vi naturligtvis fortsätta att satsa inför framtiden.

Beijer Ref har alltid varit och ska förbli en part som står för stabilitet, i såväl goda som dåliga tider. På grund av rådande covid-19-kris har styrelsen föreslagit att halvera utdelningen samt skjuta på årsstämman till slutet av juni. Koncernens starka balansräkning och kassaflöde ger oss trygghet även under rådande omständigheter och vi är fast beslutna om att dra lärdomar av vad vi genomgår nu, för att bli ännu bättre i den framtid som väntar. 2020 blir utmanande, men vi ser ljust på framtiden och står starka den dag det vänder.

Per Bertland, CEO

Första kvartalet 2020

OMSÄTTNING

Beijer Ref ökade omsättningen med 1,3 procent till 3 478 mkr (3 434) under första kvartalet 2020. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättnings­ökningen negativ med -3,2 procent (7,8).

Orsaken är framförallt fallande priser på köldmedier samt effekter av covid-19, där flertalet av de största marknaderna som tillsammans utgör cirka 70 procent av omsättningen har varit näst intill helt nedstängda under delar av mars månad. Bolaget bedömer att omsättningen minskat med cirka 200 mkr till följd av covid-19. En försvagad krona har lett till positiva valutakurseffekter på 41 mkr (104), motsvarande 1,2 procent (4,3) eftersom merparten av bolagets omsättning sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick till 197 mkr (244) under det första kvartalet, vilket är en minskning med 19 procent. Positiva valutakurseffekter ingår i rörelse­resultatet med 3 mkr (8). Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (7,1).

Det försämrade resultatet beror på lägre priser på köldmedier, mixförskjutning till en högre andel luftkonditionering och effekter av covid-19.

Resultatet före skatt var 182 mkr (228). Periodens resultat var 135 mkr (170). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,05 kronor (1,33).

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 218 mkr 2020 jämfört med 278 mkr för 2019. Förändringen beror på ett lägre resultat under kvartalet samt högre andel betald skatt.

Rörelsekapitalet har under kvartalet ökat med 21 mkr jämfört med 42 mkr föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 197 mkr (236). Förändringen i rörelsekapital mellan åren beror främst på mindre lageruppbyggnad under kvartalet.

Bolaget har vid periodens utgång beviljade kreditfaciliteter uppgående till 4 044 mkr (4 114), varav outnyttjade krediter uppgår till 1 272 mkr (1 588). Av den totala kreditramen förfaller 70% i november 2020 och resterande del under 2022 och 2023.

INVESTERINGAR

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -218 mkr (-27) och avser framförallt rörelseförvärv och investeringar i anläggningstillgångar. Under första kvartalet förvärvade bolaget ACD Trade och motsvarande period föregående år gjordes inga förvärv.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Under första kvartalet 2020 slutfördes förvärvet av grossistföretaget ACD Trade i Australien. Bolaget har en årlig omsättning på 540 mkr med ett 60-tal anställda fördelat på 9 filialer. Bolaget ingår fr o m 1 februari 2020 i koncernens redovisning. Med förvärvet blir Beijer Ref en ännu starkare aktör i Australien och region Asia Pacific kommer att stå för ca 20 procent av bolagets försäljning framöver.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

Årets första kvartal har på många sätt präglats av det nya covid-19-viruset och dess effekter på samhället och aktiemarknaden. Vid ingången av 2020 var de makroekonomiska förutsättningarna relativt goda, även om en viss avmattning kunde märkas. Covid-19-virusets spridning kom dock att drastiskt förändra förutsättningarna och marknaden reagerade med kraftiga börsfall och sänkta räntenivåer. Så här långt har konsekvenserna varit betydande och det är i dagsläget för tidigt att bedöma vilka sammantagna effekter utbrottet kommer att ha på Beijer Ref. Från mitten av mars och framåt har marknader representerande 70% av bolagets verksamheter varit stängda. I Kina, som var först ut, är produktionen i full gång och efterfrågan tilltagande. Fabriken i Italien är också öppen fr o m 6 april och har en god orderstock. Bolaget bedömer att omsättningen minskat med cirka 200 mkr till följd av covid-19. Åtgärder har vidtagits för att parera effekterna bland annat inom följande områden:

• Justerade inköp och lageruppbyggnad samt förlängda kredittider

• Framskjutna investeringsplaner vid bolagets centrallager i Lyon, Frankrike

• Förhandling med hyresvärdar

• Tillfälligt förkortad arbetstid för medarbetare

• Uppsägningar och sänkning av löner

Åtgärdsprogrammet kommer att få effekt från och med det andra kvartalet och totalt räknar bolaget med nettobesparingar på ca 250 mkr under 2020.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman kommer att hållas i Malmö den 25 juni 2020. Lokal meddelas senare. Av säkerhetsskäl kommer stämman att hållas så kort som möjligt för att minska smittorisken. Mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att halvera förslaget om utdelning till årsstämman.

Styrelsen har som ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om en extra utdelning, om marknaden stabiliserats och normaliserats.

OM AKTIEN

Sedan den 2 januari 2019 finns Beijer Refs B-aktie på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Aktiekapitalet i Beijer Ref uppgår till 371 685 513 kronor fördelat på 127 434 690 aktier, och därmed ett kvotvärde på 2,92 kronor. Det finns två aktieslag, A-aktier och B-aktier, vilka representerar tio respektive en röst. Beijer Ref hade 9 101 aktieägare den 31 mars 2020 (7 313). Andelen utländska ägare uppgår till 4,5% (4,6) motsvarande ett innehav av kapitalet om 59,6% (54,8). Per 31 mars 2020 finns 9 918 720 A-aktier och 117 515 970 B-aktier. Bolagets tio största aktieägare innehar 78,6% (80,4) av rösterna och 64,5% (67,5) av kapitalet. Snittomsättningen för Beijeraktien var i kvartalet 184 243 aktier (210 805) per dag till ett genomsnittligt inköpspris om kronor 233 (150). Slutkursen den 31 mars 2020 uppgick till 179 kr (150). Marknadsvärdet uppgick per 31 mars 2020 till 22,8 miljarder kronor (19,4).

RISKBESKRIVNING

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför­allt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster.

Beijer Ref påverkas som andra globala företag av pandemier och under 2020 kommer koncernen att påverkas av covid-19. Flertalet av de största marknaderna som tillsammans utgör cirka 70 procent av Beijer Refs omsättning har varit näst intill helt nedstängda under delar av mars månad. Bolaget vidtar nödvändiga åtgärder för att minska effekten och följer WHO’s rekommendationer.

Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå på värdering

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av finan­siella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt total­resultat samt finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat består av två innehav där det ena (6 mkr) avser noterade andelar och värderas till marknadsvärdet på balansdagen (värderingsnivå 1). Det andra innehavet (25 mkr) är ett onoterat innehav och värderas till uppskattat verkligt värde (värderingsnivå 3). Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, såsom kundfordringar och andra fordringar samt likvida medel, uppgår per balansdagen till 3 731 mkr och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde såsom leverantörsskulder, leasingskulder och upplåning samt andra långfristiga skulder, uppgår till 6 934 mkr.

Finansiella räntebärande skulder såsom lån kopplade till finansiering är upptagna till upplupet anskaffningsvärde och anses utgöra en god uppskattning av verkligt värde med hänsyn till bindningstiden och räntesättningen.

TELEFONKONFERENS Q1 2020

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid en telefonkonferens där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2020. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 21 april kl.10.00 CET.

Följ länken: https://financialhearings.com/event/12675 eller ring in på +46 8 566 426 93. Presentationen kommer även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från den 21 april kl.08.40.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 21 april 2020

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO

För mer information om denna delårsrapport:

Per Bertland, CEO – växel, 040-35 89 00

Maria Rydén, CFO – växel, 040-35 89 00

Denna rapport är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 08.30 CET.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kort om Beijer Ref

Beijer Ref-koncernen är fokuserad på handels- och distributörsverksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värmepumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och lagerhållning.

Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som inne­fattar Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en betydande position inom luftkonditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska segment: Norden, Södra Europa, Centraleuropa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter

Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som störst under första och fjärde kvartalet.

Finansiell kalender

• Ny tid för årsstämma är den 25 juni 2020.

• Delårsrapport för andra kvartalet 2020 publiceras den 15 juli 2020.

• Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras den 20 oktober 2020.

• Delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 publiceras den 28 januari 2021.

www.beijerref.com