Search glas

19-04-16

Beijer Ref AB Q1-2019

Fortsatt stark utveckling

Nettoomsättningen ökade med 32 % under första kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 434 mkr (2 605). Organisk tillväxt uppgick till 8%.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 244 mkr (172), vilket är en ökning med 42% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,1% (6,6%), varav 0,2% är en positiv IFRS 16-effekt.

Periodens resultat uppgick till 170 mkr (121). Resultat per aktie uppgick till 1,33 kronor (0,92).

Bolaget tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Omräkningen har påverkat rörelseresultatet positivt med 7 mkr och nettoresultatet med 1 mkr. Soliditeten har minskat med 4 procentenheter på grund av ökad balansomslutning.

Från och med 2 januari 2019 handlas Beijer Ref-aktien på Nasdaq Stockholms Large Cap.

Koncernchefen kommenterar

Nyförvärven levererar

Första kvartalet 2019 levde upp till våra ställda mål. Totalt uppgick netto­omsättningen till 3,4 mdr (2,6 mdr), vilket är en ökning med 32% varav 20 procent är förvärvad och 8 procent är organisk omsättningsökning. Rörelsemarginalen inklusive effekten av IFRS 16 uppgår till 7,1% (6,6%), vilket trots fallande priser för köldmedier är högre än motsvarande period föregående år.

Samtliga regioner har tillväxt. Det är särskilt positivt att se att de större förvärven på södra halvklotet som genomfördes 2018, TecsaReco i Syd­afrika och Heatcraft i Australien, bidrar till vårt resultat och utjämnar säsongsvariationerna. Vi följer utvecklingen i Sydafrika som har recession sedan några år. Vissa tecken tyder på att landet går mot BNP-tillväxt igen, även om yttre faktorer som kommande nationellt val kan få effekter.

Samtliga av koncernens produktområden har tillväxt och i kvartalet utgör området kommersiell kyla 54% av Beijer Refs omsättning. Luftkonditionering, HVAC, växer med tvåsiffriga tal och utgör nu ca 36% av koncernens omsättning. Köldmediepriserna fortsätter att sjunka men ligger fortfarande på höga nivåer. En effekt härav är att köldmediernas andel av vår totala försäljning alltmer återgår till det normala. Vi är väl förberedda för de successivt förändrade marknadsförhållandena som vi kompenserat med ökad försäljning av vårt hållbara produktsortiment. Betydelsen av prisutvecklingen av köldmedier för koncernen har därför successivt minskat. Den allmänna marknadsbedömningen är att priserna kan komma att stabiliseras under Q2 för att möjligtvis stiga något under hösten.

Konverteringen till hållbara lösningar fortsätter att driva efterfrågan på vår miljövänliga teknik. Tillåten mängd av CO2-ekvivalenter begränsas åter kraftfullt 2021. Det genererar ett ökat tryck på marknaden att anpassa sig till det nya regelverket och vi ser en kontinuerlig ökad medvetenhet kring detta när vi möter våra kunder. Orderingången har följaktligen varit god för bolagets OEM-sortiment. Vi ser löpande över hur vi kan utöka vår egen produktionskapacitet, vilket är ett krav för att möta den förväntade framtida efterfrågan på hållbara kylinstallationer.

Intresset på marknaden för miljövänliga köldmedier är stort, och vi ser det som vår uppgift och vårt ansvar att informera och utbilda kunder och partners i hur man hanterar sådana köldmedier. Vårt utbildningsprogram ”Beijer Ref Academy” som vi lanserade förra året i Italien, har blivit en framgång. Under 2019 kommer vi att sätta upp liknande program i fler länder.

Vi fortsätter att arbeta med digitalisering och har lanserat en e-handelsplattform i bland annat Tyskland, Storbritannien och Schweiz. Vi kommer att lansera e-handel på ytterligare ett antal marknader under året.

Beijer Ref är nu en välkänd marknadsledare, inte bara i Europa utan även på andra kontinenter. Som en naturlig följd sprider vi vårt namn i större utsträckning och därmed byter vissa av våra dotterbolag successivt sina namn till Beijer Ref. Den senaste i raden är vårt indiska bolag som från och med mars i år heter Beijer Ref India. En annan nyhet är att vi tagit ett globalt grepp kring vissa produkter och komponenter genom att skapa en egen produktserie, vilken kommer att lanseras senare under året.

Ett datum som utmärker sig under kvartalet var den 2 januari, då vår aktie flyttade upp på Nasdaqs Large Cap-lista. Det utgjorde en milstolpe i koncernens historia och listbytet har varit en målsättning. Detta är ett bevis på att vår långsiktiga globala strategi håller.

Kvartalet bjöd inte på nya förvärv, men vi utvärderar löpande olika möjligheter. Likviditeten är god och kassaflödet har varit positivt under kvartalet.

Förutsättningarna inför andra kvartalet är gynnsamma och vi följer vår uttalade strategi för att skapa ytterligare lönsam tillväxt. Lagandan i koncernen är stark. Det ger förutsättningar att kunna leverera fortsatt god avkastning till våra aktieägare.

Per Bertland, CEO

Första kvartalet 2019

OMSÄTTNING 

Beijer Ref ökade omsättningen med 32 procent till 3 434 mkr (2 605) under första kvartalet 2019, vilket till 20% förklaras av förvärven som gjordes under 2018, vilka har sin högsäsong under vintermånaderna samt en allmän gynnsam konjunktur på bolagets övriga marknader. Samtliga regioner har omsättningstillväxt. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 8 procent. En försvagad krona har lett till positiva valutakurseffekter på 104 mkr, motsvarande 4% eftersom merparten av bolagets omsättning sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 244 mkr (172) under det första kvartalet, vilket är en ökning med 42 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 7,1% (6,6%) trots fallande priser på köldmedier.

Resultatet före skatt var 228 mkr (167). Periodens resultat var 170 mkr (121). Resultat per aktie uppgick till 1,33 kronor (0,92).

KASSAFLÖDE 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 278 mkr 2019 jämfört med 153 mkr för 2018. Ökningen beror på ett förbättrat resultat under kvartalet samt en positiv effekt om 71 mkr hänförlig till avskrivningar på nyttjanderättstillgångar som uppkommit vid övergång till IFRS 16 (leasing). Motsvarande belopp om 71 mkr redovisas som minskning i finansieringsverksamheten.

Rörelsekapitalet har under kvartalet ökat med 42 mkr jämfört med 112 mkr föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 236 mkr mot 41 mkr föregående år. Förändringen i rörelsekapital mellan åren beror främst på mindre lageruppbyggnad under kvartalet.

Bolaget har vid periodens utgång outnyttjade kreditfaciliteter uppgående till 1 588 mkr (205).

INVESTERINGAR 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 27 mkr (349) under kvartalet och avser investeringar i anläggningstillgångar. Föregående år förvärvades Tecsa­Reco under kvartalet.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Inga förvärv har gjorts under kvartalet men bolaget utvärderar hela tiden nya tillväxtmöjligheter och kompletterande förvärv.

Under första kvartalet 2018 slutfördes förvärvet av grossistföretaget Tecsa­Reco i Sydafrika. Bolaget har en årlig omsättning på 450 mkr med 300 anställda fördelat på 23 filialer. Bolaget ingår fr o m 1 mars 2018 i koncernens redovisning.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  

Från och med 2 januari 2019 handlas Beijer Ref-aktien på Nasdaq Stockholms Large Cap.

RISKBESKRIVNING 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför­allt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.

IFRS 16 Leasingavtal 

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Beijer Ref har valt att redovisa övergången till den nya standarden enligt den framåtriktade metoden. Lättnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har fastställts per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärde under 5 000 USD klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.

Leasingportföljen innehåller ca 1 500 avtal och omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager, tjänstebilar, truckar och kontorsutrustning. Beijer Ref har identifierat många avtal, främst rörande fastigheter, med rätt att förlänga. Som en följd av dessa överväganden har många leasingavtal bedömts vara längre än kontrakten. Samtliga leasingavtal rörande fastigheter som förfaller under 2019 har förlängts med tre år.

Jämförande information omräknas inte och rapporteras även fortsättningsvis i enlighet med IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal.

WEBBMÖTE Q1 2019

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2019. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 16 april kl.10.00 CET.

Maila in ditt svar om deltagande på info@beijerref.com. En länk kommer att distribueras före mötet och det krävs internet­anslutning. Presentationen kommer även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 16 april 2019

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO och President

För mer information:

Per Bertland, CEO – växel, 040-35 89 00

Maria Rydén, CFO – växel, 040-35 89 00

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 16 april 2019 kl. 08.30 CET.

www.beijerref.com