Search glas

18-04-23

Beijer Ref AB Q1-2018

En bra start på året.

Nettoomsättningen under första kvartalet 2018 ökade med 18 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 605 mkr (2 218).

Rörelseresultatet för första kvartalet 2018 uppgick till 172 mkr (107), vilket är en ökning med 61 procent jämfört med samma period föregående år.

Periodens resultat uppgick till 121 mkr (72).

Resultat per aktie i kvartalet uppgick till 2,77 kronor (1,63).

Förvärvet av Tecsa (Pty) Ltd i Sydafrika ingår from 1 mars 2018 i bolagets räkenskaper.

Beijer Ref har fått exklusiva rättigheter att distribuera Mitsubishi Heavy Industries HVAC-produkter i Storbritannien, samt även distributionsrättigheterna på Irland.

Under kvartalet har Beijer Ref tecknat avtal om att förvärva Heatcraft Australia Pty Ltd. Övertagandet beräknas ske i början av maj 2018.

Koncernchefen kommenterar

Ett starkt första kvartal.

En bra start på året. Så kan det första kvartalet 2018 sammanfattas. Samtliga regioner visar tvåsiffrig omsättningsökning och resultatet är vårt bästa första kvartal någonsin. Totalt ökade nettoomsättningen med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten nådde nästan 13 procent. Periodens resultat ökade samtidigt med 69 procent, vilket är rekord i vårt bolags historia.

Samtliga av våra regioner utom Afrika visar tvåsiffrig ökning i resultat jämfört med samma kvartal föregående år. Afrika känner fortfarande av den svaga konjunkturen men vissa signaler tyder på en tillfrisknande marknad. Norden, Central- och Östeuropa visar resultatökningar på över 100 procent. Den påbörjade transfereringen till hållbara kyl- och fryslösningar utmärker sig särskilt i dessa områden.

Utvecklingen förklaras av olika faktorer. En är den starka konjunkturen. Även om våra produkter i hög grad är relaterade till livsmedel och därmed relativt okänsliga för konjunkturförändringar, så bidrar självklart ett positivt marknadsläge till vår tillväxt.

En annan är F-gasförordningen i Europa, som innebär en successiv utfasning av befintliga köldmedier, så kallade fluorerande gaser. Förordningen sträcker sig fram till 2030, och ger allt tydligare effekter på marknaden. Aktörer som använder kyl- och fryssystem måste planera för ett teknikskifte där den nya tekniken baserar sig på mer miljövänliga alternativ. Beijer Ref är väl positionerat för att förse kunder med hållbara lösningar, vilket ger koncernen en gynnsam marknadsposition. Det är endast en liten del av marknaden som har konverterat till den nya tekniken. Vår bedömning är därför att vi bara sett början av omställningen.

Kvartalet bjöd också på ett företagsförvärv, vilket är en del av vår tillväxtstrategi. Att vi i mars kunde sluta avtal om att förvärva Heatcraft, en av Australiens största kylgrossister som dessutom har en tillverkningsenhet i Kina, ger oss goda möjligheter att växa inom Asia Pacific. Förvärvet av kylgrossisten TecsaReco i Sydafrika, som vi genomförde i slutet av förra året, godkändes formellt under första kvartalet och konsoliderades in i våra böcker från och med mars. Glädjande är även att vi har fått exklusiva distributionsrättigheter till Mitsubishi Heavy Industries HVAC-produkter i Storbritannien, samt även distributionsrättigheten på Irland. Efter förvärven kommer den Europeiska marknaden att utgöra 70 procent av Beijer Refs omsättning, medan Asia Pacific kommer att stå för 20 och Afrika för 10 procent.

Vår satsning inom egentillverkning av främst miljövänliga kylaggregat och kondensorer fortsätter enligt fastlagd plan. Vi vill driva innovation och utveckla nya produkter. Under förra året lanserade vi en ny kondensor, CUBO2 Smart, som är ett alternativ för både kyl- och frysinstallationer. Försäljningen börjar nu ta fart och min bedömning är att vi har utformat en framtida volymprodukt vilket är glädjande. Totalt visade segmentet OEM en tillväxt med cirka 21 procent jämfört med samma period förra året.

De senaste åren har vi metodiskt byggt ut vår OEM-verksamhet under varumärket SCM Ref. I dag finns det etablerat i samtliga av våra regioner. Att bygga en internationell plattform för vår miljövänliga teknik är av stor strategisk betydelse och något som vi kommer fortsätta att satsa på. Vi är väl positionerade om F-gasförordningar motsvarande den europeiska får fäste utanför Europa. På samma tema invigde vi nyligen ett unikt utbildningscenter – Beijer Ref Academy – utanför Padova i Italien. Det fokuserar helt på naturliga köldmedier och är utrustat med det absolut senaste inom miljöteknik. Dit kommer vi att bjuda in såväl kunder som egen personal för att ta del av och lära sig om detta viktiga område inom vår bransch. Initiativet är vårt sätt att visa hur seriöst vi ser på miljöfrågorna och jag hoppas att centret kommer att bidra till ökad kunskap på marknaden generellt.

Vi växer kraftigt och har en sammanhållning i koncernen som bidrar till vår positiva utveckling. Tack vare engagerade medarbetare kan vi fortsätta att sikta ännu högre.

Per Bertland 

CEO

Första kvartalet 2018

OMSÄTTNING 

Beijer Ref ökade omsättningen med 18 procent till 2 605 mkr (2 218) under första kvartalet 2018. En gynnsam konjunktur och prisökningar på framförallt köldmedier har medfört en fortsatt stark efterfrågeutveckling på våra europeiska nyckelmarknader. I det första kvartalet visar samtliga regioner en tvåsiffrig omsättningsökning. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsökningen 13 procent.

RESULTAT 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 172 mkr (107) under det första kvartalet, vilket är en ökning med 61 procent. Utfasningen av köldmedier har lett till prishöjningar, vilket tillsammans med en fortsatt god utveckling på HVAC och OEM har haft en positiv påverkan på resultatet i perioden. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatförbättringen 56 procent.

KASSAFLÖDE 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 153 mkr under det första kvartalet 2018 jämfört med 95 mkr för 2017, vilket främst beror på förbättrat resultat. Rörelsekapitalet har under första kvartalet ökat med 112 mkr jämfört med en minskning av rörelsekapiltalet med 88 mkr föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 41 mkr mot 183 mkr föregående år. Förändringen i rörelsekapitalet mellan åren beror främst på att rörelsekapitalet vid ingången av 2017 låg på en högre nivå än normalt samt lageruppbyggnad av köldmedier.

INVESTERINGAR 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 349 mkr (21) under första kvartalet och är framförallt relaterat till förvärvet av aktierna i TecsaReco.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Bolagets förvärv av TecsaReco, en grossist med bas i Sydafrika som erbjuder ett brett utbud av produkter och varumärken inom kommersiell och komfortkyla, luftkonditionering och reservdelar för vitvaror, ingår from 1 mars 2018 i bolagets räkenskaper efter konkurrensmyndigheternas godkännande både i Sydafrika, Botswana och Namibia. Total köpeskilling för verksamheterna i Tecsa uppgick till 298 mkr. De förvärvade nettotillgångarna, som främst består av lager samt rörelsefordringar och rörelseskulder, uppgick till 145 mkr vilket ger ett övervärde om 153 mkr. Övervärdet avser goodwill och övriga immateriella tillgångar. Årsomsättningen i Tecsa för 2017 uppgår till ca 450 mkr och bolaget har ca 300 anställda samt 23 filialer. Förvärvet har påverkat koncernens omsättning med 40 mkr i kvartalet.

Under mars 2018 har ett joint venture bildats mellan Beijer Ref AB och Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd (MHIAE). Beijer Ref har fått exklusiva rättigheter att distribuera Mitsubishi Heavy Industries luftkonditionerings- och värmepumpsortiment i Storbritannien samt även distributionsrättigheten på
Irland.

Beijer Ref har under kvartalet ingått avtal om att förvärva Heatcraft Australia Pty Ltd. Bolaget har totalt drygt 300 anställda och omsättningen 2017 uppgick till cirka 1,1 miljarder kronor. Försäljning sker genom ett stort distributionsnätverk med över 65 filialer. Affären innebär att Beijer Ref fördubblar omsättningen i region Asia Pacific. I förvärvet ingår även verksamhet i Singapore och en tillverkningsenhet i Kina.

RISKBESKRIVNING 

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse­resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner. Andra rörelserisker, som agentur- och leveran­törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen. För mer information om redovisningsprinciper och nya standarder som tillämpas från och med 1 januari 2018, se Not 2 i årsredovisningen 2017.

Delårsrapporten för Beijer Ref AB (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 23 april 2018

Beijer Ref AB (publ)

Per Bertland, CEO och President

För mer information:

Per Bertland, CEO – 0705-98 13 73

Maria Rydén, CFO - 073-429 25 65

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 08.30 CET.

Finansiell kalender 

Delårsrapport för andra kvartalet 2018 publiceras den 13 juli 2018.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 publiceras den 22 oktober 2018.

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 publicerasden 30 januari 2019.

Årsstämman äger rum den 10 april 2019 i Malmö.

www.beijerref.com