Search glas

10-03-29 regulatorisk

Årsstämma i G & L Beijer AB (publ)

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 28 april 2010, kl. 15.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

A. Rätt till deltagande i stämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken senast
torsdagen den 22 april 2010,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress G & L Beijer AB, Att. Linda Prahl, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, per telefon 040-35 89 00, per telefax 040-23 51 65 märkt ”Årsstämma”, per e-post linda.prahl@gl.beijer.se eller via bolagets hemsida www.beijers.com, senast torsdagen den 22 april 2010, kl. 12.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.beijers.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast
torsdagen den 22 april 2010 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna
11. Fastställande av revisorsarvoden
12. a) Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande
12. b) Val av revisionsbolag
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämman avslutas

Punkt 8 b) - Utdelning
Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2009 lämnas med 6.50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 3 maj 2010. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från Euroclear Sweden AB den 6 maj 2010 till dem som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkterna 1, 9-13 – Styrelseval m.m.
I valberedningen har Peter Jessen Jürgensen, styrelseordförande, Peter Rönström (Lannebo Fonder), tillika ordförande i valberedningen, Philippe Delpech (Carrier) och Erik Sjöström (Skandia Liv) deltagit. Valberedningen har lämnat nedanstående förslag. Aktieägare som tillsammans representerar ca 77 % av det totala antalet röster i bolaget och ca 65 % av aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer att stödja förslaget.
Punkt 1: Advokat Johan Sigeman utses att vara ordförande vid årsstämman.
Punkt 9: Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.
Punkt 10: Arvode till styrelsen med 985.000 kronor att fördelas med 340.000 kronor till styrelseordföranden och med 215.000 kronor till var och en av de styrelse-ledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.
Punkt 11: Arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.
Punkt 12: a) Omval av styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech och William Striebe samt nyval av styrelseledamoten Harald Link. Det föreslås att Peter Jessen Jürgensen utses till styrelsens ordförande. Poul Friis har avböjt omval.
Harald Link (f 1955), civilekonom, är Managing Partner för B. Grimm & Co. R.O.P., Bangkok, Thailand, i vilken koncern han haft ledande befattningar i mer än 30 år. Harald Link är också styrelseordförande i bl a Amata Power Ltd, B. Grimm Energy Corporation och Carrier (Thailand) Ltd, vice styrelseordförande i Siemens Ltd och styrelseledamot i bl a Carl Zeiss Ltd, Merck Ltd och Siam City Cement Public Co. Ltd.
Punkt 12: b) Val av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers för tiden intill slutet av årsstämman 2012 med den auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig tills vidare.
Punkt 13: Bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för envar av de tre största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista bankdagen i augusti 2010 avgöra vilka som är de till röstetalet största ägarna. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex månader före årsstämman 2011. Följande skall därvid gälla.
• Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
• Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.
• Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Om ledamot inte längre representerar en av de tre största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den tredje största ägaren.
• Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
• Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2011
för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode för bolagets revisorer samt (f) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2012.

Punkt 14 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomidirektören och den ansvarige för Beijer Ref.
Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.
Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga delen av lönen är baserad på kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande en månadslön. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå till sammanlagt
ca 1.000.000 kronor.
Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som
motsvarar 26 % av bruttolönen inklusive rörlig lön och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen inklusive rörlig lön.
Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön.
Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.
Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att § 10 första stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser angående sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 10 första stycket ovan är förenlig med aktiebolagslagen. För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

C. Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 14 april 2010 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär med angivande av adress.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1.653.120 A-aktier och 19.585.995 B-aktier och det totala antalet röster till 36.117.195.

Malmö i mars 2010
Styrelsen
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91