Search glas

15-03-10 icke regulatorisk

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie

bolagsstämma) torsdagen den 9 april 2015, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 1 april 2015,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Beijer Ref AB, Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö, per telefon 040-35 89 00, per e-post lpl@beijerref.com eller via bolagets hemsida www.beijerref.com, senast onsdagen den 1 april 2015.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.beijerref.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 1 april 2015 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncern­revisionsberättelsen.

8. Beslut i fråga om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och

     koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna.

11. Fastställande av revisorsarvoden.

12. a. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande.

     b. Val av revisorer.

13. Beslut om

     a. ledande befattningshavares deltagande i bonusprogram.

      b. riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Stämman avslutas.

Punkt 8 b) - Utdelning

Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2014 lämnas med 5.00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 13 april 2015. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från Euroclear Sweden AB den 16 april 2015 till de som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkterna 1, 9 -12 – Styrelseval m.m.

I valberedningen har Bernt Ingman, styrelseordförande, Peter Rönström (Lannebo Fonder), tillika ordförande i valberedningen, Muriel Makharine (Carrier), Johan Strandberg (SEB fonder) och Joen Magnusson, ledamot i Beijer Refs styrelse deltagit. Valberedningen har lämnat nedanstående förslag. Aktieägare som tillsammans representerar ca 73% av det totala antalet röster i bolaget och ca 58 % av aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer att stödja förslaget.

Punkt 1: Beijer Refs valberedning föreslår Beijer Refs ordförande Bernt Ingman som ordförande vid
årsstämman.

Punkt 9: Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10: Arvode till styrelsen med 1 650 000 kronor att fördelas med 550 000 kronor till styrelseordföranden och med 275 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.

Punkt 11: Arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.

Punkt 12 a: Omval av styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech och William Striebe varvid föreslås att Bernt Ingman utses till styrelsens ordförande. Anne-Marie Pålsson och Harald Link som varit styrelseledamöter sedan 2003 respektive 2010 har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Frida Norrbom Sams och Monica Gimre till ledamöter i styrelsen.

Frida Norrbom Sams (född 1971, M.Sc. Business Administration) har lång erfarenhet av ledande befattningar med fokus bl.a. på affärsutveckling, etablering på nya marknader, förändringsarbete och kapitalrationalisering. Hon har under de senaste åren varit verksam inom Husqvarna-koncernen, senast i koncernledningen såsom Executive Vice president, Head of EMEA business unit. Frida Norrbom Sams har tidigare arbetat inom Sanitec Corporation och Bearingpoint. Frida Norrbom Sams är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning samt i förhållande till bolagets största aktieägare.

Monica Gimre (född 1960, civ.ing.) har lång arbetslivserfarenhet inom Tetra Pak-koncernen samt tidigare också inom Alfa Laval-koncernen. Hon är för närvarande Vice President inom affärsområdet Tetra Pak Processing Components & Supply Chain och har lång erfarenhet av ledarskap i globala koncerner, med fokus på affärsutveckling, organisation och logistik. Monica Gimre är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning samt i förhållande till bolagets största aktieägare.

Samtliga föreslagna personer presenteras även i valberedningens motiverade yttrande på bolagets hemsida.

Punkt 12 b: Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 a - Beslut om ledande befattningshavares deltagande i bonusprogram

Styrelsen har för avsikt att anta ett nytt bonusprogram som i nuläget omfattar 42 personer i koncernen, inklusive de ledande befattningshavarna (CEO, CFO, COO för Beijer Ref ARW samt COO för Beijer Ref Toshiba HVAC). Programmet ska löpa under tre år mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2017. Beräkningen av utfallet görs utifrån på förhand fastställda mål, som baseras på förbättrad rörelsemarginal, ökad avkastning på rörelsekapital, ökad lageromsättning och aktiekursens utveckling beaktas.

Syftet med bonusprogrammet är att uppnå en ökad intressegemenskap mellan de ledande befattningshavarna och aktieägarna genom långsiktig, positiv utveckling avseende kassaflöde och vinstutveckling. Vid ett maximalt utfall kan programmet ge de ledande befattningshavarna en årslön under treårsperioden, mot­svarande fyra månadslöner per år. Mer detaljerad information om programmet kommer att tillhandahållas hos bolaget från den 19 mars 2015.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att de ledande befattningshavarna ska få delta i det nya
bonusprogrammet.

Punkt 13 b - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses CEO, CFO, COO för Beijer Ref ARW samt COO för Beijer Ref Toshiba HVAC.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och
erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål samt, vid
deltagande i nytt bonusprogram enligt punkt 13 a, villkoren för detta. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner eller, vid deltagande i nytt bonusprogram enligt punkten 13 a ovan, maximalt ytterligare fyra månadslöner per år.

Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och till övriga svenska befattningshavare i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan andra villkor gälla till följd av lagstiftning eller marknadspraxis.

Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Avgångsvederlag till
övriga i bolagsledningen utgår med högst 12 månadslöner inklusive uppsägningslön.

Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller
bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

C. ÖVRIGT

Redovisningshandlingar, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 19 mars 2015 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär med angivande av adress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 42 478 230 aktier,
representerande totalt 72 234 390 röster, fördelat på 3 306 240 A-aktier, representerande 33 062 400 röster och 39 171 990 B-aktier, representerande 39 171 990 röster, varav 87 200 B-aktier innehas av bolaget, representerande 87 200 röster.

Malmö i mars 2015

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Holland, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Sydafrika, Mozambique, Zambia, Botswana, Namibia, Malaysia och Thailand.

www.beijerref.com