Search glas

16-03-07 icke regulatorisk

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2016, kl.15.00, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 1 april 2016,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Beijer Ref AB, Att. Linda Prahl, Stortorget 8,
211 34 Malmö, per telefon 040-35 89 00, per e-post lpl@beijerref.com eller via bolagets hemsida www.beijerref.com, senast fredagen den 1 april 2016.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.beijerref.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 1 april 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut i fråga om

   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen

   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna.

11. Fastställande av revisorsarvoden.

12. a. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande.

     b. Val av revisorer.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Stämman avslutas.

Punkt 8 b) - Utdelning

Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2015 lämnas med 5,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 11 april 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från Euroclear Sweden AB den 14 april 2016 till de som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkterna 1, 9 -12 – Styrelseval m.m.

I valberedningen har Bernt Ingman, styrelseordförande, Johan Strandberg (SEB fonder), tillika ordförande i valberedningen, Peter Rönström (Lannebo Fonder), Muriel Makharine (United Technologies), och Joen Magnusson, ledamot i Beijer Refs styrelse deltagit. Valberedningen har lämnat nedanstående förslag. Aktieägare som tillsammans representerar ca 76 % av det totala antalet röster i bolaget och ca 63 % av aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer att stödja förslaget.

Punkt 1: Beijer Refs valberedning föreslår Beijer Refs ordförande Bernt Ingman som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10: Arvode till styrelsen med 1 790 000 kronor att fördelas med 575 000 kronor till styrelseordföranden och med 285 000 kronor till de styrelseledamöter som inte är anställda inom Carrier-koncernen. Arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgår med 50 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 25 000 kronor.

Punkt 11: Arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.

Punkt 12 a: Omval av styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams och Monica Gimre varvid föreslås att Bernt Ingman utses till styrelsens ordförande. Philippe Delpech som varit styrelseledamot sedan 2009 har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Ross B. Shuster till ledamot i styrelsen.

Ross B. Shuster är född 1965, innehar en MBA från University of San Francisco och en kandidatexamen i Maskinteknik från University of California. Han har en lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom United Technologies Corporation (UTC) och Johnson Controls. Sedan oktober 2015 är han President i International Operations i Asien, Europa, Mellanöstern och Kanada för UTCs affärsenhet Climate, Controls & Security, vilket inkluderar bl.a. Carriers luftkonditioneringsverksamheter och Chubb Fire & Security. Ross B. Shuster har internationell erfarenhet av ledarskap i globala koncerner med fokus på affärsutveckling, organisation och försäljning. Ross är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning men beroende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Samtliga föreslagna personer presenteras även i valberedningens motiverade yttrande på bolagets hemsida.

Punkt 12 b: Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses CEO, CFO, COO för Beijer Ref ARW samt COO för Beijer Ref Toshiba HVAC.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål samt, för de som deltar i bonusprogrammet som beslutades på årsstämman 2015, baserad på de villkor som framgår av bonusprogrammet. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner eller, vid deltagande i bonusprogram som beslutades på årsstämman 2015, maximalt ytterligare fyra månadslöner per år.

Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och till övriga svenska befattningshavare i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan andra villkor gälla till följd av lagstiftning eller marknadspraxis.

Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen utgår med högst 12 månadslöner inklusive uppsägningslön.

Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

C. ÖVRIGT

Redovisningshandlingar, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 17 mars 2016 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär med angivande av adress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 42 478 230 aktier, representerande totalt 72 234 390 röster, fördelat på 3 306 240 A-aktier, representerande 33 062 400 röster och 39 171 990 B-aktier, representerande 39 171 990 röster, varav 87 200 B-aktier innehas av bolaget, vilka inte kan företrädas vid årsstämman.

Malmö i mars 2016

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 32 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com